2006. 01. 25.

A MENNYEK KIRÁLYSÁGA TÖRJÖN BE AZ ÉLETEDBE!
Gloria Copeland tanítása 


Hol élsz?

   Látszólag ez egy egyszerű kérdés, de szeretném, ha megállnál egy pillanatra, és elgondolkoznál a válaszon. Az azonnali reakciód alkalmasint egy ország, vagy egy város neve, arra a helyre gondolsz itt a földön, ahol minden reggel fölkelsz, és este lefekszel, ahol a dolgaidat tartod.
    De ha hívő vagy, ennél mélyebben kell gondolkodnod. Tudatában kell lenned a ténynek, hogy ámbár ezen a világon élsz, nem tartozol e természetes világ rendjébe. Te a menny állampolgára vagy. Neked már itt és most kiváltságod, lehetőséged van ebben a királyságban élni.
    Ez az állítás sok keresztényt megijeszthet. A vallásosság arra tanította őket, hogy nem érhetik el Isten országát, amíg meg nem halnak, és a mennybe nem kerülnek. De a Biblia azt mondja, mi már átköltöztünk, átalakultunk. Azt mondja: „(az Atya) megszabadított és magához vont a sötétség ellenőrzése és hatalma alól, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába.” (Kol. 1,13 – Bővített bibliafordítás)
    Mivel Isten bennünk és közöttünk lakozik, az Ő királysága is velünk van. Jézus ezt így mondta: Isten királysága nem észrevehető jelekkel, vagy láthatóan jelenik meg. Nem mondják az emberek: „Nézd, itt van!”- vagy -„Nézd, amott van!”, mert íme, Isten királysága bennetek (a szívetekben) és köztetek van (körülvesz benneteket). (Luk. 17,20-21 – Bőv. ford.)
    Természetesen, amikor a testünk meghal, vagy Jézus elragad bennünket, arra a helyre megyünk, amit mennyországnak neveznek. Ez pedig csodálatos, mert a mennyország egy csodálatos hely! A központja ennek a hatalmas királyságnak. De hála Istennek, azóta, hogy a mennyek állampolgárai lettünk, már élvezhetjük a mennyország előnyeit itt és most a földön is. Élhetjük az életünket szeretetben, békében, örömben, jólétben, egészségben és győzelemben. Továbbá elvihetjük a királyság áldásait másoknak is, akik még a sötétség uralma alatt élnek.
    „Ha a keresztények ezt meg tudják tenni, – kérdezheted – miért nem teszik?” Legfőképp azért, mert nem túlságosan tájékozottak Isten királyságáról. Annyira elfoglalja őket a világ királysága – az a világ, amit láthatnak és megérinthetnek – (annyira magába szívja őket e világ királysága), hogy nem sokat gondolnak Isten országára. Annyira belemerülnek a természetes világba és az általa támasztott igények megvalósításába, hogy teljesen megszokják a működési formáját. Ugyanakkor szokatlanná válik számukra Isten királyságának működési elve.
    De ezt meg tudjuk változtatni, Jézus Nevében! Engedelmeskedhetünk Pál apostol utasításának, aki ezt írta: ”…célozzátok meg, és keressétek (a gazdag, örökkévaló kincseket) azokat, amik fönt vannak, ahol a Krisztus (a Felkent) van, az Istennek jobbján ülve /Zsolt.110:1/, és irányítsátok a gondolataitokat oda, és tartsátok is azokon, amik fent vannak (a magasabb dolgokon), nem azokon a dolgokon, amik a földön vannak.” (Kol. 3,1-2 – Bőv. ford.)
    Ha tanulmányozzuk és elmélyedünk abban, amit az Ige Isten királyságáról mond, egyre inkább „Isten királyság”-tudatúvá válhatunk. Olyan sok információ található Isten királyságáról az Igében, órákig tudnék róla beszélni – és meg is teszem. Jesse Duplantis azt mondja, csak a férjem, Ken, és én tudok az ismerős szolgálók közül ugyanarról a témáról akár egy évig is prédikálni. De mi nem segíthetünk neked! Ez az, amiért olyan sokáig tart megvalósítani.
    Mindaz, amit ezzel az írással megtehetek az, hogy elindítsalak. Kihívás legyen, hogy a mai naptól tedd magadévá ezt a tanulmányt. Vedd elő a Bibliádat, és keresd meg az összes hivatkozást Isten királyságáról (országáról), vagy a Menny királyságáról (országáról). Az Újszövetség felváltva használja a két kifejezést. Jusson le a szívedbe ennek a királyságnak a valósága olyan mértékig, hogy bizonyosságod legyen róla minden nap.

