2008. 01. 01.

PRÓFÉCIÁK

KSZE PRÓFÉCIÁK
Legutóbbi kijelentések a Mennyből – próféciák és a nyelvek magyarázata
http://www.ksze.org/index.php?langid=1
Kattints a linkre, majd a "Részletek"-re

PRÓFÉCIA 2014. ÉVRE

KENNETH COPELAND PRÓFÉCIÁJA A 2014-ES ÉVRE

Vesd a te szemeidet oda, ahol lenniük kell! Rám nézz! – azt mondja az Úr! A szavaimat helyezd oda, ahol lenniük kell, a szádba és az elmédbe! – mondja az Úr. Igényeld (várd el), hogy a te szád és a hittel kimondott szavaid beteljesednek, ahogy azok kimondásra kerülnek, te pedig légy közösségben velem, mert nagyszerű terveim vannak számodra, és együtt jól elvégezzük a munkát. A dolgok hozzád fognak jönni, mert Én szervezem ezt. Én futni fogok ott, ahol te csak sétálni tudsz.

Olyan helyekre viszlek el, melyről soha nem is álmodtál, amelyről nem is gondolkoztál. El foglak vinni a szentség helyére, a Velem való közösség jelenléte helyére, ami el fog juttatni arra a helyre, ahol egy pillanattal ezelőtt voltál, amiről nem tudtad, hogy beszélhetsz bárkinek, vagy sem. Mint Mózes – szent helyen állok! Az én Istenem van itt jelen, és én nem vagyok többé az ő szolgája. A fia vagyok, és örömmel, s hálaadással szolgálom Őt.

Szóval dicsérj Engem, és tudd, hogy semmit nem tartok tőled vissza. Több mint elegendő van számodra eltervezve, hogy minden körülmény felett győzni tudj, nemcsak fizikailag, nemcsak mentálisan, nemcsak anyagilag, hanem mind a szellem, a lélek, a test és az anyagiak területén, az emberi létezés teljes spektrumát lefedve lett elkészítve számodra, hogy győzelemben tudj járni.

Ó ezek a napok Isten hatalmas bölcsességének és túláradó gazdagsága eljövetelének napjai a földre, az áthelyezés napjai. Az Ő javai, az Ő gazdagsága, az Ő befolyása áthelyeztetik a világból, a sötétség birodalmából Isten országának kincsesházába, hogy a Királyság evangéliuma hirdettessék, s azok a küldetések, és életek, amibe Én befektettem, bejöjjenek a királyságomba. Tehát örvendezz!

Mindig is gazdagok voltatok, és néhányotok még csak most fedezi ezt fel. Ti társörökösök vagytok, gazdagság örökösök! Már megvan ez nektek, hozzátok tartozik. Igényeld ezt, szólítsd elő, s Én és az angyalaim a kezedbe fogjuk ezt adni. Igen, ezek a napok azok, melyeket már kerestél. Ezekre a napokra vártál. Tehát örvendezz! Lépjél ki, lépj fel és lépj be! Hallelúja!

Mi a helyzet 2014-gyel? Csodálatos év ez Isten Királysága számára. És ahogy ezt korábban mondtam, így szól az Úr, ez a halál feletti győzelem éve, a Szeretet megnyilvánulásának éve. A Kinyilatkoztatott Szereteté, mely maga Jézus. Mert én kinyilvánítom Magam 2014-ben olyan módon, melyen nem tettem ezt meg évszázadok óta. Olyan módon fogom Magam kinyilvánítani idén, ahogy még soha ezelőtt ezen a bolygón.

Tudod, nagyon sok minden van elraktározva ennek a generációnak, mely eddig még soha nem volt látható. Mert itt az ideje összegyűjteni még több elveszett lelket, amennyit eddig még soha itt a földön! Az idő elérkezett és ti benne vagytok már! Hallelúja! Benne vagytok!


ADÁCSI IMRE PRÓFÉCIÁJA 2014. ÉVRE

Bátorságra és krisztusi elkötelezettségre szólítalak ma téged az Én Szellemem által! Az Én gyermekei met ne bátortalanítsák el idegen ajkú tanítások vagy más nehézségek, félelmek vagy betegségek! Szemei tek látását ne fátyolozza be könnyhullatásotok! E föld utolsó pillanatait élitek! Örüljetek és vigadjatok, hogy részesei lehettek ennek a végső időszaknak. Lehetőségetek van arra, hogy megállhassatok az Én erőmben, a Szent Szellem erejében! És ti mind ismertek engem, mert az enyéim vagytok.

