MI TÖRTÉNT A KERESZTEN?

jezustoviskoronaval.jpg (37207 bytes)

1. JÉZUS ÁLDOZATA

A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Legalábbis annak kellene lenni, mert Isten megváltási terve ekkor valósult meg. De ehhez mélyebben meg kellene érteni azt, ami a kereszten, és azt követő három napon történt. A golgotai események fizikai oldalát többnyire ismerik az emberek, ezért most inkább a szellemi történésekben mélyedjünk el. A szellemi dolgok megértése hatalmas áldást hoz az életünk minden területére. Az Úr Jézusról készült filmek is csak a látható eseményeket adják vissza. Jézus haláláért nem okolható egy ember sem. A keresztre feszítésnek meg kellett lennie, mert Isten akarata volt ezáltal az ember megváltása.

E világ kárhoztatása

Jézus azzal a céllal jött a földre két évezreddel ezelőtt, hogy lerontsa az ördög munkáit. A keresztényeknek megértést kell kapni a szívükben arról, amit Jézus az emberiség megváltásáért tett. A Biblia legcsodálatosabb igazságai: Jézus hogyan ment előtted a keresztre, hogyan szenvedte el helyetted a Törvény átkát (szegénység, betegség, szellemi halál), hogyan lett bűnné érted és szenvedett téged helyettesítve. A Kertben azt mondta az Úr: „Szomorú az én lelkem mindhalálig.” (Márk 14,34.) Jézus itt nem a fizikai halálra gondolt. Attól a gondolattól szenvedett, hogy rövidesen el fog szakadni az Ő Atyjától. A legszörnyűbb dolog várt Jézusra: az Istentől való elszakadás. Arra készült, hogy magára vegye a bűnt, és tudta, hogy ez el fogja választani Őt az Atyától. Ahogy az elszakadás (szellemi halál) gondolata gyötörte, vért verejtékezett. (Luk. 22,44.)

Jézus odaadja Önmagát

A sátán nem tudott Jézushoz férkőzni, mert nem volt benne bűn. Istennek szeplőtelen vére folyt az ereiben, mert Jézus Isten Igéjének és az emberi testnek egyesüléséből született. Amikor a Messiást elárulták, Ő azt mondta: „Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme.” (Ján. 12,31.) A kárhoztatás szó eredeti görög jelentése ’fordulópont’, ami krízisnek, válságnak is értelmezhető. Jézus tehát azt mondta: – Most jött el a krízis, a válság, a fordulópont, és én kivetem ennek a világnak a fejedelmét, az ördögöt. Tudta, hogy úton van a kereszt felé: „Jön a sátán, de énbennem nincs semmije” (Ján. 14,30.); „Senki sem veszi el az én életemet, én teszem le azt Magamtól.” (Ján. 10,18.) Pilátus szavai megerősítik Jézus ártatlanságát: „Semmi halálra való bűnt nem találok Őbenne.” (Luk. 23,22.) Az áldozatnak hibátlannak, bűntelennek kellett lennie.
A gonosz erők örvendeztek, hogy Isten Fiát bíróság elé állították, majd a látszattárgyalás után keresztre feszítették. Jézus átadta magát az Atya megváltási tervének. Amikor a Megváltó a kereszten függött, három órán át sötétség borította be a környéket. A bővített bibliafordítás így fogalmaz: „Pedig Ő lett megsebesítve a mi bűneinkért, Ő lett megsebesítve a mi bűneink és vétkeink miatt; a szükséges büntetés Őrajta volt, hogy ezzel szerezzen nekünk békét és jólétet, és azokkal a sebekkel, melyek Őt sebesítették meg, mi gyógyultunk meg, mi lettünk egészségesek.” (Ésa. 53,5.) Kérlek, figyeld jól meg: „És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért”. A megrontatott szó helyén az eredetiben ’megsebesíttetett’ áll. Ez a kulcs ahhoz, hogy megértsük a gyógyulást a Krisztus engesztelő áldozatában. A Jézusra helyezett sebek, amelyek megszabadítanak a bűntől, ugyanazok a sebek, amelyek megszabadítanak a betegségtől is. Ezeket nem lehet különválasztani egymástól.
Hallani téves véleményeket, miszerint megkaphatod az üdvösséget és bűneid eltörlését, de Isten ma már nem gyógyít. Vedd észre: ugyanazok a sebek, amelyek megszabadítottak bűneidtől, szabadulást hoztak a testednek is. Isten szemében mindez egyszerre megtörtént két évezreddel ezelőtt.