Egy felsőbbrendű királyság

   Az első fontos igazság, amit az Ige felfed Isten királyságáról, hogy ez a legfőbb és leghatalmasabb, és minden más királyság felett áll. Ez a vezető, a legnagyobb, mindenek felett álló, úgy erőben, rangban, mint hatalomban. A „kingdom” (királyság), a „king” (király) és a „dominium” (uralom) kapcsolódásából jön létre. A királyság az a hely, ahol a király uralkodik. Tehát Isten királysága az a hely, ahol Isten uralkodik.
    Mivel Isten birtokol mindent a mennyben és a földön, mindenütt uralkodhat is. De Ő azt választotta, hogy az emberen keresztül gyakorolja ezt a hatalmat. Az Édenkertben Ádámnak adta a föld feletti uralmat. Ez az oka annak is, hogy Jézus a földre jött és megtestesült. Azért, hogy hatalmat gyakorolhasson a sátán felett itt a földön, emberré kellett válnia. [A földön az gyakorolhatja törvényesen a hatalmat, aki testben megszületik. – bf. megj.]
    A második fontos igazság, amit kijelent az Ige Isten királyságáról, az, amit már említettünk. Isten királysága itt és most létezik. Ugyanott, ahol a természetes világ is helyet foglal. Nem láthatjuk, de ennek ellenére itt van, és nagyon is valóságos.
    Azt hiszem, a 2Királyok 6. fejezetben találhatjuk meg ennek a ténynek a legjobb bemutatását, amikor Elizeus prófétát és a szolgáját körülvette egy hatalmas ellenséges sereg.
        …és monda Elizeusnak a szolgája: Ó jaj, mesterem! Mit fogunk tenni?
        /Elizeus/ válaszolt neki: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint velük. Ezután Elizeus imádkozott: Uram, imádkozom hozzád, nyisd meg a szemeit, hogy láthassa.
        És az Úr megnyitotta a fiatalember szemeit, és látott, és meglátta, hogy a hegy körös-körül tele volt lovakkal és tüzes harci szekerekkel…
(15-17. – Bőv. ford.)
    Azok az angyalok, lovak és harci szekerek azért voltak ott, hogy megvédjék Elizeust és a szolgáját minden időben – még akkor is, amikor nem látták a szemeikkel. Az angyalok ugyanazt a helyet foglalták el, amit az ellenséges haderő. Mivel az angyalok a legfelsőbb királyságból jöttek, Elizeus nem félt. Tudta, hogy Isten királysága fölényben van.
    Ha ezt az egyetlen tényt megragadod, képessé tesz arra, hogy nagy örömben és békességben járj ebben a zűrzavaros világban. Ha most megérted, hogy Isten királysága uralkodik és felügyel a természetes birodalom felett, többé nem fogsz félni. Örvendezhetsz, hogy megtudtad ezt, mert te Isten királyságához tartozol, hatalmat gyakorolhatsz minden körülményen, amit az ördög megpróbál ellened használni. Dicsőség Istennek! Hát nem izgalmas?