Ti mind nagyon jól tudjátok, és véghez is viszitek a harmadik angyal üzenetét. Ez az angyal az ég közepén repül, és az Én parancsolataimat, és Fiamnak, Jézusnak, a Krisztusnak hitét hirdeti igen hangos fennszóval! Ez angyal által adom hírül nektek kijelentés által, mi is az a munka, amit az utolsó 
napokban (és ez most van) el kell végeznetek! (Jelenések 14,12)

Hozzátok szólok férfiak, nők és fiatalok, otthon, az iskolákban és a gyülekezetben! Felkészülésetek utolsó fázisa van ma előttetek! Alig maradt már idő a gyakorlásra. Az Én Tervemet rövidesen beteljesítem azok által, akik hűek hozzám és Igémet hittel cselekszik.

E rövid időt - míg eljövök és magamhoz veszlek titeket -, töltsétek azzal, hogy  személyválogatás nél kül, akit csak tudtok, vezessetek egyszülött Fiamnak Keresztje alá! Jól figyeljetek reám Én Népem és re ám hallgassatok, Én Nemzetem! Mert tanítás megy ki Tőlem! (Ésaiás 51,4) Szóljátok Beszédemet szerte a világban, ifjúnak és vénnek! Ne tegyétek ezt halkan suttogva, félve! Kiálts hangosan, teljes torokkal, hogy mindenki meghallja azt! (Ésaiás 58,1)

Szükségem van Kálebhez és Józsuéhoz hasonló emberekre, hogy Tervemet véghezvigyem! Erős, hűséges és áldozatkész fiatal férfiakra és nőkre van szükségem, akik előre húzzák a lankadókat. Se regeljetek össze minden népeket, és hirdessétek szavaimat a Metropolisoktól kezdve a távoli esőerdők rejtekéig, s Én eljövök hozzátok, és megláttok majd engem úgy, ahogy vagyok! (Jóel 3,11. Máté 26,64)

Elviszlek titeket arra a helyre, a mennybe, arra a helyre amit Fiam megígért nektek. Az antikrisztus megjelenésének szele sokak hitét lehűti majd. De ti, akik igazán az Én gyermekeim vagytok, erősen és rendíthetetlenül megálltok parancsolataim teljességében. Elvárom tőletek, hogy különbséget tudjatok tenni, a helyes és helytelen dolgok között!

Vigyétek be az iskolákba és a munkahelyeitekre, hivatalaitokba az Én Evangéliumomat! Ne féljetek a visszautasításoktól, Én vagyok az Úr, a ti Istenetek! Az idő rövid! Közel vannak az utolsó napok veszedel mei. Az Én igazságom hirdessétek és ügyeljetek egymásra, hogy senki el ne vesszen! (Filippi 2,1-4) Virrasszatok ha kell, és szüntelenül imádkozzatok! Elmélkedjetek és higgyetek Szavaimban még akkor is, ha kilátástalannak tűnik minden körülöttetek. Én akkor is ott vagyok veled és megsegítlek, vezetlek téged.

Bízzatok: Én vagyok, ne féljetek! (Márk 6,50) Én vagyok Atyátok és szeretlek benneteket! Erősen álljatok meg Énbennem, mert nagy gyorsasággal jövök hozzátok. Addig is álljatok ellene a gonosznak és az ördög elfut tőletek! (Jakab 4,7) A kitartásotok nem lesz hiábavaló, mert az Én kijövetelem biztos, mint a hajnal! (Hóseás 6,3)

Ne akarjatok ellene tenni Tervemnek, mert azt mindenképpen véghez viszem! Veletek vagy másokkal de beteljesítem azt! Az Én szeretetemben meg ne restüljetek, gyakoroljátok mindinkább az atyafiúi szeretetet. Adjatok azoknak, akik kérnek tőletek, hiszen Én magam vagyok szükségeitek forrása!

Nagy gondot fordítsatok arra, hogy amikor az Én nevemben összegyülekeztek, csak az hangozzon el, amit Szellemem éppen akkor kijelent! Az Én Házam mindig tartsátok tisztán, minden szeplőtől és sömörkö zéstől, mert az Én Házam az imádság háza! (Lukács 19,46)

Ha szükséges, áron is vegyétek meg az alkalmatosságot, mert e világ gonosz! (Efézus 5,16) Meg ne fertőztessétek az Én nevemet, hogy megszenteltessem Izrael fiai között. Én vagyok az Úr, a ti Megszentelőtök. Én vagyok Istenetek, Én vagyok az Úr! (3Mózes 22,32) E beszédeket pedig megtartsátok, mert Én szóltam és minden meglett általa! Ámen!

Adácsi Imre, Nagykőrös, 2013.11.29.