A kettős halál

„És a gonoszok közt adtak sírt Néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál[ok] után.” (Ésa. 53,9.) A héber szövegben a halál szó többes számban áll.
Jézus bűnné lett, hogy mi igazak lehessünk, és az örök megváltás által közösségünk legyen Istennel. (Zsid. 9, 12.)
A megváltás megértéséhez szükséges tisztában lennünk az ember hármas felépítésével: szellem, lélek és test. (1Thess. 5, 23.) Az emberi szellem örök életű. Az örökkévaló élet volt veszélyben, amikor az emberiség Ádám bukásával a szellemi halál állapotába jutott. Ahhoz, hogy Jézus előttünk járva utat készítsen az Atyához, meg kellett szabadítania az embert a szellemi haláltól. Ennek egyetlen módja volt: Jézusnak el kellett szenvednie a bűn büntetését, a halált, annak ellenére, hogy Ő szent volt. Jézus nem követett el bűnt, hanem befogadta a bűnt. Ő előttünk járt, hogy elszenvedje azt, amit nekünk kellett volna.
Most már érted, miért verejtékezett vért a Gecsemáné Kertben? A kereszten függve megnyitotta magát és befogadta a halált. Az Istennek Fia lett a te helyettesítőd! A legtöbb keresztény még sajnos nem érti, hogy mi az, amit Jézus elszenvedett azért, hogy örök életet adjon az elveszetteknek. „Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?” – kiáltotta. (Márk 15, 34.) Ő lett a bűnért való áldozat, és átokká tétetett. A sátán csapdába esett. Úgy gondolta, Jézus bűnt követett el, mert az emberek átkozták, arcul ütötték, tövissel megkoronázták, és kegyetlenül megkorbácsolták.

Prófécia Jézus haláláról

Ésaiás megprófétálta Jézus halálát, és szellemi kinyilatkoztatás által megtekinthette a szenvedését. (Ésa. 52,13-14.) A kereszt körül álló emberek sem láthatták Jézus kínjait, mert három órán át sötétség volt. Minden bizonnyal azért nem nézhették az emberek Jézus leírhatatlan szenvedését, mert nem tudtak volna rátekinteni egy minden képzeletet felülmúlóan gyötrődő emberi lényre. De Jézusnak, a megváltásunk érdekében, el kellett szenvednie a teljes átkot. Jézus mindeddig nem szenvedett betegségtől. Miért tette Isten beteggé Jézust? Azért, hogy a békességünkhöz és jólétünkhöz szükséges büntetést helyettünk elszenvedje. Mikor tette ezt Isten? Amikor Jézust adta bűnért való áldozatul azzal, hogy Őrá helyezett minden ördögi betegséget. (Ésa. 53, 10-12.)

Jézus sebeivel meggyógyultunk

Az Ésaiás 53,4-ben foglaltakat szó szerint kell érteni: „Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!” Jézus helyettünk viselte el mind a betegségeket, mind a fájdalmakat, hogy mi ne legyünk betegek! Az ördög azóta is betegségeket helyez az emberekre, és sikerült elhitetnie sokakkal, hogy a betegséggel Isten ’nevelni’ akar. Ugye, a szülő sem csapásokkal neveli a gyermekét? Ugye, a szülő is akkor örül, ha a gyermekét boldognak látja? Istennek is az az akarata az Ő gyermekei számára, hogy boldogan éljenek. Ha egészségben akarsz járni, ismerned kell ezt az igazságot, és eszerint is kell cselekedned.

