2010.09.19.

 

IMA ……… TELEPÜLÉS HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSÁÉRT

(Amennyiben időd csak rövídítve emgedi meg elmondanod, akkor a vastagbetűs részeket valld meg.)
 

Én hívő ember vagyok, ezért jogosult vagyok arra, hogy imában Isten trónja elé járuljak …… település önkormányzati választásának sikeréért.

Hívő lettem, amikor befogadtam a szívembe az Úr Jézus Krisztust, és eképpen fohászkodtam Pál apostol levele alapján: „Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, majd feltámadt a halálból, hogy igaz szívvel állhassak Eléd. Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem! Kérlek, legyél az én Uram és Megváltóm! Elfogadom a kereszten bevégzett megváltó és helyettesítő munkádat, és hittel megvallom: Te vagy az én Uram és Megváltóm! Köszönöm, hogy kifizetted a szabadulásom árát, és általa elnyerhettem az örök életemet, a gyógyulásomat és a bővölködő sorsomat! Újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől!” (Róm. 10,9-10.)

Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert Övé a bölcsesség és az erő. Mert Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; ledönt királyokat (vezetőket) és felemel királyokat; ád bölcsességet a bölcseknek, tudást és ismeretet az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben; és világosság lakozik Vele! Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek Téged, hogy bölcsességet és erőt adsz nekem, és megjelented nekem, amit kérek Tőled. (Dán. 2,18–23.)

Aki megalázza magát Előtted (beleértve a jelölteket is), azt felmagasztalod, és aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. (Luk.14,11)

Atyám, Te olyan vezetőket adsz nekünk, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik: mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. (2Sám. 23,3. 4.)

A hit szavával megvallom, hogy a helyhatósági választások során azok kerülnek a polgármesteri és képviselői székekbe, akik kedvesek Teelőtted, akik a Te akaratod szerint valók, mert őket kedvessé teszed a választópolgárok előtt. (Péld. 3,4. Csel. 7,10.) A nem odavalókat pedig félreállítod az útból. A Jézus nevében, kiárasztom a kijelentés, bölcsesség, józanész és tisztánlátás szellemét a helyi lakosság felett, hogy a választás napján a Te útmutatásodra hagyatkozva voksoljanak. (Ef. 1,17-23. Ján. 16,13.)

A Jézus hatalmas nevében, megkötöm a sötétség minden erejét, a megtévesztés szellemét, hogy döntéshozatalkor semmi és senki ne tudja rossz irányba befolyásolni az embereket. (Mát. 18,18.)

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadások minden emberért, a hatalmi pozícióban lévőkért, hogy csendes és nyugodt életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. (1Tim. 2,1. 2.)

Ezért Mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom és a hitem kinyilvánítása alapján köszönetet mondok Neked az országért a kormányért és a helyi képviselő-testület tagjaiért. Eléd járulok imádságban a hatalmi beosztásban lévőkért. Imádkozom és közbenjárok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a politikusokért, a polgármesterekért, a képviselő-testület tagjaiért, a bírókért, a rendőrökért, a vezetőkért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz útjaitól és a gonosz emberektől. (Péld. 2,6–12.)

Kérlek, Mennyei Atyám, vedd körül a vezető beosztásúakat olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a Te szemedben.

Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt, illetve az irányító testületek tagjait. Hálát adok Neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy becsületesség lakozzék a vezetésben. Akik a Te szemedben ártatlanok, feddhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozíciókban, akik pedig gonoszak, kerüljenek ki a vezetésből, az árulók és hűtlenek kizárassanak. (Zsolt. 9,9.)

A Te Igédben azt mondod, hogy áldott az a nemzet, akinek az Úr az Istene. (Zsolt. 33,12.) Ezért megvallom, hogy áldott ez az ország, és benne a településünk, mert Te vagy az Istene.

    Elfogadom és köszönöm a Te áldásaidat, Mennyei Atyám. Te vagy a menedékem és erősségem a bajban. Ezért kijelentem és megvallom, hogy a Te néped biztonságban él ezen a földön, és bőségben fejlődik hatalmasan. (5Móz. 28,10–12.)

Hiszem, hogy minden vezető szíve az Úr kezében van, és ahová akarja, arra fordítja, és döntéseik a Te szent irányításoddal jönnek létre. (Péld. 21,1. 2.)

Köszönöm, Atyám, hogy országunk és településünk teljes békében élhet, mert meg van írva: kinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. (Ésa. 26,3.)

Köszönetet mondok Neked ezért az országért, a vezetőkért. A hálaadás és dicséret áldozata szálljon Eléd, hogy a Te Igédet, az örömhírt szabadon, tisztán és bátran hirdetik az országunkban mindenütt.

Uram, Tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a Mennyben és a földön van, a Tiéd! Tiéd Uram az ország, Te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és dicsőség mind Tetőled vannak, és Te uralkodsz mindeneken; a Te kezedben van mind az erősség, mind az ország. A Te kezedben van az ország felmagasztalása és megerősítése. (1Krón. 29,11. 12.)

Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. (Mát. 6,13.) Hazánk és településünk Istené és az Ő Krisztusáé lett, aki örökkön örökké uralkodik. (Jel. 11,15.)

A fenti megvallásaim állandóak a számban, mert az ima után is csak ezek a hittel teljes és felkent szavak hagyják el a számat. (Zsid. 4,14.) A Biblia az én kenyerem, ezért arról gondolkodok éjjel és nappal. (Mát. 4,4. Józs. 1,8. Fil. 4,8.) Mindenkor ügyelek a kimondott szavaimra, hogy a számnak vetése csak jó gyümölcsöket hozzon. Nem engedem meg, hogy a számnak beszédei által tőrbe essek. (Péld. 6,2.) Ha az Igével ellentétesen szólnék, zárat teszek a számra, a Jézus nevében! (Gal. 6,7. Zsolt. 141,3.) Ámen.

                                

BÉKEVÁR FŐOLDAL