2011.07.10.
 

AZ INTERNETEZŐK ÉS TÉVÉNÉZŐK IMÁJA
Ez az ima alkalmazható még bármely – videó, DVD, stb. – felvétel nézőire is. 

 

Galata 5,1 Annakokáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.

A mai világban számtalan kísértés leselkedik ránk és szeretteinkre egyaránt. Ez különösen érvényes napjainkban a rohamosan terjedő internetezésre és műsornézésre egyaránt. Ha nem vagyunk elég éberek, könnyen csapdába is kerülhetünk, amely akár kóros függőséghez is vezethet. Esztelenség abban bízni, hogy a kísértés elkerülhet bárkit is: többek között az alkohol, a kábítószer, a játékszenvedély, az erkölcstelenség vagy a pornográfia csábítása.

De a mértéktelen evés és netezés is éppúgy károssá válhat! És itt még szó sincs a 18 év feletti tartalomról. Ne feledjük, a Biblia tanít a mértékletességre! A Galata 5,22 igeversben a mértékletesség szó a görög nyelvben a következő jelentéssel bír: önuralom, önmérséklet, mértékletesség. Jó ezt tisztán látni e téma kapcsán.

A kísértés létező dolog, de az a mérvadó, hogy egy adott pillanatban az érintett személy milyen döntést hoz: ellenáll a kísértésnek vagy beadja a derekát. De a hatalmas Istenünk mindig biztosít számunkra menekülő utat, ha őszintén vágyunk a szabadító karjaira! A Biblia szerint a saját vágyaink vonzanak és csábítgatnak bennünket. (Jak. 1,14) Ezért a legjobb ellenszer az, ha erős szellemet építünk ki, amellyel kordában tudjuk tartani a testünket. (Gal. 5,16-17. Kol. 3,5. Róm. 13,14)

Mint mindenben, ebben is a legjobb stratégia a megelőzés. Ennélfogva imádkozni szükséges magunkért és szeretteinkért is. Ha valamelyik családtagod kísértés vagy megkötözöttség áldozatává vált, a legeredményesebben imával siethetsz a segítségére. Vele együtt, de akár egyedül is a törésre állhatsz az ima erejével. Az esetleges kezdeti kudarcok ellenére se hagyd abba a fohászt! Légy kitartó!

Szükséges felismerni magad vagy mások megkötözöttségét, fogságát, hogy hatékonyan tudj imádkozni. Könnyebb a helyzet és gyorsabban jön a megoldás akkor, ha az érintett személy is vágyik a szabadulásra. Az Evangélium örömhíre az, hogy Jézus meg tud szabadítani: valamennyi kísértésből, a gonosz emberek kezéből, az önpusztításból és mindenből, de ehhez a te döntésed elengedhetetlen! (Zsolt. 50,15)

Az emberek szívében levő ürességet csak Isten képes betölteni. Ezt a belső éhséget esetenként nem mindenki ismeri fel helyesen és ennek csillapítására pótmegoldásokat alkalmaznak: túlevés, alkohol, drog, kicsapongó élet, szexuális tévelygés, pornográfia, stb. – amelyek egyértelműen a test cselekedeteiként nyilvánulnak meg. (Gal. 5,19-21)

Itt szükséges megjegyezni, hogyha egy házas ember mezítelen testeket illetve szexuális tevékenységet néz bármilyen formában is, ő valójában hűtlen a hitveséhez és ezzel házasságtörést követ el, ha nem is fizikailag, de szellemben mindenképp. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy mindaz az információ, amivel ‘táplálkozunk’, az lenyomatot hagy a szellemünkben és lassacskán elkezdünk olyanná válni! (Péld. 13,20)

Az Úr figyelmeztet: maradjatok a Krisztus által megszerzett szabadságban, és ne kerüljetek ismét az örök ellenség jármába! (Gal. 5,1) Mivel ilyen helyzetekben nem testi erőbedobással kell harcolnunk, hanem szellemi csatát kell vívnunk, ezért naponta öltözzétek fel Isten szellemi fegyverzetét, hogy győztesként megállhassatok! (Ef. 6,11-17) Mivel a Biblia szerint az ember szemei telhetetlenek, éberen kell őrködnünk! (Péld. 27,20)

Soha ne téveszd szem elől, hogy imáid – mint fontos eszközök – feljogosítják Istent a szabadítás kimunkálására. A hatalommal mondott imára a függőség láncai éppúgy képesek lehullani, mint azt a bebörtönzött tanítványok esetében is láthatjuk. (Csel. 12,7. 16,26) Ha a kapcsolataidban egyáltalán nincsenek ilyen problémák, akkor adj bőséges hálát Istennek ezért, és áraszd ki a hitedet abban, hogy ez így is marad!