Jézus legyőzte a sátánt

A Biblia azt írja: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, győzelmet aratván felettük Őbenne, nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket.” (Kol. 2,15.) Krisztus lefegyverezte a sátánt és seregét. Vedd észre, az ördögnek nincs fegyvere! A sátán hatalma semmivé lett, mert Jézus megfosztotta hatalmától. Csak akkor tud ártani, ha te átadod neki jogos hatalmadat. E világ fejedelme, a sátán már kivettetett az emberiség feletti hatalmából. A csata már eldőlt!
Minden kereszténynek saját magának kell használnia a Krisztusban kapott hatalmát és önmagára alkalmaznia Isten Igéjét. Krisztus teérted halt meg! Ő két halált szenvedett el – a test és a szellem halálát. Jézus nemcsak kifizette helyettünk a bűn büntetését, hanem bűnné lett. (Luk. 23, 46.) Ez volt a szellemi rész. Ő értünk és helyettünk szenvedte el a poklot, hogy nekünk ne kelljen. „És a gonoszok közt adtak sírt Néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halálok után.” (Ésa. 53,9.) Figyeld meg, a halál szó itt többes számban van. Először a bűnért való áldozat történt meg.

Jézus sírja a gonoszok között

Jézus bűnné lett és elment a gonosz halottak lakóhelyére. A pokolban kapott sírt a gonoszok és gazdagok között az Ő halálaiban. Fontos tudni, hogy az ember szellem, van lelke és testben él. Az igaz emberek halál utáni tartózkodási helye el volt különítve a gonosz halottakétól. Azokban a napokban az elveszettek a gonosz halottak tartózkodási helyére kerültek. Ezen a helyen a szellemek nagy gyötrelmeket álltak ki. (Luk. 16,19-31.) Jézus maga döntött úgy, hogy helyetted magára veszi a bűnt, és elmegy oda. Ha lenne a pokolnak olyan része, ahol Ő nem szenvedett volna, akkor azt neked kellene elszenvedned. De Istennek hála, Jézus a pokol minden gyötrelmét megszenvedte érted! A sátán és démonai azon örvendeztek, hogy sikerült foglyul ejteniük Isten Fiát. Az örömük azonban rövid életű volt.

Jézus keresztülment a szakadékon

Jézus három napot töltött a pokolban, hogy eleget tegyen az igazságosságnak, majd feltámadt a mi megigazulásunkért. (Róm. 4,25.) Megigazulás = igazzá válni Isten előtt, a Krisztus által. Elképzelheted, ahogy Jézus köré sereglett a sötétség minden ereje, hogy láthassák a szörnyű gyötrelmektől szenvedő Megváltó megsemmisülését. De amikor az Úr szava szólt a mennyből, a pokol beleremegett: ’Engedjétek el Őt, mert jogtalanul van ott!’ Ettől az egész pokol megdermedt, és a csendben Jézus léptei visszhangoztak. A Fiú újjászületett Isten Szellemétől. Szétszakította a bilincseit, és elvette az ördögtől a „pokolnak és a halálnak kulcsait.” (Jel. 1, 18.) Majd a Lukács 16,26-ban olvasható ’szakadékon’ átment az igaz halottak tartózkodási helyére, és prédikált nekik: ’Eljött a feltámadásotok, nem kell tovább itt maradnotok.’ Ezért mondja az Írás, hogy Jézus „fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva.” (Eféz. 4,8.) A feltámadt igazak közül néhányat láttak is Jeruzsálem utcáin. (Mát. 27,53.)

 

2. AZ ÖRÖK VÁLTSÁG

Jézus a bűnért való Áldozat

Sok kijelentés csak elmélet lenne, ha ószövetségi előképek nem támasztanák alá ezeket. Mózes 3. könyvének 6. fejezete a bűnért való áldozattal foglalkozik. A 30. versből megtudhatjuk, hogy a bűnért való áldozat „az meg nem ehető, tűzzel égettessék meg.”

A bűnért való égőáldozat

Jézus volt a bűnért való áldozat. A prófétai szavak Jézusra utalnak: „kiszabadítottál engem a mélységes pokolból.” (Zsolt. 86,13.) Figyelj Jézus szavaira: „azonképpen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.” (Mát. 12,40.) Nem a sírban, hanem a föld középpontjában, ahol a pokol van. A föld gyomra egy igen szörnyű hely, ott izzó magma van, ami a vulkánok kitörésekor a felszínre is tör.
„A cserépedényt, amelyben azt [áldozati húst] főzték, törjék el.(3Móz. 6,28.) A Biblia számos helyen használja az ’edény’ kifejezést az ember fizikai testére, Pál egy helyen ’cserépedénynek’ nevezi. (2Kor. 4,7.) A Jézusra vonatkozó próféciában ez áll: „olyanná lettem, mint a veszendő edény”. (Zsolt. 31,12.) Az angolban ezt ’eltört’ edénynek fordítják.

