2009.06.10.

GOD’S WILL TO HEAL — ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS

KEITH MOORE: ISTEN MONDTA!

 

Honnan tudjuk, Isten akarata-e számunkra a gyógyulás vagy sem? Nincs jelentősége annak, mások mit mondanak erről. Csak az a lényeges, mit mondott Ő a gyógyulásról?

Emlékezz arra, hogy Isten nem személyválogató (ApCsel. 10,34.), és Ő soha nem változik (Mal. 3,6.). Tehát, amit Ő tegnap mondott a népének, ma ugyanazt mondja neked is. Isten Igéje azt jelenti, hogy Isten általa beszél hozzánk.

(Ezek az állítások közvetlenül a Bibliából lettek kivéve, apró változtatással vagy változtatás nélkül. Az Igék és a mondatok szerkezete helyenként megváltozott, hogy személy szerint rád vonatkozzanak, és néhány esetben összegezzék a gondolatokat. Többet ezen állítások közül a következő kifejezések vezetnek be: „Ha az én parancsolataimban jártok...”, „Ha hisztek...”, „Ha engedelmeskedtek”, stb.)

Mit mondott Isten?

101 dolog, amit Isten mondott

ÓSZÖVETSÉG

Isten mondta ...

1. Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak. (2 Móz. 15,26)

2. A te életednek ideje 120 esztendő. (1 Móz. 6,3)

3. Eltemettetel jó vénségben. (1 Móz. 15,15)

4. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona. (Jób 5,26)

5. És a vér jelül lesz neked a házadon, amelyben te leszel, s meglátom a vért és elmegyek melletted és nem lesz rajtad a csapás veszedelemre. (2 Móz. 12,13)

6. Eltávolítom közületek a betegséget, és napjaid számát teljessé teszem. (2 Móz. 23,25. 26)

7. Egy nyavalyát sem engedek rád, hanem távol tartok tőled minden betegséget. (5 Móz. 7,15)

8. Sokáig fogsz élni a földön, és megsokasodnak a te napjaid. (5 Móz. 11,9. 21)

9. Az átkot áldásodra fordítottam, mert szerettelek téged. (5 Móz. 23,5. Neh. 13,2)

10. Megváltottalak minden betegségtől és minden csapástól. (5 Móz. 28,61. Gal. 3,13)

11. Élteden át tart a te erőd. (5 Móz. 33,25)

12. Váltságdíjat találtam érted; tested fiatal, erőtől duzzad, újra kezded ifjúságod napjait. (Jób 33,24. 25)

13. Meggyógyítottalak téged, felhoztam lelkedet a Seolból, fölélesztettelek a sírbaszállók közül. (Zsolt. 30,2. 3)

14. Erőt adok neked, és megáldalak békességgel. (Zsolt. 29,11)

15. Megőrizlek, és éltetlek. [Megőrizlek, és életben tartalak – KJV] (Zsolt. 41,2)

16. Megerősítelek téged a betegágyadon, minden betegségedből meggyógyítalak. (Zsolt. 41,3)

17. Én vagyok a *te orcád Szabadítója és a te Istened [*a te orcád egészsége – KJV]. (Zsolt. 43,5)

18. Nem közelít csapás a te lakhelyedhez. (Zsolt. 91,10)

19. Hosszú élettel elégítelek meg téged. (Zsolt. 91,16)

20. Meggyógyítom minden betegségedet. (Zsolt. 103,3)

21. Elküldtem az én Igémet és meggyógyítottalak téged, és megmentettelek a pusztulástól. (Zsolt. 107,20)

22. Nem halsz meg, hanem élsz, és hirdeted az Én cselekedeteimet. (Zsolt. 118,17)

23. Meggyógyítom a megtört szívedet, és bekötözöm sebeidet. (Zsolt. 147,3)

24. Megsokasulnak néked a te életednek esztendei. (Péld. 4,10)

25. Egészség lesz a te testednek és megújulás a te csontjaidnak, ha Bennem bízol. (Péld. 3,8)

26. Az én Szavaim élet számodra és egész testednek egészség/orvosság. (Péld. 4,22)

27. [Az Én jó hírem] A jó hír megerősíti csontjaidat. (Péld. 15,30)

