2006. 07. 04.

 

Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árthat nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. (Márk 16,17-18)

HAGYD, HOGY JÉZUS GYÓGYÍTSON
RAJTAD KERESZTÜL!

Kenneth Copeland tanítása a
Believer’s Voice of VICTORY
2006. februári számában

 
Ha valóban hívő vagy, akkor előfordult már, hogy szeretted volna beteg emberekre tenni a kezedet, és látni őket meggyógyulni. Előfordult, hogy könyörület támadt benned valaki iránt, akit szörnyű betegség sújtott. Előfordult, hogy szeretted volna megérinteni őket, és azt mondani: „Gyógyulj meg, Jézus nevében.” 

    Egyszerű az oka. Mélyen a szívedben tudod, hogy erre vagy elhívva. A szellemed megérti, még ha az értelmed nem is, hogy hívőként Istentől elrendelt megbízásod, hogy a kezedet a betegekre tedd, és lásd őket meggyógyulni. Jézus követésére vagy elhívva, és Ő minduntalan betegeket gyógyított. Ez nagy része volt a munkájának, amikor a földön járt.
    Mielőtt elment, továbbadta ezt a munkát. És nem csak elhívott szolgálóknak vagy olyan apostoloknak és evangélistáknak adta tovább, akik teljes idejükben szolgálnak, hanem minden egyes kereszténynek. Minden hívőnek továbbadta a szolgálatát, amikor így szólt: „Aki hisz énbennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik annál; mert én az én Atyámhoz megyek” (János 14,12). 

Hívők, akik nem hittek

    Ennek az igének a fényében el kell gondolkoznunk azon, hogy miért olyan kevés keresztény hatékony a kézrátételben napjainkban. Miért nem gyógyul meg több ember Jézus nevében?
    Azért, mert többnyire nem teljesítettük az egyetlen feltételt, amelyet Jézus említett, amikor azokat az utasításokat adta nekünk: Nem hittünk.
    Szinte hallom, ahogy egyesek megbotránkozva morognak: „Hogy mondhatod ezt, Copeland testvér? Minden keresztény hisz Jézusban. Mindannyian, akik igazi újjászületett keresztények, Isten gyermekei vagyunk, Őbenne hiszünk, mint személyes Megváltónkban és Urunkban.”
    Igen, hála Istennek, ez így van – és ennek köszönhetően sok jó dolgot kaptunk már. Ez a hit például levett bennünket a pokolba vezető útról, és a menny felé irányított minket. Bűnbocsánatot nyertünk és békességet a szívünkben. De ettől még nem váltunk a gyógyítás mennyei követeivé, amelyeknek Jézus szánt bennünket.
    Ahhoz, hogy ez megtörténjen, többet kell tennünk annál, mint egyszerűen elhinni, hogy Jézus Isten Fia. El kell hinnünk a teljes üzenetet, amelyet hirdetett. Azt az üzenetet, amelyet gyakorlatilag mindenhol prédikált, ahol járt. Az üzenetet, amelyet szülővárosában, Názáretben szólt a zsinagógában, ahogy a Lukács 4 leírja: 

…beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez volt írva: Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a megtört szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét (16-19. vers). 

Jézus Isten Fia volt, és most is az. De vedd észre, hogy nem erről prédikált Názáretben. Azt hirdette, hogy felkent. Azt hirdette, hogy Isten ereje Őrajta volt, hogy gyógyulást, szabadulást, a szemek megnyílását és szabadságot hozzon az embereknek az életük minden területén. Azt tanította, hogy azért volt felkenve, hogy teljessé tegye őket szellemi, fizikai, anyagi és szociális értelemben.
    Nem csak egyszer vagy kétszer hirdette ezt, hanem következesen, újra és újra, mindenfelé, amerre járt. Ezért Jézus keresztre feszítése és feltámadása után Péter ugyanezt az üzenetet szólta a pogányoknak, akik Kornélius házában gyűltek össze. Prédikálta „azt az Igét, melyet elkülde az Izrael fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által: Ő mindeneknek Ura. Ti ismeritek azt a dolgot… A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele” (Csel. 10,36-38). 

A valódi Evangélium üzenete

    Péter nem csak azt mondta el azoknak az embereknek, hogy Jézus Isten Fia, aki azért jött, hogy megbocsássa a bűneiket.  Azt mondta, hogy Jézus azért jött, hogy békességet hirdessen. A békesség szó héberül shalom, és a jelentése „semmi nem hiányzik, és semmi nincsen eltörve”.
    Péter azt is elmondta, ahogy Jézus a Lukács 4-ben, hogy Jézus fel volt kenve a Szent Szellem erejével, hogy meggyógyítson mindenkit, aki az ördög elnyomása alatt volt. Vesd össze ezeket a gondolatokat, és meg fogod látni, hogy mi a valódi, igazi Evangélium üzenete.
    Az üzenet a következő: Jézus fel volt kenve Isten erejével, hogy kipótolja mindazt, ami hiányzik az életedben, és megjavítson mindent, amit az ördög összetört a szellemedben, lelkedben, testedben!
    Az elsődleges oka annak, hogy manapság kevés a gyógyulás a Gyülekezetben, az az, hogy a legtöbb keresztény nem hitte el ezt az üzenetet – és még kevesebben prédikálták! Hazugságokat hittek el, mint például, hogy Isten a betegséget arra használja, hogy megtanítson bennünket valamire; a csodák ideje véget ért az apostolok korával; vagy soha nem tudhatod, Isten mit fog tenni.
    Jézus nem mondott semmi ilyesmit! Tisztán értette, hogy az ördög – nem Isten – a betegség szerzője. Az ördög – nem Isten – a problémák forrása. Hitte, és bátran hirdette az embereknek, hogy Isten kenete, amely Őrajta volt, pontosan azt fogja tenni, amit az Ésaiás 10,27 mondott: eltávolítja a terheket, és összetöri az igákat, amelyeket az ördög arra használt, hogy az embereket elnyomja.
    Ha betegekre akarjuk tenni a kezünket, és látni akarjuk őket meggyógyulni, ezt az üzenetet nekünk is el kell hinnünk, és prédikálnunk! 