Az első halál

Jézus a kereszten függve szent maradt egészen addig, amíg az utolsó lehelet el nem hagyta ajkait. Miután kijelentette, hogy a bűnért való áldozat elvégeztetett, átadta magát a testi halálnak, majd befogadta a szellemi halált. Az előképekből érthető meg, hogyan adta át magát Jézus a halálnak, és hogyan fogadta be a bűnt. A Mózes 3. könyvének 16. fejezetében szereplő két bak jelképezi Jézust. Az egyik a bűnért való áldozat volt. A másik arra szolgált, hogy magára vegye az ítéletet, a bűn miatt kijáró igazságos büntetést. A két bak együtt tesz ki egy tökéletes áldozatot.

A második halál

Jézus a kereszten átadta magát a testi halálnak, mint bűnért való áldozat. Bűn nem volt Benne, ezért volt Ő a tökéletes áldozat. Miután a bűnért való áldozat bevégeztetett, Jézus Szellemének Isten elé kellett állnia, hogy igazságos ítéletet kapjon. Jézus nem követett el bűnt, de az ember igen. (Róm. 6,23.) A Biblia egyértelműen fogalmaz: a bűnért meg kell fizetni, az igazságot végre kell hajtani, az örök váltságért örök árat kell fizetni. Isten csak Úgy tudott megszabadítani bennünket a második haláltól (Jel. 20,14.), ha valaki kifizeti a büntetést. A második halál a szellem halála, amely az Istentől való elszakadást jelenti. Ez igen szörnyűséges dolog, de a Biblia mégis kijelenti: Jézus szellemileg halott lett, hogy szellemi örök életet szerezzen nekünk.

A bűnért való áldozat

Izrael népe az ó szövetség idején a mózesi törvény szerint élt. Amikor a törvény ellen vétkeztek, a papságnak engesztelő áldozatot kellett bemutatni, hogy azzal elfedjék az elkövetett bűnöket. Ehhez két bakra volt szükség.
Először a főpapnak kellett egy ártatlan állat vérét bevinni a Szentekszentjébe, és azzal meghinteni az oltár fedelét. A vér eltakarta az emberek előző évben elkövetett összes bűnét. Tehát egy ártatlan állat vére (élete) lett széthintve a szellemileg halott Izrael felett. Ez volt a szenthelyért való engesztelés. (3Móz. 16,15-16.)
Másodjára a főpap a másik bak fejére helyezte kezeit, és megvallotta felette az emberek bűneit. Ezzel a pap jelképesen áthelyezte az emberek bűneit a bűnbakra. Ezután az állatot a pusztaságba vitték, hogy felfalják a vadállatok. A bűnbak így vitte ki a bűneiket kietlen földre. (3Móz. 16,20-22.)
Az első bak vére előképe Jézus vérének, ahogy engesztelést szerez a világ bűneiért. A második bak Jézust jelképezi, Aki megnyitja szellemét Istennek, hogy Ő mindent elvégezhessen a világ megváltására. Az örök megváltás múlott ezen.