 

PRÓFÉCIA 2013. ÉVRE

Kenneth Copeland és Adácsi Imre próféciái az örömHÍRmondó újság 2013. januári számában:
http://bekevar.x3.hu/ohm13-01.pdf

 

PRÓFÉCIA 2012. ÉVRE

VÁLTOZÁSOK
Amit láttál eddig az álmaidban és a látásaidban nagy dolgokat, ezek most valóságba jönnek. Első mozgása lesz ez és izgalmas lesz: minden megváltozik. Változások. A láncok lehullnak, a szemek megnyílnak, a szívek kitárulnak, és tisztán fogod látni, hogy mit kell tenned, merre kell menned; erre vagy arra, és meg fogod tudni szervezni, meglesznek a piaci feltételek hozzá – ennek itt az ideje.

Mert nem erővel, nem hatalommal, nem érvelésekkel, hanem az én Szellememmel – mondja az Úr. És gyorsan fog mindez történni, döbbenetes gyorsasággal. Változások jönnek minden hónapban, minden héten néhányatoknak. De mindez egybe jön. Ezrével jönnek a gyülekezetek, tízezres, húszezres gyülekezetek lesznek, nagy gyorsasággal jönnek.

Mert kell, hogy legyen hozzá egy üzenet, hogy ezer ember azt hallgassa, hogy tízezer ember azt hallgassa, húszezer ember azt hallgassa. Istennek megvan az oka, hogy miért hoz annyit: akik az igazságot keresik, nem a törvényeket, akik az igazságot keresik, az igaz Evangéliumot. Ez gyorsan fog menni, az emberek tudni fogják, és az emberek többet akarnak – és ki fogják azt vonzani a bensődből, ismerni akarják Jézust. És az elkövetkezendő időben az Úr növekedést ad.

Mert az Úr először minket szeretett, és most mi is szeretjük Őt, mert először szeretett minket. Isten maga a szeretet, és növekszik a szívünk, és növekszik a szeretet benne. A mi szeretetünk növekszik egymás iránt, és a világ megismeri, hogy az Én tanítványaim vagytok, és ez előjön. Ezek a kegyelmek és ezek a növekedések mind előjönnek. A kegyelmek rétegelten egyik kegyelem a másikra; még több megtapasztalás, még több szellemi megtapasztalás jön hozzád, miközben szolgálsz. És az ajándékok ott lesznek és a prófétálás ajándéka ott lesz, és a kenetek ott lesznek, és ez ott lakozik véglegesen, állandósult állapotban, a szolgálatodban, és ezt örvendezve veszed majd az Úrtól. Ámen!

Isten maga a szeretet, és a szeretetet kiöntötte, kiárasztotta a szívünkbe, nem vagyunk a törvény alá rekesztve. Kiárasztatott, kiontatott a szívünkbe ez a szerelem, és ebben járunk. Kiárad, amerre csak járunk, és az emberek észreveszik ezt, hogy Jézus van bennünk – a szeretet, és Ő árad belőlünk. Ő ad, és ad, és a dolgok így növekednek, amíg a világ észre nem veszi végre, és a világ elfogadja. Készen állsz-e erre? Készen állsz-e arra a többre, és készen állsz-e arra a növekedésre? Kezdj el járni a Szellemmel, és áldott leszel életed minden napján. Ámen!
Bp. 2012-01-15 — Jim Sanders

 

MIRE SZÁMÍTHATUNK 2012-BEN?
Mi a helyzet 2012-vel? Mit tartogat? Mire számíthatunk? Mit tartogat a nemzetek számára? Mit tartogat Izrael és a Gyülekezet számára?
„Van egy hatalmas tárházam. Ebben a legvadabb álmaidnál is sokkal nagyobb gazdagság halmozódott fel, amit számodra helyeztem el még e világ alapjainak felvetése előtt. Sokkal több van itt elraktározva, mint amit a Gyülekezet valaha is igényelt. Én soha nem tartottam vissza semmit a Gyülekezettől!” – ezt mondja az Úr, a bőség Istene.
„Mindezt elérhetővé tettem a számodra. Belehelyeztem az Igémbe. Adtam neked egy ígéretet, és mögé álltam a Vérrel, Megváltód drága Vérével. Viszont nagy elmaradásban van a népem azoknak a dolgoknak a megragadásában, amit Én biztosítottam számukra. De ezt mondom: Van egy nép a földön. Van egy nép ezen a világon. Van egy erős és hatalmas nép, amely sokkal erősebbé, hatalmasabbá és bátrabbá növekszik, hogy megragadja és igényelje hitben azokat a dolgokat, amelyeket nektek halmoztam fel. Ez izgalomba hoz engem – mondja az Úr – mert mindez mindig is a tiétek volt!” 

