2005. 08. 16.

A DÉMONIKUS HADSEREGRŐL

Részlet Kenneth E. Hagin:
Győzedelmes Gyülekezet című könyvéből

AZ "EGEK" AVAGY A MAGASSÁGBAN LÉVŐ HELYEK
  A Biblia nem csak egy eget említ, hanem „egekről” beszél. Az Efézus 6,12 azt mondja, hogy nem test és vér ellen tusakodunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói és a gonoszság szellemei ellen, amelyek az egekben vagy a magasságban vannak.

1952-ben Jézus megjelent nekem látomásban, erre egy másik fejezetben részletesen kitérek. Másfél órán keresztül beszélt nekem a sátán, a démonok és a démoni megszállottság témakörével kapcsolatban. Az egyik dolog, amit elmondott, hogy a démonoknak vagy gonosz szellemeknek négy típusa, osztálya vagy kategóriája van, ahogy Pál is felsorolja azokat az Efézus 6-ban. Jézus elmondta, hogy Pál e démoni erők felsorolását a lista alján a démonok legalacsonyabb osztályával kezdte, és rang szerinti sorrendbe állította őket: (1) fejedelemségek, (2) hatalmasságok, (3) ez élet sötétségének világbírói és a (4) szellemi gonoszságok a magasságban (vagy ahogy néhány fordításban olvashatjuk: „gonosz szellemek az egekben.”)

Efézus 6,12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világ-bírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

Az alábbiakban felsoroljuk ezeket rang szerinti sorrendben, a legerősebbtől a leggyengébbig, némi magyarázattal a minőségükről.

(1) Gonoszság szellemei vagy szellemi gonoszság a magasságban: Ez a legmagasabb osztály az egekben létezik, nem a földön.

(2) Ez élet sötétségének világbírói: A démonok legmagasabb osztálya, amellyel a hívőknek foglalkozniuk kell a földön.

(3) Hatalmasságok: A következő osztály illetve kategória. Ez élet sötétségének világbírói uralkodnak rajtuk és parancsolnak nekik.

(4) Fejedelemségek: A legalacsonyabb osztály. A többiek uralkodnak rajtuk és irányítják őket, minimális gondolkodási képességgel rendelkeznek.

Azt hiszem, igei alapunk van hinni, hogy a démonok és gonosz szellemek első három osztálya — fejedelemségek, hatalmasságok és ez élet sötétségének világbírói — az első égben van, amely magában foglalja a közvetlenül fölöttünk lévő levegőt, atmoszférát.

Ez a démonok tartózkodási helye, mert a Biblia a sátánt a levegőbeli hatalmasság fejedelmének hívja. (Ef. 2,2) Ez az ő birodalma. Nem láthatod őket, de ott vannak, uralnak és irányítanak a földön bárkit, aki csak engedi.

Az atmoszférán vagy levegőn túl, a csillagos égben van a második ég, ahol a csillagok és a bolygók találhatók. Én személy szerint azt hiszem, hogy a második ég az, amit a Biblia az Efézus 6,12-ben magasságnak nevez. Ez az a birodalom, ahol a gonosz szellemek vagy gonoszság szellemei a magasságban uralkodnak.

Ezen túl van a Harmadik Ég, az Egeknek Ege, a Paradicsom birodalma, ahol Isten trónja van. Isten birodalmában természetesen nincsenek gonosz szellemek. 

A KETTŐS KIRÁLYSÁG
Tudjuk tehát, hogy az egek a fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói és a magasságban lévő gonosz szellemek birodalma. Amikor megérted, hogy Ádám átadta uralmát a sátánnak, egyszerűbb lesz megérteni — amit az Írásokban látunk — a kettős királyságot.

A „kettős“ királyság az egekben uralkodó gonosz királyságra utal, amely hatással van az emberek életére a földön. Ezek a láthatatlan szellemi erők vezetik és uralják a látható földi királyságokban uralkodó embereket, ha azok engedik őket.