Jézus a bűnbak

Ésaiásnál azt olvassuk, hogy Isten a mi büntetésünket Jézusra helyezte. Az ószövetségi előképben az áldozatot bemutató főpap mindkét kezét rátette a bak fejére: „hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre.” (3Móz. 16,22.) Jézus a Gyülekezeti Test (Anyaszentegyház) Feje. Isten maga mutatta be az áldozatot, Ő tette rá kezeit a Bak (Fiú) fejére. Amikor Isten rátette a kezeit Jézus örökkévaló szellemére, megvallotta felette minden ember bűnét. A héberben a kietlen szó ’elkülönülést’ jelent. A szellemi halál elkülönülést jelent Istentől. Az első bak már halott, a fizikai halál beállt. De most a második halálról beszélünk. A második baknak nem szűnt meg a létezése, azt elküldték a pusztába, az elkülönülés földjére. Ez a szellemi halál előképe. Amikor Ádám bűnbe esett, szellemileg meghalt, de a szelleme nem szűnt meg létezni. A második baknak élőnek kellett lennie, hogy az igazságos ítéletet magára vegye. Miután Jézus vére kiontatott a Szenthelyért való engesztelés végett, a kárpit a tetejétől az aljáig kettéhasadt. Megnyílt az út a Szentekszentjébe, de az ítéletet még meg kellett hozni. Akkor Jézus bűnné lett, és elhordozta a bűnt az elkülönülés helyére, a pokol mélyére. Jézus azért vitte el a bűnt az elkárhozottak birodalmába, hogy megsemmisítse azt. A pokol ’olyan hely, mely emberi lakhatásra alkalmatlan’. Istennek soha nem volt szándékában, hogy az embert odaküldje. Jézus járt ott helyettünk.

A bűnért való áldozat szent

Az első bak szent volt, a második bak megrontatott mások bűneivel. Jézus szelleme jelképesen a bűnbak. Isten az a főpap, Aki feláldozta Jézust. Kezeit a Fiúra téve megvallotta felette az emberek bűneit, vétkeit, törvényszegéseit, ezzel ráhelyezte azokat Jézusra. Eddig még sokan nem értették meg, hogy Isten mit végzett el az ember megváltásáért. Isten az Ő saját Fiának szellemét bűnné tette. Jézus elhordozta a világra nehezedő bűn terhét. Jézus erre gondolhatott, amikor a Gecsemáné Kertben vércseppek hullottak a földre. Nem a testi haláltól félt, hanem a szellemi haláltól, ami el fogja választani Őt Istentől.

Profetikus kinyilatkoztatás

Isten a profetikus szavakon keresztül rejtett igazságokat nyilatkoztatott ki. Jób próféciája, Jézus szenvedéséről szól a 29. fejezetben. „Utálnak engem, messze távoznak tőlem, és nem átallanak pökdösni előttem.” „A sok erőlködés [angol ford.: betegség] miatt elváltozott az én ruházatom” „Kiáltok hozzád, de nem felelsz; megállok és csak nézel reám!” „Bőröm feketülten hámlik le rólam, és csontom elég a hőség miatt.” Folytassuk a vizsgálódást a Zsoltárok 88. fejezetében: „Mert lelkem betelt nyomorúságokkal, és életem közel került a Seolhoz [pokolhoz]. Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz; olyan vagyok, mint az erejevesztett ember.” „Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, a mélységbe.” Tekintsünk Ésaiás (53,8.) próféciájára: „A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népem bűne miatt verettetett meg?!”

Örök megváltás

Az örök megváltás volt a tét. Jézus lett a bűnért való áldozat. (Zsid. 10.) „Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.” „Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat.” „Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára.”

A tökéletes áldozat

A két bak együtt alkot egy tökéletes áldozatot. A bűnbak nélkül nem lenne teljes az áldozat, mert a bűn akkor nem lenne elhordozva. Az ítélet azt a helyet sújtja majd, ahova Jézus a bűnöket elhordozta, s ez a pokol. Az ószövetségi áldozat csupán elfedte a bűnöket, ’besöpörte a szőnyeg alá’, hogy ne legyenek láthatóak. Jézus áldozatának a célja a bűn eltörlésével az örök megváltás megszerzése. (Zsid. 10,17-20.) Jézus a bűnt vette magára, ezért az embernek már nem lehet bűntudata. (2Kor. 5,21.) Isten tette Jézust bűnné. Ő örömmel nyelte el a bűnt helyettünk, és hordozta el a lakhatatlan helyre. Ezzel a bűn-probléma orvoslást nyert. Még ugyan megvan a bűnösök (elveszettek) problémája, de arra is Jézus Krisztus az orvosság. Az örök váltság a miénk! Jézus addig nem lépett be a mennyei szentélybe, amíg ezt meg nem szerezte nekünk. Neki fel kellett mennie a mennybe, és a vérét a kegyelem székére hintenie. (Zsid. 9,12.)