A mennyország áttöréseinek (megnyilvánulásainak) szolgálata
   Jézus az, aki megszerezte nekünk ezt a lehetőséget. Megnyitotta az utat. Megalapította közöttünk Isten királyságát, és megmutatta, hogyan tud ez megnyilvánulni ebben a fizikai világban.
    „De Gloria, – mondhatod – úgy tudtam, Jézus azt mondta, az Ő királysága nem e-világból való.” Ezt mondta, de ez nem azt jelenti, hogy az Ő királysága nem működik ebben a világban. Ez annyit jelent, hogy az ereje nem e-világból származik. A Bővített Biblia ezt mondja erről: Az én királyságom nem innét való (ebből a világból); /nincs ilyen eredete, forrása/.  (Ján.18,36)
    Jézus teljes szolgálata Isten királyságáról szóló tanítás és annak bemutatása volt. Ahogy a Márk 1,14-15 mondja: az Ő szolgálata akkor kezdődött, amikor „… elméne Galileába, prédikálván az Isten országának Evangéliumát, és mondván: Betelt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban.”
   Jézus így beszélt: „Nem kell tovább várnotok. Isten uralkodása, az Ő királysága már most itt van! Beléphettek ti is. Isten ereje itt van, hogy betörjön ebbe a fizikai világba és gyógyítson, megszabadítson és szabaddá tegyen! Úgyhogy változtassátok meg a gondolkozásotokat. Vessétek el a hagyományos gondolkodást. Higgyetek az evangéliumban!”
    A Lukács Evangélium 4. fejezete még világosabban mondja el ezt. Jézus felállt a zsinagógában és idézett az Ézsaiás 61-ből:
        Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem … hogy hirdessem a jó hírt (az Evangéliumot) a szegényeknek; elküldött, hogy közhírré tegyem a foglyok szabadon bocsátását, a vakok látásának helyreállítását, hogy elhozzam a szabadítást azoknak, akik elnyomottak (akik leigázottak, megsebzettek, összetörtek, a balsors által megrendültek), hogy kijelentsem az Úr kegyes esztendejét (azt a napot, amikor az üdvösség, és Isten ingyen vehető jóindulata, kegyelme bőségesen adatik). Ma, miközben jelen vagytok, és halljátok, ez az Ige beteljesedett. (18-19,21 Bőv. ford.)
    Jézus azt mondta: „Felkent vagyok.” Mi ez a felkenetés (kenet)? Isten jelenlétének megnyilvánulása, ami meghozza a szabadulást. A kenet Isten királysága, berobbanva ebbe a természetes világba és bőkezűen elhozva Isten szabadon vehető kegyelmét. Bőkezűen, azaz pazarlón, nagyvonalúan, mérték nélkül, túlzottan és bőségesen. Halleluja!
    Jézus nemcsak beszélt az Ő fenséges királyságáról, be is mutatta. Működésbe hozta Isten uralmát, hatalmat gyakorolva a gonosz szellemek felett, amelyek kötésben tartották az embereket. Kézrátétellel szolgált a betegek felé, kiűzve testükből a tüneteket.
    Olvasd át az Evangéliumokat, és győződj meg erről magad. Jézus újra és újra gyakorolta Isten királyságának hatalmát. Betért Péter házába, betegen találta az anyósát, rávetette a kezeit, és meggyógyította. A leprás gyógyulásért fordult Hozzá, és Ő így válaszolt: „… tisztulj meg”, és a lepra azonnal eltisztult. Jairus lánya meghalt, Jézus föltámasztotta a halálból. A gadarai őrültből kiűzte az ördögöket. Amikor egy kies helyen prédikált, és a több ezer fős hallgatóságnak nem volt elegendő élelme, megsokasította a pár darab kenyeret és halat, ami bőven elég lett a tömegnek, sőt, még maradt is belőle.
    Tudod, mit példáznak ezek? Azt, amikor Isten királysága a Jézuson lévő keneten keresztül áttört ebbe a természetes, fizikai világba. Ezek voltak a mennyország áttörései.  

Távolítsd el a korlátokat
   Jézus nem szándékozta ezt leállítani a földi szolgálata végén. Megbízta a tanítványait, hogy folytassák a szolgálatát. Azt mondta nekünk, hogy járjunk széjjel, gyógyítván a betegeket, és elhozva más mennyei megnyilvánulásokat, áttöréseket, mondva: „Isten királysága elközelített hozzátok”. (Luk. 10,9)
    Jézus megbízott bennünket:
        Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot (a jó hírt, hogy itt van Isten királysága) minden teremtésnek. Aki hiszen, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek (vagyis mennyei áttörések, megnyilvánulások) követik: az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. (Márk 16:15-18)
    Ez az egyház lehetősége, hogy megvalósítsa Isten királyságát ebben a természetes világban. A mi feladatunk, hogy gyakoroljuk ennek a királyságnak a hatalmát, bemutassuk működését, ezáltal mások is meg tudják tapasztalni ennek a valóságát, és maguk is Isten országának állampolgáraivá váljanak!
    Mindezidáig az Egyház közel sem valósította ezt meg olyan jól, ahogy lehetett, és kellett volna. Miért nem? Először is azért nem, mert a legtöbb hívő annyira elfoglalt a természeti világ dolgaival, hogy nem jut ideje megismerni, megtanulni, hogyan kell gyakorolni Isten királyságát. Annyira elfoglaltak a világ dolgainak keresésével – étel, ruhák, házak, autók, pénz, számlák kifizetése, szórakozás – hogy nem sokat gondolnak már Isten országának dolgaira.
    Ez nem bölcs. Miért kell ennyire belemerülni ebbe a természetes világba? Rendszerei korlátozottak. Amikor lehetetlen helyzetekkel találkozunk, ez a világ nem ad nekünk megfelelő választ. Nem tud segíteni egy gyógyíthatatlan betegségnél, vagy egy megoldhatatlan gazdasági helyzetben.
    De Istennel minden lehetséges! Isten királyságában nincsenek korlátok! Nem ismer lehetetlent! Amit nekünk kell tenni: engedelmeskedjünk Jézus útmutatásainak, amit a Máté Evangéliuma 6. fejezetében adott:
      Ne aggodalmaskodjatok az éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. (Mivel mindezeket a pogányok – a sátán uralma alatt lévő népek – cselekszik). Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. (25,31-33)
    A Bővített Biblia még inkább megvilágosítja az utolsó verset. Így mondja: „keressétek (vegyétek célba, és törekedjetek felé mindinkább) először az Ő teljes királyságát, és az Ő igazságát (az Ő útjait, hogyan legyünk igazak, és cselekedjünk igazul)…” Más szavakkal, ha működni akarunk Isten hatalmában, meg kell találnunk az Ő útjait, utána pedig a szerint végezni a dolgokat.
    Meg kell változtatni a gondolkodásunkat. El kell kezdenünk úgy gondolkodni és cselekedni, ahogy Ő, elhagyva a világ szerinti gondolkozást és cselekvést. Őt, és az Ő alapelveit kell keresnünk, először és elsődlegesen belé kell vetni a bizodalmunkat, Neki gondja lesz a mi fizikai szükségeink betöltésére.
    Láthatod, Isten királyságának az alapelvei mindig működnek. Isten kimondta, és működésbe hozta az Igéjén keresztül. Mindenkinek működni fog, ha alkalmazza. A legelső alapelv, például, a vetés és aratás törvénye. A Galata 6,7-8 azt állítja, hogy ez a törvény rendkívül egyszerű: „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a Szellemnek, Szellemből arat örök életet.”
   Tehát a vetés és aratás törvénye működik mind Isten királyságában, mind a földi királyságban (földi körülmények közt) is. Ha a sötétség királyságába vetsz, ebből a királyságból fogsz aratni, pusztulást, az összes megjelenési formájával. Ha az idődet és pénzedet e-világi dolgokba fekteted, kábítószer fogyasztásban, pornográfiában, alkoholizmusban fogod bevégezni. (Vigyázz, ne ragadd ki ezt a három problémát, ne mondd, hogy veled minden rendben van e téren!) Végül beteg és boldogtalan leszel.
    Másfelől, ha Isten királyságába vetsz, úgy ennek a királyságnak gyümölcseit fogod aratni. Ha Isten dolgaiba fektetsz be, akkor a bővölködő (jómódú) életet, és annak megnyilvánulási formáit aratod. A Róm. 8,6 azt mondja: „Mert a testiek szerint gondolkozni (úgy gondolkozni, ahogy a világ teszi) halált jelent; de a Szellem szerinti gondolkozás (ahogy Isten gondolkozik) életet és békességet hoz.” 