Az Efézus 6 elmondja: a földön nem testtel és vérrel — nem az emberek természetével és személyiségével van gondunk. A Biblia azt mondja, hogy az egekben uralkodó szellemi dolgokkal foglalkozzunk. Tehát a kettős királyság egy olyan, emberek által uralt földi királyság, amelyet valójában az egekben lévő szellemi uralkodók irányítanak és befolyásolnak.

Az Írásokban láthatunk példákat erről a kettős királyságról. A Biblia betekintést ad a kettős királyság működéséről az Ezékiel 28-ban.

Ezékiel 28,2. Embernek fia! Mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis ollyanná tetted szíved, mint az Isten szíve.

Az Ezékiel 28,1–10 egy prófétai üzenet, amely Ezékiel által adatott Tírus fejedelmének, egy embernek, aki büszkeségében felfuvalkodott. Tudjuk, hogy Tírus létező fejedelméhez szól, aki egy királyságot vezetett, mivel Isten ezt mondta: „Csak ember vagy.” (Ez. 28,2) Az angyalok és gonosz szellemek nem emberek. Tírusnak ez a fejedelme tehát egy ember, aki ebben az időben egy földi királyság ura volt. Ugyanebben a fejezetben, a 28,11–19-ben Ezékiel egy másik próféciát is ad, de ez Tírus királyának szól, aki nem ember volt. Tírus királya egy egekben uralkodó gonosz szellemi hatalmasság volt.

Ezékiel 28,12–13. (KJV) Embernek fia! Kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva valál mindenféle drágakövekkel… és csörgődobjaid és furulyáid mesterkézzel készültek azon a napon, melyen teremtetél.

Már láttuk, hogy ez a rész Lucifernek szól. Tírus fejedelme, egy ember, nem járhatott Isten Édenkertjében. Akkor még meg sem született. Nem, ez a „Tírus királya” nem emberre vonatkozik, hanem egy teremtett lényre, Luciferre, egy bukott szellemi lényre, aki egy földi királyságot irányított az egekben lévő uralkodói helyéről. (Ezék. 28,13–15) Ezen a két teremtményen keresztül — Tírus fejedelme egy ember és Tírus királya egy szellemi lény (maga Lucifer) — a Biblia a kettős királyságról ad képet. A természetes földi királyságot emberek vezetik, de azt egy szellemi királyság uralja, amit az egekben lévő gonosz szellemek irányítanak.

A KETTŐS KIRÁLYSÁG DÁNIEL KÖNYVÉBEN
Dániel könyvében találunk egy másik példát a kettős királyságról. Dániel böjtölt és kereste Istent. Egy angyal jelent meg neki, és kinyilatkoztatást kapott Istentől.

Dániel 10,12–13. És monda nékem [az angyal]: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál.

Perzsia fejedelme — egy gonosz uralkodó az egekben — ellenállt Isten angyalának az egekben, mert meg akarta akadályozni, hogy eljusson Dánielhez Isten üzenetével. Bár azonnal elindult a válasszal, ahogy Dániel elkezdte a könyörgést, ahogy az angyal mondta: „Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott.” (Dán. 10,13)

Az angyal egy csatáról beszélt, ami a szellemvilágban, az egekben zajlott le. Az angyal nem arra utalt, hogy egy földön élő ember szállt szembe vele, hanem az egek egyik gonosz szellemi vezetője.

A földön volt Perzsia fizikai, földi királysága, és ennek egy ember volt a fejedelme. De közvetlenül e királyság fölött, az egekben volt a sötétség szellemi királysága, amelyet szintén Perzsia királyságának hívtak. Ezt a szellemi királyságot egy Perzsia fejedelmének nevezett gonosz szellem vezette, és ő uralta Perzsia földi kormányát. Ez az Ige egy egekben lévő szellemi lényről beszél, aki egy földi területet uralt azokon az embereken keresztül, akik megnyitották magukat neki.