28. Az én gyönyörűséges beszédeim édesek a lelkednek, és meggyógyítják a testedet. (Péld. 16,24)

29. Az Én örömöm a te erősséged. A vidám szív jó orvosságul szolgál. (Neh. 8,10. Péld. 17,22)

30. A vakok szemei megnyílnak. Nem lesznek zárva többé a látóknak szemei. (És. 35,5. 32,3)

31. A süketek fülei megnyittatnak. A hallók fülei figyelmeznek. (És. 35,5. 32,3)

32. Ujjong a néma nyelve. A dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. (És. 35,6. 32,4)

33. A sánta ugrándoz mint a szarvas. (És. 35,6)

34. Meggyógyítalak, és éltetlek téged. Megszabadítalak téged. (És. 38,16. 20)

35. Erőt adok a megfáradottnak. Az erőtlen erejét megsokasítom. (És. 40,29)

36. Megújítom erődet. Megerősítelek, és megsegítelek. (És. 40,31. 41,10)

37. Vénségedig és megőszülésedik Én visellek. (És. 46,4)

38. Betegségeidet viseltem. (És. 53,4)

39. Fájdalmaidat hordoztam. (És. 53,4)

40. Betegség tört össze Engem érted. [Betegséggé tétettem érted – KJV.] (És. 53,10)

41. Az Én sebeimmel gyógyultál meg. (És. 53,5)

42. Meggyógyítalak téged. (És. 57,19)

43. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. (És. 58,8)

44. Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr. (Jer. 30,17)

45. Ímé, Én hozok neked kötést és orvosságot, és meggyógyítalak téged, és megmutatom neked a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6)

46. A megtöröttet kötözgetem, s a beteget megerősítem. (Ez. 34,16)

47. Ímé, *Én bocsátok beléd szellemet, hogy megéledjél. Az én Szellememet adom beléd, hogy megéledjél. [*Leheletet bocsátok beléd, és élni fogsz – KJV.] (Ez. 37,5. 14)

48. Valahova e folyam bemegy, élni fognak. És azok meggyógyulnak, és él minden, valahová e folyó bemegy. (Ez. 47,9)

49. Engem keress, és élsz! (Ámós 5,4. 6)

50. Gyógyulás van az Én szárnyaim alatt. (Mal. 4,2)

ÚJSZÖVETSÉG

51. Akarom, tisztulj meg. (Mát. 8,3)

52. Betegségeidet viseltem. (Mát. 8,17)

53. Fájdalmaidat hordoztam. (Mát. 8,17)

54. A betegnek van szüksége orvosra. (Én vagyok az Úr, a te orvosod). (Mát. 9,12. 2 Móz. 15,26)

55. Megszánom a betegeket, és meggyógyítom őket. (Mát. 14,14)

56. Meggyógyítok minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mát. 4,23)

57. Legyen néked a te hited szerint. (Mát. 9,29)

58. Adok neked erőt és hatalmat minden tisztátalan szellem felett, hogy kiűzzed azokat, és hogy gyógyíts minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mát. 10,1. Luk. 9,1)

59. Meggyógyítom mindnyájukat. (Mát. 12,15. Zsid. 13,8)

60. Akik illetnek Engem, mindnyájan meggyógyulnak. (Mát. 14,36)

61. A gyógyulás a fiak kenyere. (Mát. 15,26)

62. Mindent jól cselekszem. A süketeket hallókká teszem, a némákat beszélőkké. (Márk 7,37)

63. Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. (Márk 9,23. 11,23-24)

64. Ha kezeket vetnek rád, meggyógyulsz. (Márk. 16,18)

65. Az én kenetem meggyógyítja a megtört szívűeket, megszabadítja a foglyokat, megnyitja a vakok szemeit, és szabadon bocsátja a lesújtottakat. (Luk. 4,18. És. 10,27. 61,1.)