Rajtad áll
   Természetesen, ha vetni akarsz Isten királyságába, először újjá kell születned. Ezt egyszerűen úgy teheted meg, hogy Jézust életed Urává teszed. Olvashatod a Bibliát egész nap, nem hoz megértést, ha nem teszed meg az első lépést. A nagy királyság titkai rejtve maradnak előtted. Miért? Mert ahogy Jézus mondotta: „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Ján. 3,3) Aki nem születik újjá, egyszerűen nem tudja megérteni, hogyan gondolkodik Isten. Az Ő királyságának módszerei rejtve maradnak előtte, mert még a sötétségben él.
    Amikor újjászületsz, akkor átkerülsz Isten királyságába. Azonnal képessé válsz megérteni, és járni Isten útjait. Ettől kezdve már csak rajtad múlik, mit teszel. Minél többet keresed Istent, és az Ő igaz útjait, annál inkább élvezed az Ő erejét és hatalmát. Minél inkább megújítod az Ige által a gondolkodásodat, és alázattal megváltoztatod az életed az Ige szerint, annál többet látsz meg a mennyek királyságának megnyilvánulásaiból az életedben, és a környezetedben élők életében.
    Isten királyságában az a csodálatos, hogy nem kell hozzá gazdagnak, okosnak, vagy tehetségesnek lenni. Bárki élhet vele. Csak annyit kell tenned, hogy megtaláld, mit mond Isten, és az alapján cselekedni. Amikor ezt megteszed, az áldások – a menny áttörései – elkezdenek valóságba jönni.
    Ezért, bátorítalak, még ma kezdj el többet befektetni magadból, az idődből, gondolataidból, energiádból Isten királyságának keresésébe. Határozd el a szívedben, hogy életed néhány területét megváltoztatod. Még mélyebbre leásol az Igében, és megtalálod, mit mond Isten ezekről a területekről. Azután elkezdhetsz cselekedni, ahogy Ő tenné az Ige alapján.
    Növeld az ismereted Isten királyságáról. Légy egyre inkább „Isten királyság”-tudatú. Aztán légy kész a menny áldásaira – Isten királyságának bőkezű, nagyvonalú, pazarlóan bőséges és túláradóan dúslakodó kegyére –, hogy áttörjön az életedbe!
 

(Forrás: www.kcm.org - LET THE KINGDOM OF HEAVEN BREAK THROUGH ON YOU!
Krisztus Szeretete Egyház fordítása)