Jézus felkent, és te is

Mi több, el kell hinnünk, hogy ugyanazzal a kenettel vagyunk felkenve, mint Jézus.
    Tudom, hogy ez meglepő gondolat, de a Biblia szerint egyértelműen igaz. Az Ige azt mondja, hogy mi Őbenne vagyunk, Ő bennünk, és mi az Ő nevét használjuk. Továbbá, „az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad” (1János 2,27) és „amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban” (1János 4,17),
    Ha nehéznek találod, hogy így gondolkozz, akkor gondolj erre a következő módon. Amikor újjászülettél, Krisztus Testének a részévé váltál. A Krisztus szó valójában „Felkent”-et jelent. Ezért te Jézus saját kenetének részese lettél. Egy felkent sejt lettél az Ő felkent Testében.
    A tudósok megfejtették, hogy az emberi test minden sejtje hordozza az adott ember összes DNS-ét – az ember minden sajátosságának és tulajdonságának genetikai lenyomatát. Mindegyik sejted tartalmaz egy kis verziót belőled.
    Ugyanígy, hívőként Isten DNS-e van a szellemedben. Magának Jézusnak a felkent DNS-e van a bensődben. Ahhoz, hogy ezzel a kenettel szolgálj mások felé, el kell ezt hinned, mert a hit kapcsol össze bennünket – és azt, akire a kezünket tesszük – a kenettel.
    A bizonyíték erre a vérfolyásos asszony, aki hittel kinyúlt, és megérintette Jézust. Jézus nem is tudta, hogy az asszony ott van. Nem szándékosan árasztotta ki a gyógyító kenetet feléje. De amikor az asszony hittel megérintette Őt, a Jézusban lévő kenet elkezdett áradni. Jézusból áradt az asszonyba. „Lányom,” mondta neki, amikor észrevette, hogy az asszony mit tett, „a te hited megtartott téged” (Lukács 8,48). 

Szeress mindig, és ne félj

„Igen, tudom, hogy ez mind igaz,” mondod talán, „de egyszerűen attól félek, hogy nekem nem fog működni. Félek, hogy ráteszem a kezem valakire, és nem kap semmit.”
    Ha félsz, akkor valószínűleg semmit nem fognak kapni, mert éppen úgy, ahogy a hit összekapcsol a kenettel, a félelem leállítja a kenet működését. Ezért volt az, hogy miután a vérfolyásos asszony meggyógyult, Jézus Jairushoz fordult – akinek éppen akkor mondták, hogy a lánya halott –, és azt mondta: „Ne félj, csak higgy” (50. vers).
    Lényegében azt mondta Jézus: „Ha a félelemnek engedsz, nem sokat tehetek a lányodért. Ezért ne engedj annak. Inkább maradj hitben.”
    Amennyiben hatékonyan akarjuk közvetíteni Jézus kenetét a betegek gyógyítására, akkor ugyanezeket az utasításokat kell követnünk. Vissza kell utasítanunk a félelmet. Egyszerűen hinnünk kell.
    Hogyan tesszük ezt? Úgy, hogy szeretetben járunk.
    A Biblia azt mondja, „A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4,18). Ezenkívül az 1Korinthus 12,31 szerint a szeretet a legkiválóbb út, hogy a   Szent Szellem erőajándékaiban működjünk, mint például a gyógyulásban.
    Könnyen látható, hogy ez miért igaz. Amikor azzal vagyunk elfoglalva, hogy másokat szeressünk, akkor nem félünk semmitől, mert nem magunkra gondolunk, hanem a másikra. Nem foglalkozunk azzal, hogy mit fognak mondani rólunk, ha nem nyilvánul meg azonnal a gyógyulásuk. Ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk, túlságosan elmerülünk abban, hogy áldás legyünk számukra.
    Amikor szeretjük az embereket, akkor a hitünk (ami közvetíti a kenetet) nagymértékben kiárad, mert a hit szeretet által munkálkodik (Galata 5,6).
    Tehát szeress mindig. Ne félj. Majd lépj ki hitben, és töltsd be az elhívást, amit Jézus adott neked a Márk 16-ban. Bátran beszélj másoknak Jézus kenetéről. Tedd rá a kezed a következő beteg emberre, akihez a Szent Szellem vezet.
    Ne oltsd ki a vágyat, amit Isten beléd helyezett, hanem „gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét” (2Timótheus 1,6-7).
   
Menj, tedd a kezedet a betegekre, és hagyd, hogy Jézus gyógyítson rajtad keresztül!