66. Akinek gyógyulásra van szükségük, azokat meggyógyítom. (Luk. 9,11)

67. Nem azért jöttem, hogy elveszítsem az embereket, hanem hogy megmentsem. (Luk. 9,56)

68. Ímé, adok neked hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjál, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat neked. (Luk. 10,19)

69. A betegség sátáni megkötözöttség, és fel kell oldatnod e kötélből a mai napon. (Luk. 13,16. 2 Kor. 6,2)

70. Bennem van az élet. (Ján. 1,4)

71. Én vagyok az életnek kenyere. Életet adok neked. (Ján. 6,33. 35)

72. A beszédek, amelyeket én szólok neked, Szellem és élet. (Ján. 6,63)

73. Azért jöttem, hogy életed legyen, és bővölködj. (Ján. 10,10)

74. Én vagyok a feltámadás és az élet. (Ján. 11,25)

75. Ha valamit kérsz az én nevemben, Én megcselekszem azt. (Ján. 14,14)

76. Az Én nevemben való hit megerősít téged, és épséget ad neked. (ApCsel. 3,16)

77. Kinyújtom a kezemet gyógyításra. (ApCsel. 4,30)

78. Én, Jézus Krisztus, meggyógyítalak téged. (ApCsel. 9,34)

79. Jót teszek, és meggyógyítom azokat, akik az ördög elnyomása alatt vannak. (ApCsel. 10,38)

80. Az Én erőm hatására eltávoznak tőled a betegségek. (ApCsel. 19,12)

81. A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye bennem megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. (Róm. 8,2)

82. Ugyanaz a Szellem, aki Engem feltámasztott a halálból, most benned él, és ez a Szellem megeleveníti a te halandó testedet. (Róm. 8,11)

83. A te tested az Én tagom. (1 Kor. 6,15)

84. A te tested az Én Szellemem temploma, dicsőíts Engem a te testedben. (1 Kor. 6,19. 20)

85. Ha megbecsülöd az Én testemet, amely érted megtöretett, és megítéled magadat; nem ítéltetsz meg, nem leszel gyenge, és idő előtt sem alszol el. (1 Kor. 11,29-31)

86. Gyógyítások ajándékait helyeztem el az Én testemben. (1 Kor. 12,9)

87. Az Én életem nyilvánuljon meg a te testedben. (2 Kor. 4,10-11)

88. Megszabadítottalak és megszabadítalak a halálból, és ha reménykedsz Bennem, ezután is meg foglak szabadítani. (2 Kor. 1,10)

89. Az Én Nevemet adtam neked, és mindeneket a lábaid alá vetettem. (Ef. 1,21. 22)

90. Azt akarom, hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. (Ef. 6,3)

91. Megszabadítottalak a sötétség hatalmából. (Kol. 1,13)

92. Megszabadítalak minden gonosz cselekedettől. (2 Tim. 4,18)

93. Megízleltem a halált érted. Megsemmisítettem az ördögöt, akinek hatalma volt a halálon. Megszabadítottalak a haláltól való félelemtől és rabságtól. (Zsid. 2,9. 14. 15)

94. Megmosom a testedet tiszta vízzel. (Zsid. 10,22. Ef. 5,26)

95. A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsd föl. És lábaiddal egyenesen járj. Ne hagyd, hogy ami sánta, elhajoljon, hanem hagyd, hogy meggyógyítsam azt. (Zsid. 12,12. 13)

96. A gyülekezet vénei imádkozzanak feletted, megkenvén téged olajjal, és Én felsegítelek. (Jak. 5,14. 15)

97. Imádkozzatok egymásért, és Én meggyógyítalak titeket. (Jak. 5,16)

98. Az Én sebeimmel gyógyultál meg. (1 Pét. 2,24)

99. Az Én isteni erőm mindennel megajándékozott téged, ami az életre és istenfélelemre való, az Én megismerésem által. (2 Pét. 1,3)

100. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az élet vizét ingyen. (Jel. 22,17)

101. Szeretettem, mindenek felett azért *imádkozom, hogy .... jó egészségben légy. [kívánom – KJV.] (3 Ján. 2)BÉKEVÁR FŐOLDAL