MEGVÁLTÁS A BETEGSÉG ÁTKÁTÓL

Ez egy háromrészes tanítás, amelynek további részeit az üdvösség, illetve a bővölködés címszó alatt találod meg.

 Jézus Krisztus a Golgotán megváltotta az embert a háromszoros átok alól: a szellemi halál, a betegség és a szegénység alól. Így az újjászületett keresztényekhez az Ige szerint a szent örökség és az áldások tartoznak.

Gal. 3,13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

Krisztus átokká lett érettünk, helyettünk és értünk ment a keresztre, hogy megváltást adjon az Őt elfogadóknak. Az üdvösség nemcsak szellemi újjászületést jelent, hanem egyben minden áldás hordozója is. Az alábbi Igékből világosan látszik, hogy a betegség a törvény átka.

5Móz. 28,15-22. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad: Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn. Átkozott lesz a te kosarad és a te sütőtekenőd. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Átkozott leszel bejöttödben, és átkozott leszel kimentedben. Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszel a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, amelyekkel elhagytál engem. Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, aszállyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszel.

5Móz. 28,27-29. Megver téged az Isten Egyiptomnak fekélyével, és süllyel, varral és viszketegséggel, amelyekből ki nem gyógyíttathatol. Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavarodással; És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a sötétségben; és szerencsétlen leszel a te útjaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson.

5Móz. 28,35. Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és combjaidon, amelyekből ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.

5Móz. 28,58-61. Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden Igéjét, amelyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét: Csodálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. És reád fordítja Egyiptomnak minden nyavalyáját, amelyektől irtóztál, és hozzád ragadnak azok. Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.

A „Megver téged az Úr…” kifejezés tévesen azt sugallhatja, hogy Isten büntetésként helyezi a betegségeket és kínokat az emberre. Az eredeti héberben ez megengedő módban van, nem pedig okozatiban, ami így hangzik: ’Az Úr meg fogja engedni, hogy ezek a csapások rád szálljanak…’. Mivel a magyar nyelvben nincs ennek megfelelő nyelvtani szerkezet, ezért így lett lefordítva, és ez téves értelmezéshez vezethet. Saulhoz sem Isten küldte a gonosz szellemet (1Sám. 16,14.). Saul bűne megtörte az Istennel való közösségét, és az Úr megengedte, hogy az ördög gyötörje őt.

Isten nem cselekszik gonoszt, csak kénytelen megengedni, hogy a csapások az engedetlenekre szálljanak, mivel szabad akaratukból, kiléptek a Vele való közösségükből. Hatalmas különbség van az elkövetés és az engedélyezés között! Minden betegség az isteni törvény megszegésének a következménye. Amikor valaki megtöri az Ő parancsolatait, kilép a védelem alól, az Úr jelenlétéből. Isten nem tehet mást, megengedi az ördögnek, hogy bajokat tegyen rájuk. A bűnök és a rossz cselekedetek miatt szállnak rájuk a csapások. Isten Igéje szerint a csapások nem Istentől jönnek. Ő a hatalmas, féltő atyai szeretetével és gondoskodásával veszi körül a teremtményeit.

Az Igék alapján leszögezhetjük, hogy a kórok a törvény átkának részei. A betegség a világban van, s ezeknek az átkoknak ránk kellene szállniuk. De, dicsőség Istennek, Krisztus megváltott minket a törvény átkától! Áldás a betegség vagy átok? – vetődik fel a kérdés azokban, akik nem ismerik a Szentírást. Isten Igéje kijelenti: a betegség átok, az egészség áldás! Az egészség = teljesség, épség. A betegség fogalma: megtört jóllét, fájdalom és szenvedés. A betegségek, kórok az emberiség ellenségei. A betegség rabszolgává teszi a családot is, a betegek ápolóit. A betegség elrabolja az emberek boldogságát, egészségét és a pénzét. A betegség mögött az ördög áll – aki a tolvaj, a rabló.

A gyengeség és betegség nem Isten akarata az Ő népe számára. Nem akarja, hogy engedetlenségük miatt átok szálljon a gyermekeire. Egészséggel szeretne megáldani mindenkit ebben a jobb szövetségben (Zsid. 8,6.). Az ó szövetségben Izrael gyermekei Isten szolgái voltak, de akkor sem az Úr akarata volt az, hogy szolgái betegek legyenek. Az új szövetségben Isten gyermekei vagyunk. Ha a szolgái számára az egészség volt az akarata, akkor mennyivel inkább az Ő akarata az egészség a gyermekei részére. A betegség és a gyengeség nem szeretetből származik. Isten pedig maga a szeretet (1Ján. 4,8. 16.). A betegek láttán Jézust szerető szíve gyógyításra indította.

Luk. 13,16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?

Csel. 10,38. A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Jézus azokat gyógyította, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Kétezer évvel ezelőtt is a sátán volt az elnyomó, és Jézus a szabadító! A Messiás a szolgálata alatt nem emberekkel csatázott, hanem gonosz szellemi lényekkel, démonokkal. JÉZUS MA IS GYÓGYÍT! Ő soha nem változik: „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid.13,8.). Mégis vannak, akik eltiltják a híveket azoktól az egyházaktól, ahol kézrátétellel imádkoznak a betegekért. Tévesen úgy tartják, hogy ezek a gyógyulások az ördögtől vannak. Ha így lenne, akkor Istennek és sátánnak foglalkozást kellett volna cserélnie. 

