2006. 02. 05.

AMIT TUDNI KELL AZ IMÁDSÁGRÓL

Hiánypótló munka a keresztények könyvespolcán
Jim Sanders: Amit tudni kell az imádságról című könyve.
A szellemi étvágyad felkeltésére néhány alapvető gondolatot olvashatsz az alábbiakban.

Ha az imádság titkait mesterfokon szeretnéd elsajátítani Jézustól, akkor ezt a tanítást nagyon fontos a szívedbe zárni. A Biblia sokfajta imádságról tanít. Ha meg akarod ismerni az imaközösség szellemi titkait és törvényeit, Isten családjához kell tartoznod. Ehhez Jézus Krisztus elfogadásával újjá kell születned a szellemedben. Így nyílnak meg számodra az imádság mélységeinek és magasságainak a titkai, így hull le a lepel a szemedről. Ha az ima szellemi alapjait, a megválaszolt imádság titkait kutatod, az Igéhez kell fordulnod. Imáink eredendő alapja a hitünk. (Zsid. 11,6) Isten az Ő Fiával és a Szent Szellemmel (Szent Lélekkel) való közösségre hívott el bennünket. Az imának egyaránt helye van a személyes imaéletünkben, az istentiszteleteken és ima-összejöveteleken. Ahhoz, hogy az imahelyünket Isten akarata szerint betölthessük, bölcsességnek és kijelentésnek szellemét kell kérnünk az Atyától. (Eféz. 1,17-23)

Miért kell imádkozni?

Isten bármennyire is szeretne tenni értünk, de addig semmit nem tud, amíg meg nem kérjük Őt. Kérni imában lehet, ezért nagyon fontos ezzel kapcsolatban a bőséges ismeret. Isten mérhetetlenül szereti a teremtményét, az embert, ezért Őt minden cselekedetében a véghetetlen szeretet vezérli. Sokan tévesen Istent vádolják azzal, hogy miért engedi meg a baleseteket, betegségeket, katasztrófákat.
    Meg kell érteni, hogy itt a földön nem Isten uralkodik.
Jelenleg csak azoknak az embereknek az életében képes megmutatni mindenható erejét és mérhetetlen jóságát, akik erre megkérik Őt. Ádámot a föld feletti uralomra teremtette Isten. A sátán hazudott Ádámnak, aki inkább hitt neki, mint Istennek, s ezzel felségárulást követett el. Így a föld „bérleti joga” és az embernek adott hatalom Ádám kezéből a sátán kezébe került.
    Sokan úgy vélik, hogy Isten kormányozza ezt a világot. Ha ez valóban így lenne, akkor Őt a ’zűrzavar’ Istenének kellene neveznünk, ami ellentmondana az Írásnak. Az Ige szerint Ő a békesség Istene, nem pedig a káoszé. (1Thessz. 5,23) A sátán uralkodásának következménye: természeti csapások, gyilkosságok, éhínségek, halál. Jogosan megkérdezheted: Isten miért nem tesz valamit a sátán megfékezésére? Ádám jogszerűen adta át az Istentől kapott hatalmat, mert az az övé volt és rendelkezhetett vele. Ezért nem tud Isten csak úgy beavatkozni a földi eseményekbe, nem tudja legálisan megoldani a föld jelen problémáit.
Istent kötik a szellemi törvények, ezért nem tehetjük Istent felelőssé a szenvedésekért, tragédiákért.
   Isten mindent tökéletesnek teremtett. Az ördög nem tud teremteni, csak tönkreteszi mindazt, amit Isten alkotott. Ő meglopta az embert, s az áldást betegséggé, a bőséget szegénységgé torzította. (Ján. 10,10) Isten nem nézhette mindezt tétlenül, mert szerető szíve vágyakozott az emberrel való közösségre. Ezért megoldást keresett az átok alá került ember visszaszerzésére és kidolgozta a megváltás hatalmas tervét. Jézus a halála és feltámadása által megváltotta az embert, visszaszerezte neki az Ádám által eltékozolt hatalmat, és egyben megfosztotta az ördögöt a hatalmától, továbbá megsemmisítette erejét mindazok felett, akik hisznek Jézus nevében. (Kol. 2,15) Tudnunk kell erről az igazságról, hogy élhessünk vele: a sátánnak nincs törvényes hatalma a hívő keresztény felett.
   A földi dolgokba Isten csak akkor tud beavatkozni, ha a keresztények megkérik rá, különben a sátán területén illegálisan tevékenykedne. Isten számára a hívők imája biztosítja a törvényes belépést a földre. Isten is és a sátán is embereken keresztül munkálkodik, de a hívő életébe az ördögnek nincs joga belépni – kivéve, ha azt megengedi neki. Isten csak akkor képes hadakozni a gonosz munkája ellen, ha mi odaszánjuk magunkat Istennek. A hívőnek meg kell tanulnia ellenállni az ördögnek, és megnyitni magát Istennek. (Jak.4,7) A mennyei Atya az imádkozásban is csak az engedelmes szívűeket tudja használni. Isten elmondja, hogy imádkoznunk kell, s azt is, hogy miért, kiért, mit és hogyan tegyük.
    Amikor imádkozunk, megnyitjuk az ajtót Istennek, hogy be tudjon lépni e világ dolgaiba.
Mivel Isten, csak az Igéjével összhangban tud cselekedni, ezért korlátozva van az imáinkra. Az imák adnak szabad kezet Neki, hogy megmutathassa mindenhatóságát. Az imádkozó keresztény egy ’ajtónálló’, aki belépést ad Istennek a földre. Istennek szüksége van a hitünkre és az imáinkra ahhoz, hogy valóra válthassa az akaratát ebben a világban. (Eféz. 6,18)
    Megvan az ideje az imádságnak, és az azutáni békességnek. Legyünk szorgalmasak és buzgók az imádságban, és álljunk készen, amikor Jézusnak szüksége van ránk – ne úgy, mint az elalvó tanítványok. (Máté 26, 36-40) Az Ószövetségben is előfordult, hogy Isten egyetlen imádkozó embert keresett, hogy közbenjárjon másokért. (Ezék. 22,30) Az Újszövetségben is szüksége van Istennek az imádságunkra. Ha te nem vagy engedelmes, akkor hátráltatod az Úr munkáját. Ne rázzuk le magunkról az ima felelősségét. Helyt kell állnunk az imádságban! (1Tim. 2,1-4)
    Imádsággal készíthetjük elő az Úr útját, így munkatársai lehetünk Neki. (Ésa. 40,3) Ahhoz, hogy Isten tervei valóra váljanak, szüksége van ajtónállókra, azaz imádságra kész, szellemben őrködő, buzgón könyörgő szívekre. Simeon és Anna éjjel-nappal könyörgött a megváltó születéséért. (Luk. 2,25-26. 2,36-37) Isten sok esetben megprófétálta Jézus születését, mégis szükség volt az imatámogatásra.
    Mindannyiunknak van elhívása az imádságra, de nem mindenki szánja oda magát ennek a szent feladatnak. Az imádkozás az Úrral való meghitt, bensőséges közösség. Ezért mondja Jézus azt, hogy menj be az imaszobádba, azaz, zárd ki a külvilágot. Amikor Isten elénk hoz valakit szellemben, akkor imádkoznunk kell az illetőért. Ha ezt engedelmesen megtesszük, akkor újabb és újabb megbízást fogunk kapni az Úrtól.
    Ha nem látod már másnap az ima eredményét, ne add fel!
Maradj hitben és légy kitartó! Ne légy hasonló ahhoz az emberhez, aki a kertjében elvetett magot már a következő nap megnézi, hogy kikelt-e. S mivel nem lát eredményt, újra ás, és ismét vet. De hogyan kelhet ki a mag, ha idő előtt állandóan kiássa? Amikor imádkozol, hittel imádkozz, másként nem érdemes. Csak a hittel mondott ima hallatszik fel a mennybe. Ne kezdj ugyanabban a dologban új magot vetni, hanem várakozz türelmesen! Köszönd meg Istennek és adj hálát Neki, hogy a már elvetett mag növekedik a hited által. Az imakérésed és a válasz megérkezése között adj bőséges hálát Istennek, mert az munkálkodásra aktivizálja a menny erőforrásait.
    Isten a megváltásunk jogi oldalát tekintve már mindent elvégzett értünk a Golgotán. Ezzel megtette az Ő részét, de nekünk is meg kell tennünk a saját részünket, hogy áldottak lehessünk. Istennek nem áll módjában megválaszolni azt az imát, amit nem az Ige szerint mondunk el. Nem véletlenül hívja fel az Úr a figyelmünket arra, hogy jól kell imádkozni: „Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek.” (Jak. 4,3)
    Kihez imádkozunk? Miért imádkozunk? Hányféle imádságról tanít a Biblia? Miért nem kaptunk választ az imánkra? Ez a könyv választ ad e kérdésekre. Segít abban, hogy gazdagodhassunk üdvösségünk áldásaiban az imáink által, és könyörgéseinkkel áldássá lehessünk az elveszett világ számára.