Miért nem akarta ez az egekben lévő gonosz szellem, hogy az angyal eljusson Isten üzenetével Dánielhez? Ugyanazért, amiért ma sem akarják a gonosz szellemek, hogy Isten üzenete eljusson az emberekhez. A sátán és seregei nem akarják, hogy Isten akarata ismert legyen a földön, és ezért vakítja meg az emberek elméjét, hogy ne lássák az evangélium igazságát. (2Kor. 4,4)

Dániel esetében a sátán vissza akarta tartani az angyalt attól, hogy megjelentse Dánielnek Isten tervét és szándékát a jövőről. Amikor Perzsia fejedelme szembeszállt Isten angyalával, Isten erősítést küldött egy másik angyal, Mihály által, hogy segítsen a csatában. „…Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek [egy angyala Istennek], eljöve segítségemre…” (Dán. 10,13)

Végül a huszonegyedik napon az angyal átjutott Isten üzenetével az egeken, ami válasz volt Dániel imádságára. Isten ki akarta nyilatkoztatni Dánielnek, hogy mi következik be a földön és mi lesz a jövőben.

Látjuk tehát: a gonosz szellemek uralhatnak földi királyságokat és kormányokat. Most pedig nézzük meg a démonok hatását az egyes emberek életében a földön. 

A SÖTÉTSÉG VILÁGBÍRÓI
  Nézzük meg alaposabban a gonosz szellemek egyik csoportját — akikről Jézus beszélt nekem —, ez élet sötétségének világbíróit. (Ef. 6,12) Jézus így magyarázta nekem:

— A démonok legmagasabb osztálya, amellyel foglalkoznod kell a földön: ez élet sötétségének világbírói. Ők pontosan azok, aminek az Ige mondja őket: uralkodók. Ők uralják e világ sötétségét, és uralják azokat, akik a sötétségben vannak.

Jézus elmagyarázta, hogy a sötétség uralkodói megpróbálják azokat a hívőket is uralni, akik nem járnak a megváltásuk világosságában vagy nem tudják, illetve nem gyakorolják jogaikat és kiváltságaikat a Krisztusban.

Jézus azt mondta, hogy az Ő Igéje szerint a hívőknek hatalmat kell gyakorolniuk a démonok első három osztálya — a fejedelemségek, hatalmasságok és ez élet sötétségének világbírói — fölött. Azt mondta, ha mi a földön meggátoljuk a démonok első három osztályának működését, akkor Ő — az Igéjének megfelelően — foglalkozni fog a démonok negyedik osztályával — a gonoszság szellemeivel a magasságban. Ennek igazolására adta a Máté 18,18-at:

Máté 18,18. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben [az egekben] is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben [az egekben] is oldva lészen.

Jézus nevében, Isten Igéjének hatalmával meg kell akadályoznunk az ellenünk irányuló gonosz szellemek működését. (Luk. 10,19. Fil. 2,9–10. Ésa. 54,17. Jel. 12,11) Ezt jelenti a Máté 18,18. Ha megállunk a Krisztusban lévő hatalmunkban és meggátoljuk a gonosz szellemek első három osztályának működését itt a földön, ezzel megállítjuk az ellenünk irányuló tevékenységüket. Jézus azt mondta, ha ezt megtesszük, akkor Ő foglalkozni fog a démonok legmagasabb osztályával, a gonoszság szellemeivel a magasságban.

Jézus tovább magyarázta, hogy ez élet sötétségének világbírói valójában a gonosz szellemek legintelligensebb fajtája, amivel a hívőknek foglalkozniuk kell.

Jézus így folytatta:
— Aki birtokában tart egy személyt, az mindig ez élet sötétsége világbíróinak egyike. Ez élet sötétségének világbírói felügyelik a többi szellemet is, és megmondják nekik, mit csináljanak. Ők uralják a hatalmasságokat és megmondják nekik, mit tegyenek. A hatalmasságok pedig a fejedelemségeket uralják és utasításokat adnak nekik. A démonok legalacsonyabb osztályának nagyon kevés saját hatalma van, elenyészően kevés az önálló gondolatuk, úgy mondják meg nekik, mit tegyenek.

Jézus azt mondta nekem, hogy a sötétség világbírói bárkit uralhatnak, aki a sötétségben jár. Uralkodnak mindazok felett, akiknek nincs üdvössége, bárki felett, aki sötétségben jár, beleértve azokat a hívőket is, akik a sötétségben járnak.