Örök áldozat

„Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, […] megszentel a testnek tisztaságára: mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek…” (Zsid. 9,13-14.) Jézus az utolsó lehelete után ezen szavakkal megnyitotta az örökkévaló szellemét Istennek: „Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én szellememet.” (Luk. 23,46.) Ahogy az előképben az áldozatot bemutató pap rátette kezeit a bak fejére, hasonlatosan Isten is rátette kezeit Jézus szellemére. Ekkor az első bak már halott. A második bakot – a ráolvasott bűnökkel – elküldték egy lakhatatlan helyre, hogy az ítélet azt a helyet sújtsa, és ne az embert. Az örök váltság egy örökkévaló és teljes (tökéletes) áldozatot kíván meg. Jézus teljes odaszánására volt szükség. Ezért izzadt vért a Gecsemáné Kertben, mert ahol végrendelet van, ott be kell következni a végrendelkező halálának.

A végrendelkező halála

Az örökkévaló szellemnek el kellett vinnie a bűnt az ítélet helyére, hogy örök váltságot szerezzen. Ez volt a második halál. Jézus meghalt szellemileg, holott nem volt egyetlen bűne sem. Az ószövetségi előképek szerint Ő lett a ’kígyó a póznán’, (4Móz. 21,8-9.) és a ’kígyó a földön’. (2Móz. 7,8-12.) Azért tette ezt, hogy ’lenyelje’ a gonoszt, és elvigye a kietlen helyre, hogy az ítélet ne azokat sújtsa, akik elfogadták a megváltást. Ezért kellene az egész világnak Isten Szellemétől újjászületnie! A végrendelet csak a végrendelkező halála után lép életbe. Az örök váltsághoz az örök szellemet kellett feláldozni. Hogy világosan lásd: a szellemek soha nem szűnnek meg létezni. Ádám szellemileg meghalt, amikor evett a tiltott gyümölcsből. Jézus szellemileg maghalt, amikor megnyitotta magát a bűnnek. Ő bűnné lett érted, és ezért szellemileg maghalt, elszakadt az Ő Atyjától.

Ésaiás próféta két halált látott: a fizikai és a szellemi halált. „Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” – megsemmisítse, felszámolja, semmivé tegye. (1Ján. 3,8.) Jézus eljött, hogy megsemmisítse mindazt, amit a sátán tett. Ádám szellemi halálának a következménye a fizikai halál lett: „Mert a bűn zsoldja halál.” (Róm. 6,23.) Jézus megfordította a folyamatot. Jézus először engedett a fizikai halálnak, ami nem neki járt. Azután pedig elviselte a világ bűnéért járó teljes büntetést, a szellemi halált, ami az Istentől való elkülönülés, hogy visszaállítsa a közösséget Isten és ember között. Jézus még életében hozta meg a döntést, hogy meghal. Ma az embernek még a halála előtt kell döntést hoznia, hogy örök élete legyen, és éljen! Ahogy a bűn zsoldja a halál, úgy a megigazultság ajándéka örök élet. (Róm. 5,12-19.) Jézus örök váltságot szerzett nekünk! Amennyiben élni kívánsz a Krisztusban kapott megváltással, nyisd meg a szíved ajtaját Megváltódnak. Mondd el hangosan, teljes szívedből ezt az odaszánási imát, és a szívedben bizonyosságot kapsz az üdvösségedről, arról, hogy Jézus érted halt meg, téged szerzett vissza a halálával az Atya Istennek, mint engedelmes gyermekét. (Róm. 10,9-10; Luk. 11,13.)

Drága Mennyei Atyám!
Hiszem a szívemben és megvallom a számmal,
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia,
Aki meghalt értem és feltámadt, hogy
megváltást nyerjek az Ő drága szent vére által.

Kérlek Jézus, költözz a szívembe, s
legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm!
Kérlek Atyám, töltsd be a szívemet a Te Szent Szellemeddel.
Köszönöm Uram az örök életet és a szívem teljességét
a Te Szent Szellemeddel (Szentlelkeddel).
Jézus nevében, Ámen.

 

Forrás: Authority in three Worlds – Hatalom három világban (Charles Capps)
(Az igei idézete a megújított Károli Bibliából származnak,
melynek számozása esetenként eltér az eddig megszokottól.)