2007. 03. 12. 

A BETEGSÉG EREDETE

 

Árvíz idején a gátőrök árgus szemekkel figyelik a töltés állapotát. Ha felfedeznek rajta egy kis rést, azonnal intézkednek a buzgár elzárására. Ha nem tennének óvintézkedést, akkor a gáton átszivárgó víz idővel gátszakadást, katasztrófát okozna. A veszély felismerésével nyílik meg a lehetőség a tragédia kivédésére.

Ahhoz, hogy fel tudjunk készülni egy veszély elhárítására, ismerni kell a veszélyforrást. A fel nem ismert veszély ellen ugyanis nem lehet védekezni.

Sok ember szenved különböző betegségben, de nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy mi a kór eredete. Azok, akik ismerethiány miatt nem képesek védekezni ellene, elnyomottak, szenvednek, és pénzük nagy részét a betegségük kezeltetésére költik.

Ha megkérdezünk embereket, hogy mit gondolnak a betegségek eredetéről, általában azt válaszolják, hogy:
–        fogalmuk sincs,
–        csak úgy jön magától,
–        tévesen Istent hibáztatva úgy vélik, hogy Ő betegséggel bünteti a teremtményét.

Ezt az utóbbi hibás állítást két tény alapján vissza kell utasítani. Először is Isten nem gonosz, a János apostol első levele 4,16 igeverse szerint „az Isten szeretet”. Az isteni fajta szeretet pedig nem képes a másik kárára bármit is elkövetni. A másodsorban a Mennyben, Isten eszköztárában nincs betegség, ezért Ő nem tud az emberekre semmiféle kórral lesújtani. A Biblia azt állítja, hogy Jóbot is a sátán verte meg betegséggel, nem pedig Isten. (Jób. 2,7.)

Mivel a Szentírás egy örök isteni értékeket tartalmazó könyv, most ennek alapján keressünk bizonyítékokat a betegségek eredetére. Mindenkinek a saját érdeke, hogy növelje bibliai tudását, mert az igei ismerettől függ hitének a mértéke. Isten akarata, hogy szellemben felnövekedjünk, és megértést, kijelentést kapjunk az Igéből arról is, honnan származik a betegség.  

Csel. 10,38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és MEGGYÓGYÍTVÁN MINDENEKET, kik az ÖRDÖG ELNYOMÁSA ALATT VOLTAK; mert az Isten vala Ővele. 

Itt szó szerint azt olvashatjuk, hogy az Úr Jézus Isten ereje által meggyógyította az ördög elnyomása alatt levőket. A következő igerészben azt olvassuk, hogy egy asszony gerincbetegségben szenvedett, és 18 éven keresztül sínylődött a sátán rabságában.  

Luk. 13,11-13. 16. És ímé vala ott egy asszony, kiben BETEGSÉGNEK SZELLEME volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!  És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. […] Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a SÁTÁN MEGKÖTÖZÖTT ímé tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon? 

Leszögezhetjük, hogy nem Istentől erednek a betegséget, hanem az ördögtől. Jézus nem beteggé tette az embereket, hanem gyógyulást nyújtott nekik. Ha Istentől származna a betegség, akkor Jézus nemde az Atya ellen munkálkodott volna, amikor az embereket gyógyította? Akik a betegséget és szenvedést isteni ’ajándéknak’ vélik és elfogadják, miért nem kérnek belőle a szeretteik számára is? Akik a betegséget Isten akaratának, jó és helyénvaló dolognak tartják, miért mennek orvoshoz?

A Biblia szerint két vagy három igével szükséges alátámasztani minden állítást. Ha valakinek nem lenne elég bizonyíték a fenti két történet, akkor nézzünk utána újabb bizonyságoknak. 

Mát. 8,16. Az est beálltával pedig sok ÖRDÖNGŐST vittek hozzá, és [Jézus] egy szóval kiűzte a TISZTÁTALAN SZELLEMEKET, és MEGGYÓGYÍT vala minden beteget.
    Luk. 6,17-19. …és a népnek nagy sokasága…, akik jöttek, hogy hallgassák Őt [Jézust] és meggyógyíttassanak betegségeikből. És akik TISZTÁTALAN SZELLEMEKTŐL GYÖTRETTEK, meggyógyulának. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket MEGGYÓGYÍTA.
    Luk. 7,21. Azon órában pedig [Jézus] sokakat GYÓGYÍTOTT meg betegségekből, csapásokból, TISZTÁTALAN SZELLEMEKTŐL, és sok vaknak adta meg szeme világát.
 

