2008. 02. 03. 

IMÁK BŐVÖLKÖDÉSHEZ

BESZÓLÍTANI

Tudjuk az igéből, hogy az Úr minden szükségünket betöltötte Krisztusban! Ha valakinek szüksége van egy összegre, akkor kérjen, szólítsa be hittel. Kenneth Hagin (Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez c. könyv) után felbátorodva, íme egy imasablon: 

Mennyei Atyám! 
    Én tisztelem a Te Igédet. Tizedet fizetek és adakozok örömmel. Jézus nevében rendelek magamnak _____ hónapra (hétre/napra) ______ Ft-ot a Te Igéd alapján a kiadásaimra. A Lukács 6,38; a Mikeás 4,13; a Malakiás 3,10; a Filippi 4,19; a 2Kor. 9,8; a Példabeszédek 8,18.21; 10,22; 28,20.27 alapján. Hiszem, hogy most megkaptam! Hálás vagyok neked ezért! Köszönöm Jézus nevében! A Te örökkévaló szolgád:  ___________    
    Angyalok! Hatalmas erejű szolgáló szellemek! Menjetek és cselekedjétek meg Jézus nevében a Zsidó 1,14; a Zsoltár 91,11 és 103,20.21 Igék alapján!  
    Ördög! Jézus Nevében leveszed a kezed a pénzemről! Egyetlen, az anyagi életem ellen készült fegyver sem lesz szerencsés! A bővölködésemet fenyegető minden akadály és hátráltatás megszűnik (Efézus 4,27; Jakab 4,7; Ézsaiás 54,17)
    Jézus Nevében! Ámen
    Kelt, 2008. ________   
 

MEGVALLANI

Charls Capps féle megvallások – valld meg minden nap az alábbiakat, míg hit nem ébred a szívedben: 

Sikerre programozom a szellememet

   Beteljesedtem Isten akaratának ismeretével minden szellemi bölcsességben és értelemben. Számomra az Ő akarata jelenti a boldogulást. (Kol. 1:9)

    Isten örömét találja abban, hogy én bőségben éljek. Ő ad erőt nekem a meggazdagodásra, hogy megszilárdítsa szövetségét a földön. (5Móz. 8:18; 11:12)

Azonnal és hittel engedelmeskedem a Szent Szellem vezetésének, aki bennem él. Mindig a megfelelő helyen vagyok a kellő időben, mert lépteimet az Úr rendeli. (Zsolt. 37:23)

Isten mindent megadott nekem, ami az istenfélő életre való, és képes vagyok mindent megszerezni, amiről Ő gondoskodott a számomra. (2Pét. 1:3–4)

Isten az én ellátásom kiapadhatatlan és korlátlan forrása. Amint az Ő áldásai elborítanak, az anyagi bevételem növekedik. (5Móz. 28:2)

Mivel adakozom, nekem is adatik, megnyomott, megrázott, túlcsorduló mértékkel. (Luk. 6:38)

Tisztelem az Urat a vagyonomból és jövedelmem zsengéjéből. Csűreim megteltek, sajtóimból új bor ömlik. (Péld. 3: 9–10)

A folyó mellé ültetett fához vagyok hasonló. Idejében megtermem gyümölcseimet, leveleim nem hervadnak el, és bármit teszek, az felvirágzik a kezem alatt. Isten a kegyelme folytán még a tévedéseimet is jóra fordítja. (Zsolt. 1:3)

Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a mezőn, áldott vagyok bejöttömben és kimentemben. Áldott a kosaram, áldott vagyok a bevásárlóközpontban. Bankszámláim gyarapodnak, befektetéseim, egészségem és kapcsolataim virágzanak. Az Úr áldása borítja el az életemet mindenben. (5Móz. 28:1–14)

Az Úr áldása valóban meggazdagít, és Ő az áldáshoz nem vegyít bánatot. (Péld. 10:22)

Az én Istenem minden kegyelmét rám árasztja, hogy mindenben és mindenkor elégedett legyek, bőségben minden jótéteményre készen álljak. (2Kor. 9:8)

Az Úr megnyitotta nekem az Ő hatalmas kincstárát, és megáldotta kezem munkáját. Áldást parancsolt mellém, hogy a raktáraim megteljenek, és minden munkámban, vállalkozásomban sikeres legyek. (5Móz. 28:8,12)