Óh, és mi a helyzet 2012-vel?
2012 a csupa meglepetés éve! Néhány meglepő dolog fel fogja rázni az embereket, némelyik pedig össze fogja rázni őket. De mindazokat, akik hallgatnak az Én hangomra, akik elérhetővé teszik magukat a Szellemem és az Igém számára, azoknak meglepetéseket tartogat. Ó, nem a világról és a testi keresztényekről beszélek. A ti meglepetéseitek nagy hirtelenséggel jönnek majd. Ahogy az Igémben is mondtam: „És nagy hirtelenséggel rájuk szálla”.
Széles mosollyal az arcodon fogsz felállni, és azt mondod: „Ezt nagy hirtelenséggel kaptam, igaz? Óh! Igen!” De ez nem okoz majd neked meglepetést, mert megmondtam az Igémben, hogy megmutatom az eljövendő dolgokat.
Megmondtam az Igémben, hogy amit mondok, azt a Szent Szellem hallja és kijelenti nektek. És vannak közöttetek, akik keresik az Én hangomat, keresik az Én Igémet, kutatják az Én Nevemet, akik a szemembe néznek, miközben Én is a szemükbe nézek. És együtt fogunk ebben járni, és együtt fogunk keresztüljutni ezen, és eljön az idő, amikor csak mosolyogsz Rám, és Én csak mosolygok rád, és azt mondod:
„Ha-ha-ha! Mindig is tudtam, dicsőség Istennek! Az én Atyám megmutatta, hogy ez eljön, és én teljes mértékig fel voltam rá készülve, így nem ért váratlanul. De ez mégis egy meglepetés, ami ért engem. Ó, micsoda öröm, micsoda izgalom, micsoda jóság! Kíváncsi vagyok, mit készített még az Atya nekem! Halleluja, dicsőség Istennek!” 

2012? Beszélek neked 2012-ről!
Ez a hatalmas öröm éve lesz azoknak, akik ismerik az örömöt. Ez a bámulatos áttörések ideje lesz! A győzelem ideje! Ez az az idő, amikor az emberek elkezdik felismerni, hogy az Igém egy Élő Ige, hogy a Szellemem az Élő Szellem, és azt, hogy Te vagy az én hangom a Földön. És a te hangod a győzelem hangja!
Szóval örvendezz, és kiálts, és értsd meg, hogy azokat az áttöréseket, amiket kerestél, ami felett virrasztottál, ami felett imádkoztál, amikért megálltál hitben, ne engedd el. Ne add fel, mert már közel vannak! Ezek már a küszöbön állnak! Dicsőség Istennek!

„Ne féljetek! Ne aggódjatok az Egyesült Államok miatt. Ne féljetek a köztársaság kudarca miatt. Ez nem az az idő, amikor a nemzet elbukik. Még nem végeztem vele. És ez sokak számára meglepetésként hathat, de ez a nemzet még nem végzett velem.” – mondja az Úr.  

Van egy elvégzendő munkánk. És ez az év olyan lesz, mint ami még nem volt, ami miatt a nemzet aggódik.  És sokan mondják majd: „Óh, jaj nekünk! Óh, jaj nekünk!” És tudjátok mit? Jaj lesz nekik, csapás fogja érni őket. 
És lesznek mások, akik azt mondják: „Ó, mi nem tudunk győzni! Nem tudunk győzni!” És ők nem is fognak győzni. 

De lesznek olyanok, akik azt mondják: „Ha-ha-ha. Ez a nagyság ideje! Amerika ismét! Óh, ez az Én nemzetem, és ez Isten nemzete, és pontosan ott vagyunk, ahol lennünk kell. Pontosan ott tart bennünket, ahol Ő akar bennünket, és a jövőnk ragyogó, mert Isten még mindig Isten az Amerikai Egyesült Államok felett”. 

Szóval örvendezzetek, és hallassatok boldog hangot, mert a Dicsőség Ura még mindig a trónon ül, és az imák megváltoztatják a dolgokat, és együtt még nagyobb győzelmek felé megyünk! 