Az Úr Jézus földi szolgálatát láthatjuk itt, aki Isten akarata szerint gyógyulást, szabadulást hozott az emberek számára. A János evangélium 10,10 igeverse a Biblia vízválasztója: „A tolvaj [sátán] nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én [Jézus] azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” Az Atya egy konkrétan megfogalmazott céllal küldte el Fiát a földre: „hogy az ördög munkáit lerontsa.” (1Ján. 3,8.)  

Miután Lucifer ellenszegülése, lázadása következtében kivettetett a Mennyből, sátán, illetve ördög néven találkozhatunk vele az Írásokban. A Bibliában olvashatunk ördöngösről, ördögi szellemekről, tisztátalan szellemekről – ezek valójában a sötétség oldaláról származó gonosz szellemi erők, démonok. Az emberek többségének a testét a ’betegség szelleme’ uralja, tüneteket okozva.

A gadarai megszállott viselkedését is démoni erők okozták. (Luk. 8,27-30.) A kananeus asszony lányát szintén sötét erők gyötörték, de Jézus megszabadította. (Márk 7,25-30.) A holdkóros fiút ugyancsak ördögi erők kínozták, és Jézus tette szabaddá megszállottságából. (Luk. 9,42.) Sok más esetben is kiűzte a tisztátalan szellemeket a betegekből, és azután meggyógyultak. (Márk 1,34. Luk. 11,14. Mát. 12,22.) Mária Magdaléna is meggyógyult a betegségéből, miután hét ördög ment ki belőle. (Luk. 8,2.)

Mindenkit szeretnék megnyugtatni az ismert közmondás alapján – miszerint két dudás nem fér meg egy csárdában –, hogy az újjászületett keresztények szellemében nem lehet démon! Ha befogadtad a szívedbe az Úr Jézust, akkor nem válhatsz megszállottá, mert a Nagyobb lakik benned! (1Ján. 4,4.) Ez nem jelenti azt, hogy az ördög nem próbál kívülről rossz gondolatokat sugallni, nyomást gyakorolni rád, megbetegíteni. Óriási különbség, hogy a támadás kívülről jön, és nem belülről, a szellemedből. 

Az Írásokból világosan látszik, hogy az ördög a rabló és gyilkos, Jézus pedig a megmentő, aki az élet oldalán áll! Jézus minden betegséget képes meggyógyítani, de csak azok nyerhetik el a gyógyulásukat természetfeletti módon, akik hisznek ebben. Mint az alábbi versekben látjuk, Jézus hatalmat adott a tanítványoknak, hogy az Ő cselekedeteit cselekedjék. 

Luk. 9,1. Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ÖRDÖGÖK ELLEN, és BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSÁRA.
    Mát. 10,1. És [Jézus] előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a TISZTÁTALAN SZELLEMEK FELETT, hogy kiűzzék azokat, és GYÓGYÍTSANAK MINDEN BETEGSÉGET és minden erőtlenséget.
    Márk. 3,14-15. És [Jézus] választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen a BETEGEKET GYÓGYÍTANI és az ÖRDÖGÖKET KIŰZNI.
    Luk. 10,1. 10,17. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként […] Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ÖRDÖGÖK IS ENGEDNEK nékünk a Te neved által!
 

Jézus mennybemenetele után is történt természetfeletti gyógyulás, mert a tanítványok gyakorolták a rájuk ruházott hatalmat. A Gyülekezeti Test (a hívők összessége) ma is rendelkezik ezzel a hatalommal, s mindazok képesek is gyakorolni, akiket megtanítanak erre.  

Csel. 5,16. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és TISZTÁTALAN SZELLEMEKTŐL GYÖTRETTEKET: kik mind meggyógyulának.
    Csel. 8,7. Mert sokakból, kikben TISZTÁTALAN SZELLEMEK voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.
 

Péter apostol felhívja a figyelmünket arra, hogy van egy ellenségünk: „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben…” (1Pét. 5,8-9.) Pál apostol pedig egyenesen azt mondja a Szent Szellem által­: „az ördögnek pedig ne adjatok helyet” – se helytelen szavakkal, se meg nem bocsátással, se semmilyen más módon. (Ef. 4,27.) Majd így folytatja: „…legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.” (Ef. 6,10-17.)

Az embereknek nem fizikai, hanem szellemi síkon kell hadviselést folytatniuk a gonosz szellemekkel. (Ef. 6,12.) Ha mi engedelmeskedünk Istennek, akkor az ellenségünk az Úr Jézust látja bennünk, és megrettenve elfut előlünk. „Álljatok ellen az ördögnek [mindenki saját maga tegye ezt Jézus nevének használatával], és elfut tőletek” – mégpedig pánikszerűen. (Jak. 4,7.)

Isten – Jézus Krisztusban – győzelemre hívott el minden keresztényt! Élj hát a győzelem fényében!  

-bf-