Ján. 10,10. A tolvaj [aki az ördög] nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én [Jézus] azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Soha ne fogadd el, hogy a betegség Isten akarata lenne az emberiség számára. Ha a betegség az Ő akarata lenne, a Menny tele lenne betegséggel. De Isten eszköztárában nincsenek betegségek, csapások. A gyógyulás és az egészség az Atya akarata mindannyiunk számára. Jézus földi szolgálata során Isten Rajta keresztül nyilvánította ki az akaratát. Krisztus Isten Igéje, Ő a hozzánk beszélő Isten (Zsid.1,1-2.) Ha szeretnéd tudni, mit gondol Isten a betegségről, tekints Jézusra. Az Igékből világosan láthatod, hogy Ő Isten akaratából gyógyította a betegeket, amerre járt.

Ésa. 53,4-5. Pedig betegségeinket Ő [Jézus] viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

Ebben a próféciában Isten a Megváltóra helyezi a fájdalmakat és betegségeket. Előrevetíti, hogy a nép a Megváltó sebei által fog gyógyulást kapni. A Máté 8,17-ben egy idézet olvasható ebből. A Szent Szellem – visszatekintve a Kálváriára – múlt időben közli Péteren keresztül: Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk! Mivel múlt időben van, ez azt jelenti, hogy már megvan nekünk!

1Pét. 2. 24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek [Jézusnak] sebeivel gyógyultatok meg.

Ez a gyógyulás – mint Krisztus szent öröksége – a miénk! A szent egészség hozzánk tartozik, ezért ebben is kellene járnunk. Hit által lehet elvenni a szent gyógyulást, ha hiszed a szívedben az Igéket. Ha még nem elég erős a hited a gyógyulásban, fordulj orvoshoz, mielőtt még valami nagyobb baj történne. Ha a hited az orvoslásban van, imádkozz, hogy a legjobb kezelést kapd. Isten az orvoson keresztül is tud segíteni, mert az Atya arra a hitszintre nyúl le értünk, ahol éppen vagyunk.

Akinek megvan a hite arra, hogy az Ige megvallása gyógyulást hoz, meggyógyul. Aki tablettától várja a gyógyulást, az attól fog javulni. De mindkét eset csak akkor működik, ha hisz benne az ember, megvallja az Igét, illetve be is veszi a gyógyszert. A természetes anyagok (gyógynövények) is segíthetnek, de a hívő számára a legjobb eredményt az igei hit fogja adni. Az Úr azt szeretné leginkább, hogy a hitedet megerősítve az Igén megállj, mert annak nincs mellékhatása. Egy hívő például egy volt osztálytársáért imádkozott, aki nem hitte el, hogy Krisztus sebeiben gyógyulást kapott, és a műtétet választotta. Döbbenetére a szövettani vizsgálat eredménye negatív lett. Az orvoslás ugyanazzal az ördög által okozott tünetekkel harcol, mint aminek a keresztények a hitük által állnak ellen.

Ha rossz diagnózist kapsz, s egyben közlik veled, hogy az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan vagy, akkor két lehetőséged van:

1.                   Vagy elfogadod a jelentést, és akkor úgy történik majd minden, ahogy előre megmondták. A földi élet megszűnésének pillanatától újjászületett keresztényként a mennyben fogod az Urat magasztalni és dicsérni. Miért ne kezdhetnéd el a hálaadást egy kicsit előbb, amíg e testben élsz? Mi hálával tartozunk Istennek a Krisztusban kapott megváltásunkért, aminek része a gyógyulás. A hálaadásod és a könyörgésed fogja működésbe hozni a természetfeletti gyógyulásodat.

2.                   Vagy tudomásul veszed ugyan, hogy az orvostudomány szintjén nincs segítség, de a szívedben nem fogadod el azt, hogy menthetetlen vagy. Istenhez fordulsz hálaadással, segítséget kérsz tőle, és teljes szívvel az Igébe kapaszkodsz. Lehetetlen összeszámlálni, hány menthetetlen ember számára hozott ez már természetfeletti gyógyulást. A hálaadás felgerjeszti Isten bennünk lakozó Szellemét, aki munkálja a testünkben az egészséget.

Istennél nincs lehetetlen (Márk 10,27.), mert – az Úr dicsőségére – halálos betegségből is felépültek már sokan. A századfordulón Dr. Lilien B. Yeomans egy "hit otthont" hozott létre. Ott az orvostudomány számára menthetetleneknek negyven évig hirdette az Evangéliumot. Egy tüdőbajos asszonynak az utolsó órái voltak hátra. Morfiumot kellett volna kapnia, de a doktornő két órán át olvasta neki a Bibliából a gyógyulásról szóló Igéket (5Móz.28,1-14; Gal.3,13.). A doktornő ’Evangélium-tablettát’ rendelt a betegének, hogy felépítse benne a hitet. Minden igei megvallás egy ’Evangélium-tabletta’. A gyógyszer is csak akkor hat, ha beveszik. Az Ige is csak akkor tud működésbe lépni, ha hittel befogadjuk, és kimondjuk. Ennek alapján utasította a haldoklót, hogy minden éber pillanatában ismételgesse: Az 5Móz. 28 alapján a tüdőbaj a törvény átka. De Krisztus a Gal. 3,13 szerint megváltott engem a törvény átkától. Ezért többé nincs tuberkulózisom!