A könyv tartalma:
Köszönetnyilvánítás
Kinek szól ez a könyv?
Az üdvösség imája
Előhang
I. Miért kell imádkozni? (Ezék. 22,30)
II. Hány féle imádságot ismerünk a Biblia szerint? (Eféz. 6,18)
III. Imádság királyokért (1Tim. 2,1-4)
IV. Az Úr imája (Mát. 6,9-13)
V. A hit imája (Ján. 16,23-27; Márk 11,24)             Tanításvázlat letöltése
VI. A hit szava (Márk 11,23)                                   Tanításvázlat letöltése
VII. A hit parancsszava (Ján. 14,12-14)                   Tanításvázlat letöltése
VIII. Hitünk megvallása (Zsid. 4,14)
IX. Ketten egy akaraton (Mát. 18,19-20)                 Tanításvázlat letöltése
X. Kárhoztatás nélkül (1Ján. 3,20)
XI. Oldás és kötés (Mát. 18,18)                               Tanításvázlat letöltése
XII. Előszólítani a nemlévőket (Róm. 4,17)
XIII. Egy szívvel-lélekkel (Ésa. 64,1-3)
XIV. Az elkötelezés imája (1Pét. 5,7)
XV. Az odaszentelés imája (Gal. 2,20)
XVI. Közbenjárás (1Tim. 2,1-2)                                Tanításvázlat letöltése
XVII. Könyörgés (Eféz. 6,18)
XVIII. Hálaadás, dicséret, imádat (Zsid. 13,15)
XIX. Nyelvek imája (Márk 16,17-18; Csel. 2,1-4)                 Röviden a nyelveken szólásról
XX. Imádság elöljáróinkért (1Thess. 5,12-13; Eféz. 6,18-20)
XXI. Imádság azokért, akik bűnben vannak (1Ján. 5,16)

-bf-