Ezért van, hogy néha még a megváltott emberek is megnyithatják magukat ezeknek a szellemeknek és hagyják, hogy uralják őket, ha a sötétségben járnak — ha nincsenek közösségben Istennel, és nem járnak az Ő Igéjének világosságában. A gonosz szellemek uralni fogják a hívőket, ha ők megengedik — beleegyezés, tudatlanság vagy engedetlenség által. Ez az oka, hogy emberek — akár hívők is — megtesznek bizonyos dolgokat és nem tudják, hogy miért.

Jézus azt mondta:
— Ezért van, hogy azok, akik a sötétség cselekedeteit elkövetik, olykor így vallanak: „Nem tudom, mi késztetett rá.” Ezért mondják kifogástalan emberek másokról: „Én soha nem tettem volna ilyet” — és később valami rosszabbat tesznek.

Jézus mondta nekem, hogy ez magyarázza, amikor valaki azt tapasztalja, hogy egy családtagja furcsán viselkedik vagy a megszokott jellemvonásaitól eltérően cselekszik, a többiek azt mondják: „Miért tehette ezt? Sosem láttam tőle hasonlót!”

Azért teszik, mert a sötétség világbírói — démonok és gonosz szellemek — irányítják őket. Ha sötétségben járnak, akkor a sötétség e vezetői uralják és motiválják őket.

Jézus, szavainak illusztrálására, az 1János 5,19-et adta: „Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban [sötétségben] vesztegel.”

Jézus ezt mondta nekem: „Minden megváltatlan férfi és nő — függetlenül attól, hogy kik egyébként, akár a te rokonságod, akár valaki másé, a testvéreid vagy a szüleid, tehát minden megváltatlan ember — a sötétség királyságában van. Kisebb vagy nagyobb mértékben ezek a démonok vagy gonosz szellemek (ez élet sötétségének világbírói) uralják, vagy motiválják őket.

Majd ezt mondta Jézus:
— Akár elismerik, akár nem, akár te vagy bárki más el akarja ismerni vagy sem, ez a teljes igazság. Azok, akik még nem születtek újjá, és még nem kerültek be a Krisztus Testébe, még mindig a sötétség királyságában vannak. Így mindenkit, aki nincs a világosság királyságában, bizonyos mértékben — akár nem is tudva róla — a sötétség királyságának démoni szellemei uralnak és irányítanak. (Ef. 2,1–3) Ez az oka, hogy az emberek olyan dolgokat tesznek és mondanak, amiről azt mondták, hogy soha nem tennék meg.”

Sok példát láthatunk arra, hogy megváltatlan embereket gonosz szellemek motiválnak. Egyszer például Kaliforniában prédikáltam, és olvastam a helyi újságban, hogy egy 28 éves fiatalember a kádba fojtotta négyéves kisfiát.

Amikor az igazságügyi szakértők kihallgatták a fiatalembert, épelméjűnek találták. Büntetlen előéletű volt, jó helyen dolgozott és szép otthona volt. Nem voltak anyagi gondjai, jó családból származott, ahonnan vagyona egy részét örökölte, és a családi vállalkozásban dolgozott. Semmi indítékot nem találtak nála.

Elmondta a szakértőknek, hogy nem volt semmilyen mentális problémája, nem aggódott, nem voltak gondjai és a gyereke jól viselkedett.

— De — mondta — mialatt fürdettem, hirtelen ellenállhatatlan kényszert éreztem, hogy bántsam, és egy hang azt mondta, fojtsam meg. Engedtem ennek, és amikor magamhoz tértem, a gyermekemet a víz alatt tartottam. Felkiáltottam: Óh, Istenem, miért tettem ezt!

Látjátok, a gonosz szellemek — ez élet sötétségének világbírói — uralták, mert a sötétségben volt, nem volt üdvössége. De a hívőket nem kell, hogy gonosz szellemek uralják, mert mi már kiszabadultunk a sötétség királyságából, és átkerültünk a világosság királyságába. (Kol. 1,13) Mi a világosságban vagyunk, ahol Jézus az Urunk. Ő az, akinek uralkodnia kell felettünk. Ő az Uralkodó felettünk. Ő a mi Fejünk, nem a sötétség világbírói.