A beteg másnap közölte, hogy több mint ezerszer elmondta, de nem érti, mit jelent. A doktornő újabb Igéket olvasott neki, és kérte, hogy továbbra is ismételgesse a fentieket. A harmadik napon a beteg megértést kapott a szívében, és – az addig haldokló – az emeletről lefutva hangosan kiáltozta: Krisztus megváltott engem a törvény átkától, ezért nincs tüdőbajom! Most már elmúlt! A doktor felismerte, hogy a szívbe (szellemünkbe) az elmén keresztül vezet az út. Az asszony addig mondogatta az igei megvallást, míg végül az igazság a szívébe íródott. Akinek szüksége van gyógyulásra, vegye ezeket a megvallásokat, és helyettesítse be azt a betegséget, amiből szeretne meggyógyulni.

Isten nem akar senkit megfosztani a pénzétől a betegsége kapcsán. Tanuld meg elvenni a Jézus által megszerzett gyógyulást, ami ingyen van. Megdöbbentő, hogy emberek mit meg nem tesznek és mennyi pénzt ki nem adnak hiábavalóságokra, és hagyják magukat becsapni, megtéveszteni az okkult dolgokkal. Az ördögi praktikák a problémán nem segítenek, sőt még mélyebbre viszik az embereket a sötétségbe. A megtévesztés szelleme van fölöttük, sok pénzt kicsalnak így az emberektől! Egy hívő inkább a távoli okkult tanfolyamot választotta, mint a helyi gyülekezeti alkalmat, mondván, hogy a tanfolyamdíjat már előre kifizette. Jézus is megfizette az árat helyettünk. Ő mindig ’kéznél van’, és ingyen gyógyít! Vannak, akik inkább idegen dolgok után futnak, és ezzel hűtlenek lesznek Istenhez (Jer. 3,13.). Hittestvérünk ajtót nyitott az ördögnek, megjelentek a hamis tünetek a testén, s idő előtt hazaköltözött az Úrhoz.

El kellene gondolkodni azon, hogy aki nem Isten gyermeke, milyen erőt használ a ’gyógyításhoz’? Senki nem adhat tisztát a tisztátalanból (Jób 14,4.)! Amikor Isten felkent szolgálója imádkozik gyógyulásért, nem a saját ereje gyógyítja meg a beteget. Az ima eredményeképpen Isten természetfeletti ereje érinti meg az illetőt. Az Úré az erő (Jób 12,16; Péld. 8,14; Dán. 2,20; 2Krón. 20,6.)! Nem bölcs dolog Istennel versengeni (1Sám. 2,9-10.). Ne feledd, Jézus érted halt meg! Ő azt szeretné, hogy a megerősödött hited alapján meggyógyulhass, hogy a szenvedése és kereszthalála a számodra ne legyen hiábavaló. De az üdvösség még a gyógyulásnál is fontosabb, nyúlj ki az elveszettek felé, és légy áldás mások számára!

Frissítés 2011.07.06. (Forrás: Jim Sanders 2011.06.19-i tanítása)

A kulcs a szánkban van. Van egy másik igazság, amiről majd bővebben fogok nektek beszélni, hogy a száj miként tud úgy működni, hogy az életnek a fája növekedjen ki belőle. Nézzük meg, mert nagyon fontos, hogy megértsük mi az, ami törést okoz a szellemnek. Amikor Isten Igéjével ellentéteset mondasz ki, ez törést hoz a szellemedben, és nem kell sok időnek eltelni, és jön a testeden a rákos sejtnövekedés, jön az agyvérzés, a diabétesz.

Ismertem híres embereket, akik elmentek az orvoshoz, és az orvos egy rossz jelentéssel állt elő. Creflo Dollarral is megtörtént, az orvos azt mondta a vizsgálatok után, hogy sajnos rákot állapítottunk meg. Sok évvel ezelőtt volt. Azt válaszolta az orvosnak, hogy – jövő héten visszajövök doktor úr. Egy hétre elrejtőzött az Igébe, és az Igét öntötte magába. Visszament egy hétre rá, és nevetve mondta az orvosnak, hogy – most vizsgáljon meg. És az orvos nem talált rákos sejtet. Az Ige hirdetése illetve megvallása során Isten természetfeletti ereje, segítő karja mindig jelen van és azt az illetőnek a hitével aktivizálnia kell ahhoz, hogy csoda történhessen!

Lásd még az örömHÍRmondó újságunkat Kórisme: ismerethiány c. cikkét is:
http://www.freeweb.hu/bekevar/ohm11-07.pdf

BÉKEVÁR FŐOLDAL