A MEGELŐZÉS IMÁJA

(Elmondhatod másokért is, hittel és hatalommal, egyes szám harmadik személyben.)

Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus szent nevében imádkozom hozzád! Te, aki a saját képedre alkottál minket, azt parancsoltad nekünk, hogy keressük mindazt, ami jó, igaz és szép, s forduljunk el a gonosz, erkölcstelen, förtelmes és értéktelen dolgoktól.

Kérlek, segíts abban, hogy az interneten és a tévécsatornákon való barangolás közben a figyelmünket a Neked tetsző dolgokra irányítsuk, és mindazokhoz, akikkel csak találkozunk ott, szeretettel és türelemmel viszonyuljunk.

Megkötöm a Jézus nevében a sötétség minden erejét, megsemmisítem a gonosz ellenem felállított terveit és csapdáit! Egyúttal kiárasztom Isten Szellemének erejét és a szolgáló angyalokat, hogy a gondolataimat és a netes szörfözésemet a Neked tetsző módom irányítsák, Atyám!

Az ördög valamennyi tüzes nyilát kioltom, ellenállok a megtévesztésének és minden ravaszságának, a Jézus hatalmas nevében! Felajánlom Neked Atyám a testemet élő és szent áldozatul, hogy egész lényemmel – szellememmel, lelkemmel és testemmel – Téged szolgálhassalak, és Te minősíthess a szolgálatra. (Róm. 12,1-2)

Hitben kijelentem, hogy Jézus az Úr az életem felett, így az internetezés és a tévénézés felett is! Következésképpen megvallom, szabad vagyok minden káros függőségtől és megkötözöttségtől, a Jézus Krisztus szent nevében! Ámen.

 

A SZABADÍTÁS IMÁJA

(Elmondhatod magadért is, hittel és hatalommal, egyes szám első személyben.)

Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében a te irgalmadra alapozva Eléd járulok …… (hitvesem, gyermekem, hozzátartozóm, hittestvérem, magam) …… szabadulásáért! A törésre állva bátran és bizalommal viszem ezen ügyet a Te szent színed elé.

Kérlek, munkáld az életében a rabságból való szabadulását, töröld ki a kísértő …… (evési kényszer, alkohol, drog, szerencsejáték, szexuális kicsapongás, pornográfia) …… gondolatokat az elméjéből, mielőtt az még elérné a szívét és hibázna. Helyette a neked tetsző gondolatokat ültesd el benne, a Szellemed által. Tisztítsd meg őt a Szellemed erejével minden olyan dologtól és rosszhatású emléktől, amely nem Tőled származik.

A győztesen feltámadt Jézus Krisztus nevében, a Tőle kapott hatalmam alapján az oldás-kötés imája által a sötétség összes erejét, gonosz tervét és munkáját megkötöm, elparancsolom és megtiltom …… felett. (Mát. 18,18)

Hatalmat veszek az eltévelyedés felett! Levágom a gonosz erők fogvatartó láncait és eltávolítom, a Jézus nevében! (Csel. 12,7. 16,26) Hitben őt máris szabadnak nevezem, amely nagy gyorsasággal valóságot ölt az életében.

Kiküldöm a szolgáló angyalokat, hogy legyenek az ő szabadulásában mindenben a segítségére. Kiárasztom felette a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét, hogy fel tudja ismerni a gonosz fogságát és kívánja az abból való szabadulását.

Hitben megvallom felette az élő Ige ereje alapján: Nem veti tekintetét haszontalan* dolgokra (Zsolt. 101,3), elfordul azoktól (1Pét. 3,11), mert képes uralkodni önmagán (Péld. 25,28). Iszonyodik a gonosz dolgoktól és ragaszkodik a jóhoz. (Róm. 12,9) Az ő gondolatai megegyeznek Jézuséval. Jézus tisztasága és útjai az ő szeplőtelensége és útjai. A Jézus nevében! Ámen. 

*A Zsoltár 101,3-ban a „haszontalan”-nak fordított héber szó jelentése: 1) értéktelenség, haszontalanság, hitványság 2) gonoszság, elvetemültség 3) romlás, rombolás, pusztulás

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL