HITÜNK ALAPELVEI

 A hitünk alapelvei a Bibliára épülnek, amelyeket hiszünk és elfogadunk. Ezek az alábbiak:

 1)        A Biblia Istentől ihletett, nem ember akaratából származott, hanem a Szent Szellemtől (Szent Lélektől) indíttatva szólták az Istennek szent emberei. (2Tim. 3,16; 2Pét. 1,21)

2)        Hiszünk a Szentháromságban: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben*. Az Atya Isten, Akitől van a mindenség. (1Kor. 8,6) Az egyszülött Fiú, az Úr Jézus Krisztus, Aki által van a mindenség. Jézus Krisztus a testet öltött Ige, Aki a kezdetek óta létezik, és az Atyánál van. (1Kor. 8,6; Ján. 1,1) A Szent Szellem, az Igazságnak Szelleme, Aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. (Ján. 15,26)

3)        Az ember teremtett lény, Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. (1Móz. 1,26) Ádám felségárulása és bűnbeesése által az ember szellemében elkülönült Istentől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. A halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. (Róm. 5,12; 3,23) Jézus Krisztus, Istennek Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az életét adta váltságul és kiontott vérét áldozatul az elveszett emberért, hogy megváltsa és visszaállítsa az embert Istennél. (1Ján. 3,8)

4)        Hiszünk a szellemi újjászületésben és az újjászületés által nyert örök életben. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Ján. 3,3) A szellemi újjászületést nem lehet elnyerni sem egy egyházhoz tartozás által, sem vízkeresztség által, sem más vallásos cselekedet által. Ahogy meg van írva: nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Eféz. 2,9) Újjászületni a hitünk megvallása által lehet. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.(Róm. 10,9-10)

5)        Hiszünk a Szent Szellem keresztségében és a nyelveken szólásban. (Ján. 14,16-17; Csel. 1,8; 2,38-39; 19,1-7; 2,4)

6)        Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a szent gyógyulásban. (Ésa. 53,4-5; Márk 16,18; Mát. 8,17; 1Pét. 2,24; Gal. 3,13)

7)        Hiszünk az Úr Jézus visszatérésében és a Krisztusban meghaltak feltámadásában, az élő hívők elragadtatásában. (1Thess. 4,16-17)

8)        A megpróbáltatások ideje után Jézus visszajön a Földre az ezer éves királyságra, mint királyok Királya és urak Ura, valamennyi szentjével együtt, akik királyok és papok lesznek a királyságában. (Jel. 20,6)

9)        Azok, akik nem fogadták be a szívükbe a Megváltót, nem tették Jézust életük Urává és Megváltójává, és így halnak meg bűneikben, örökre elvesznek. (Zsid. 9,27)

10)    Szolgálatunk elsődleges céljai közé tartozik a teljes evangélium hirdetése, a hitalapelvek tanítása, a betegekért való imádkozás.

 * A Szent Szellem a Szentháromság harmadik tagja, amit a magyar fordításokban Szent Léleknek olvashatunk. Az eredeti héber és görög szövegben, továbbá a latin, az angol, a német, stb. nyelvben egyaránt Szellemről beszélnek. Szükséges megkülönböztetni a szellemet a lélektől, hisz hármas felépítésűek vagyunk: az ember szellem, van lelke és testben él (1Thess. 5,23). Fontos tudni, hogy a test elmúlása után a szellem és a lélek tovább él.