Az Úrban gyönyörködöm, és Ő megadja szívem kéréseit. (Zsolt. 37:4)

Az Úr megdorgálja értem a kártevőket, és egyetlen, az anyagi életem ellen készült fegyver sem lesz szerencsés. A bővölködésemet fenyegető minden akadály és hátráltatás megszűnik. (Mal. 3:10–11; Ézsa. 54:17)

Isten Igéje megújította az értelmemet, ezért elűzöm a kudarc és vereség gondolatát. (Eféz. 4:23)

Megszabadultam a sötétség erejétől és hatalmától. Az Isten ismerete fölé magasodó okoskodásokat és képzelődéseket lerombolom, és minden gondolatot foglyul ejtek az Isten Igéjének való engedelmességre. (2Kor. 10:3–5)

Beteljesedtem Isten bölcsességével, és Ő bölcs és sikeres gazdasági döntésekre vezet engem. Isten Szelleme minden igazságra elvezet engem a pénzügyek területén is. (Ján. 16:13)

Az Úr összhangba hozza gondolataimat az Ő akaratával, ezért terveim megalapozottak, és meg fognak valósulni. (Péld. 16:3)

Nem szenvedek hiányt, mert Isten minden szükségemet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézus által. (Fil. 4:19)

Az Úr az én pásztorom, nem látok szükséget. Jézus azért jött, hogy életem legyen, és bővölködjem. (Zsolt. 23:1; Ján. 10:10)

A kegyelem és igazság ajándékában részesültem bőséges módon, s így királyként uralkodom az életben Jézus Krisztus által. (Róm. 5:17)

Az Úr kedvét leli abban, ha szolgájának jól megy a sora, én pedig Ábrahám áldását birtoklom. (Zsolt. 35:27; Gal. 3:14)
 

Az angyalok figyelnek rám

Isten trónja szilárd alapokon áll a mennyben, és az Ő birodalma uralkodik minden felett. (Zsolt. 103:19)

Az angyalok szolgálatra teremtett szellemi lények; akik az üdvösség örököseit szolgálják. (Zsid. 1:14)

Szolgálatuk egyik módja abban áll, hogy figyelnek a szavainkra, amikor Isten Igéjét szóljuk. Amikor megvalljuk a Bibliában foglalt ígéreteket, akkor az angyalok Istentől kapott megbízatásuk szerint ügyelni fognak arra, hogy azok végül is beteljesedjenek az életünkben.

Jól tudják: Jézus azt mondta, hogy mindazt birtokba vehetem, amiről beszélek, ha szívből hiszek, és nem kételkedek. Ők viszik véghez Isten akaratát (Zsolt 103:21), az Úr pedig örömét leli szolgái felvirágzásában.
 

Természetfeletti segítség áll rendelkezésemre

Naponta szólom Isten Igéjét, s az angyalok a Szent Szellemmel együtt szorgalmasan munkálják a boldogulásomat. Ügyelnek rá, hogy mindig éppen jó helyen legyek, és birtokba vehessem az ígéreteket, amelyek beteljesedéséről vallást teszek.

Soha nem feledem: Isten élvezi, ha jó dolga van a szolgáinak, márpedig Ábrahám áldásai az enyémek, mert Jézus Krisztus, a mi Urunk bőséges kegyelmet hozott a számunkra.

Az Isten Igéjének hallgatása – amikor hallgatom, hogy Ő mit jelent ki felőlem – hitet ébreszt a szívemben. (Róm 10:17) Bizony, a hit jelentkezni fog, és eljön a napja, amikor arra ébreszt majd, hogy gazdag ember lettem, pedig talán egy vasam sincs az erszényben. Ez az érzés azonban egybeesik majd Isten Igéjével.

Isten ugyanazzal a módszerrel teremtette az univerzumot, mint amit én is alkalmazni kezdek: Szavainak ereje által. Az embert Isten a maga képére alkotta: mi is a szavainkkal szabadítjuk fel a hitünket. Isten Igéje – ha az emberi szellemben már megfogant, a nyelv szavakká formálta, és a száj kimondta – teremtő erő, amely az én érdekemben munkálkodik.

ÁmenBÉKEVÁR FŐOLDAL