2008.08.15./2009.03.24.

ELESNI ISTEN EREJÉTŐL
Miért esnek el az emberek Isten ereje alatt?

 

Az Isten jelenlétében történő elesés annak az eredménye, hogy az emberek a természetfeletti erővel, a Szent Szellem (Szentlélek) megnyilvánulásával kapcsolatba kerülnek (pl. kézrátétel Márk 16,17-18. alapján). A Szent Szellem Isten ereje ma itt a Földön. Isten természetfeletti ereje számunkra nem látható és nem hallható. Az elektromossághoz lehetne hasonlítani. Amikor a természetes összeköttetésbe kerül a természetfelettivel, vagyis a mi fizikai testünk összeköttetésbe kerül a természetfeletti Istennel, akkor tud megnyilvánulni Isten természetfeletti ereje. A Biblia az alábbi Igékben ír olyan eseteket, amikor az emberek elestek az erő hatására. Az Ige győzzön meg arról, hogy ez ma is így működik.

2Krónikák 5,13-14. Mert a kürtölőknek és éneklőknek volt tisztük egyenlőképpen zengeni az Úrnak dicséretére és tiszteletére. És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy Ő igen jó és örökkévaló az Ő irgalmassága: akkor a ház, az Úrnak háza megtelék köddel, / Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatjukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Istennek házát. [köd = Szent Szellem (Szentlélek), a mennyei erő, a kenet jelenléte. A felszálló dicséretre Isten kiárasztotta a kenetét.] 

Ezékiel 1,28. – 2,1-2. Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan volt a fényesség köröskörül. Ilyen volt az Úr dicsőségének formája, és látám, és orcámra esém, és hallám egy szólónak szavát. / És monda nékem: Embernek fia! Állj lábaidra, és szólok veled. / És Szellem jöve én belém, amint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám Őt, aki szól vala nékem. 

Máté 17,1-6. És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. / És elváltozék előttük, és az Ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fény. / És ímé megjelenék nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala Ővele. / Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. / Mikor ő még beszél vala, ímé, [az Úr dicsősége, mint] fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lett a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: Őt hallgassátok. / És a tanítványok amint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének. 

Máté 28,1-4. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. / És ímé nagy földindulás lett; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. / A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. / Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettenének, és olyanokká lettek, mint a holtak. 

János 18,3-6. Júdás azért magához vevén a katonai csapatot, és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, oda méne fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. / Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előre méne, és monda azoknak: Kit kerestek? / Felelének néki: A Názáreti Jézust. Monda nékik Jézus: Én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta Őt. / Mikor azért azt mondá nékik: Én vagyok; hátra vonulának és földre esének. 

Apostolok Cselekedeti 9,1-4. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, / Kére tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket [keresztényeket], kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. / És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: / És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? 

Apostolok Cselekedeti 26,14-16. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely énhozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. / Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. / De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni;

 

A SZENT SZELLEM HATALMÁBAN

Ezzel a csodálatos jelenséggel először a „Teljes evangélium alapján álló üzletemberek” New York-i konferenciáján kerültem kapcsolatba. Kathryn Kuhlman prédikált egy istentiszteleten és imádkozott a betegekért. Addig nem ismertem őt, de kész voltam minden olyan dolgot elfogadni, ami Istentől van, hiszen nála semmi sem lehetetlen. Egy szálloda báltermének hátsó részében helyezkedtem el és csodálkoztam azon, hogy több mint ezer ember volt a teremben és egy hely sem maradt üresen.

   Az egyik igazgató, akivel jó barátságban voltam, ragaszkodott ahhoz, hogy az emelvényen foglaljak helyet. Nemsokára kezdetét vette az összejövetel és Kathryn Kuhlman megjelent. Színpadias fellépése kissé visszautasító volt számomra, de igehirdetése megragadott. Nemsokára érezni kezdtem Isten jelenlétét. Kértem az Urat, hogy bocsásson meg nekem azért, mert Kathryn Kuhlman-t olyan hamar megítéltem. Azután, az ismeret ajándékának birtokában, közölte a gyülekezettel, hogy a jelenlevők közül többen milyen betegségből gyógyultak meg. Felszólított mindenkit, hogy aki érezte, hogy meggyógyult, jöjjön előre a pódiumhoz és tegyen bizonyságot. Férfiak, nők és gyermekek hosszú sorban vonultak előre. A mikrofon előtt azután bizonyságot tettek, hogy bénulásból, agytumorból, rákból, és egyéb betegségből gyógyultak meg.