A sátán azoknak a feje, akiknek nincs üdvössége. Ha e világ megváltatlan emberei igazán tudnák az igazságot, a keresztényekhez rohannának, hogy megtudják, hogyan üdvözülhetnek, azért, hogy ki tudjanak jönni a sátán uralma alól. Létezik egy szellemvilág, ami még ennél a fizikai világnál is valóságosabb. Az embereknek tudniuk kell ezt. Amikor a szellemvilágról beszélsz, fel kell ismerned, hogy Isten Szellem (Ján. 4,24), és az ördög, a démonok és a gonosz szellemek szintén léteznek a szellemvilágban, mint ahogy az angyalok is — jók és gonoszak egyaránt. De a hívőknek hatalmuk van a gonosz szellemek fölött. A megváltatlanoknak nincs, mert a sátán az ő istenük.

A SÖTÉTSÉG VILÁGBÍRÓI NEM URALKODHATNAK A VILÁGOSSÁGBAN
  Az Újszövetség Isten hatalmas megváltási tervének kinyilatkoztatása. A Kolossé 1,13 elmondja nekünk: Jézus azért jött, hogy megszabadítson bennünket az ördög és a gonosz szellemek erejétől és hatalmától, akik a sötétség birodalmában uralkodnak: „Aki meg-szabadított minket a sötétség hatalmából és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába.”

A sötétség világbírói egyedül ott nem uralkodnak, ahova a világosság eljutott. Milyen világosság? Az elme világossága? A tudomány világossága? Nem. Az evangélium világossága! Az Ige azt mondja, a hívők a világosság gyermekei, nem a sötétségé (1Thess. 5,5), mert mi Isten országába — a világosság királyságába — születtünk újjá. Ezért olyan fontos a világosságban járni!

Ha Isten Igéjének világosságában járunk, az védelmet biztosít a sátán valamennyi gonosz seregével szemben. Jézus rámutatott: mivel a hívők Isten gyermekei, vagyis a világosság gyermekei, e világban élnek ugyan, de nem e világból valók (Ján. 17,14–16), ezért nem kell, hogy az ördög uralja őket. Mégis megengedik az ördögnek, hogy uralkodjon felettük, ha szívesebben járnak a sötétségben, mint a világosságban.

Az ördög akkor is uralkodhat felettünk, ha tudatlanul — az Ige ismeretének hiánya miatt — vagy tudatosan, engedélyt adunk neki, hogy uralkodjon felettünk. Ez az egyik ok, amiért a Biblia arra buzdítja a hívőket, járjanak a világosságban! A sötétség világbírói nem uralkodhatnak a világosságban, ezért nem uralhatják azokat, akik a világosságban járnak! Nézzük meg az ellentétet a sötétség királysága és Isten országa, a világosság királysága között!

János 8,12. Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek [dzóé, Isten élete] világossága.

János 12,35–36. 46. Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. […] Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz.

Efézus 5,14. Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból [szellemi sötétségből], és felragyog [világosságot ad] néked a Krisztus.

Róma 13,12. Az éjszaka elmúlt, a nappal pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

  2Korinthus 6,14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

1János 1,5–7. És ez az az üzenet, amelyet Tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen őbenne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot [világosságot] cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől [sötétségtől].

Dicsőség Istennek! A démoni erőknek nincs hatalma uralni azokat a hívőket, akik Isten Igéjének a világosságában járnak, és nem engedik a sátánnak, hogy hozzájuk férjen. A hívők a világosságban járhatnak, így nem fognak áldozatul esni a sátánnak.

Tény, hogy amint a hívők tudásra tesznek szert Isten Igéjéből, a világosság és a szabadság jön. Isten Igéjének ismerete világosságot hoz (Zsolt. 119,130), és Isten Igéjének ismerete az, ami minden területen szabaddá tesz bennünket.