   Miután a betegek gyógyulásukról bizonyságot tettek, Kathryn Kuhlman megérintette őket és a Szent Szellem [egyes magyar fordításokban Szent Léleknek olvasható] erejének hatására mind a földre estek. Egy ideig fekve maradtak és örültek az Úr jelenlétének, míg azután a többiek lábra állították őket. Képtelen voltam megérteni, hogy mi történt ezekkel az emberekkel és azt mondtam magamban: „Ha engem megérintene, nem fogok a földre zuhanni. Ennyi ember előtt csak nem fogok így viselkedni”. Különben sincs okom aggodalomra, hogy a közelébe kerülök. Nyugodtan a helyemen maradok és imádkozom.

  A következő pillanatban egy nő lépett Kathryn Kuhlmanhoz és bizonyságot tett arról, hogy a hátgerince meggyógyult. Középkorú nő volt és katolikus vallású. Kathryn Kuhlman rám tekintett és kért, hogy jöjjek hozzá.”Csak nem?”- Gondoltam. „Mit akarhat tőlem?” Odamentem hozzá és észrevettem, hogy a nőnek, aki előbb meggyógyult, egy golyvája volt az álla alatt. Kathryn Kuhlman a nő nyakára helyezte a kezét és a golyva azonnal eltűnt. Hirtelen remegni kezdtek a lábaim, és úgy éreztem, hogy lebegek. Béke és öröm töltött el és csak azután vettem tudomást környezetemről, amikor valaki felsegített. Engem is legyőzött a Szent Szellem jelenléte, pedig én nem akartam. Sőt, a délutáni összejövetel alkalmával még ötször megtörtént ez velem, egy ilyen tekintélyes lelkésszel.

  Ezzel a csodálatos jelenséggel még egyszer volt alkalmam kapcsolatba kerülni 1976-ban, Jeruzsálemben a ”Szent Szellemmel foglalkozó harmadik világkonferencián.” Meglátogattam a Szent-sír templomot és elvezettek arra a helyre, ahová – úgy hiszik – Jézust eltemették. Egy lelkész megkérdezett, hogy megáldhat-e. Beleegyeztem. Ekkor ugyanaz történt velem, mint Kathryn Kuhlman ima összejövetelén. A Szent Szellem hatalma által a földre zuhantam. A következő este a konferencia prédikátora Trevor Dearing lelkész volt. A prédikáció után mindenkire ráhelyezte a kezét és imádkozott az illetőkkel a Szent Szellem ereje által. Majdnem mindnyájan a földre zuhantak. Mivel nagyon sokan jöttek előre, Trevor lelkész felkért, hogy segítsek neki. Az első személy, akire a kezemet helyeztem, amint megérintette a Szent Szellem, szintén a földre zuhant. Ez velem eddig az ideig még soha nem történt meg, amikor másokkal imádkoztam. Ezért húzódoztam egy ideig. Behunytam a szemem, imádkoztam, és köszönetet mondtam az Úrnak, hogy elfogadta a szolgálatomat. Csak ezután imádkoztam újra a többiekkel. Megint csak az történt, ami előzőleg, több mint száz ember zuhant a földre.

  Ez idő óta ez a csodálatos jelenség mindig elkísért a szolgálatban, és még nagyon sokszor megéltem, hogy emberek, akikkel imádkoztam, a Szent Szellem erejének hatására földre zuhantak. Megköszönöm Jézusnak azt, amit a mai időkben tesz, és azt szeretném, ha minden az Ő Nevének dicsőségét szolgálná.     

 

Forrás: Jozef Orsini – „Halljad bizonyságomat” –
Egy katolikus lelkipásztor átéli a karizmatikus igazságot
c. könyve
Magyar nyelvű kiadás (1980-as évek?) 

A mű eredeti címe: Hear my Confession
1977. by Logos International 


Részlet a könyv hátoldaláról:

Mi történik akkor, ha egy fiatal, rendkívül intelligens katolikus lelkész gondolkodni kezd azon, hogy mit jelent az egyház a mai kor számára, valamint a saját és lelkésztársai képmutatásáról elmélkedik…
    A következmény rendszerint szellemi tunyaság és közömbösség, vagy pedig fellázadás a kereszténység és a papi hivatás ellen. Eddig jutott el Jozef Orsini atya, amikor Jézussal találkozott…
    Jozef Orsini atya ma [az 1970-es évek tájékán] az Egyesült Államokban a Katolikus karizmatikus mozgalom irányítója…

 

 


BÉKEVÁR FŐOLDAL