Óh, igen! 2012 a csodák ideje! Csodák, amik úgy tűntek, sosem jönnek el, de itt vannak! Olyan atmoszféra van jelen, ami elősegíti a csodákat, amelyek egyre csak növekednek, és növekednek, majd hatalmasan megnyilvánulnak 2012 első negyedévében és folytatódnak egész évben, sőt 2013-ban is.
„Előre örvendezek 2012-nek!” – mondja az Úr. „Én tudom, hogyan fog napvilágra jönni. Már foglalkoztam ezzel az Igémben. A jövőtök minden eddigi időknél jobbnak látszik. Természetesen az Én szemeimen keresztül kell ezt néznetek.” – mondja a Kegyelem Szelleme.
Ahogy korábban is mondtam, örvendezzetek, mert eljött a ti időtök! 
Kenneth Copeland prófécia - 2011. november 10. - Washington DC, Victory Campaign - www.kcm.org

 

PRÓFÉCIÁK 2011. ÉVRE
 

PRÓFÉCIÁRA PRÓFÉCIA
Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. — Lukács 10,19

Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. — Zsoltár 91,13 

Kedves Testvérek! Szeretnék megosztani veletek egy álmot, és az ezzel kapcsolatos kijelentést, amely három, egymásba kapcsolódó részből tevődik össze. Az álmom Bor Feri és felesége próféciájáról szól. Ezt azért osztom meg veletek, hogy az Urat magasztaljam vele, és bizonyságot tegyek arról, hogy mily csodálatos a mi Mennyei Atyánk. Semmiképp sem Isten szolgálójára szeretném irányítani a figyelmet. A célom az, hogy megerősítsem őt az alábbi ‘képpel’ a hatalom gyakorlásában és tudatosítsam ezt azokban, akik a ‘köpönyege’ alá (gyülekezet, netszolgálat, kapcsok a Testben) tartoznak.

I. rész — Az ‘örömHÍRmondó’ online újság 2011. februári számában olvastam azt a próféciát, amely Joe Christian alkalmán hangzott el Feri és Ági fölött 2011. január 20-án. Ebben a próféciában volt egy rész, ami különösen megragadott. Így hangzik: „A nyájnak képesek vagytok azt mondani, hogy ne aggódjon semmi felől, mert a dolgok rendben vannak. Egy olyan helyre visz benneteket az Úr, ahol képesek lesztek arra, amit eddig megtettetek és még a felett! Az a megértés van bennetek, hogy Jézus, a kenete és az Ő ereje bennünk és velünk van. Tehát nemcsak az alázatosság van ezen túl veletek, hanem az Ő ereje, ami ebből fakad, és a kenet, ami az életetek felett van. Továbbá az a hatalom, amellyel ki tudjátok mondani: Jézus nevében! Ez egy erős kenet és mindkettőtökben ott van!” [Próféciájuk rövidített változata megjelent az örömHÍRmondó újság 2011. februári számában: Katt ide.)

Az fogalmazódott meg a szívemben, hogy ez egy különleges kegyelmi ajándék számukra. A próféciák elég jól rögződnek bennem, aztán szükség esetén egyszerűen előjönnek. Így aztán, amikor Feri novemberben a Békevár Levelezőlistán megosztotta velünk az álmát, bennem ez mindjárt összekapcsolódott a próféciával.

II. rész — Emlékeztetőül Feri álma: „Álmomban megtámadott egy goromba kutya. Már majdnem a karomba kapott, amikor használatba vettem a győztes Jézus NEVÉT. Háromszor gyakoroltam hatalmat a feltámadt Jézus NEVE által, majd elkezdtem köszönni azt, hogy Jézus a Szabadítóm! És megszűnt a kínos helyzet. A NÉVBEN rejlő erő és hatalom hittel való használata kulcs minden szorult helyzetre!”

Erről beszélgettünk is Ferivel, és engem egyre jobban foglalkoztatott a próféciájuk. Este, amikor közösségben voltam az Úrral, megkérdeztem Őt erről az erőről, hatalomról és az erős kenetről. Akkor, ott nem történt semmi. Viszont éjszaka ezzel kapcsolatban kaptam egy álmot.

III. rész — „Egy helyen voltunk, ahol sok ember kis csoportokban állt és beszélgetett. Vártak valamire. Csupán egy pillanatnyi, elmosódott kép tárult elém, így nem tudom, hogy kik is voltak ők. Köztük voltak Feriék is, az egész család, még az anyukája is. 

Egymással szemben álltunk, de nem láttam Feriéket, csak tudtam, hogy ők azok, és beszélgettünk a próféciájukról. Teljesen más szemszögből világította meg a Szent Szellem, mint ahogyan azt mi gondoltuk. Valamiben mintha bizonytalan lett volna Feri, vagy nem figyelt volna rá eléggé. Elkezdtem beszélni és egy tűz volt bennem, és a szavakban, amiket kimondtam. (Reggel egy ideig még tudtam belőle részleteket, de aztán elfelejtettem, és hiába szeretnék emlékezni rá, mintha bezárták volna ezeket a szavakat.) 

Aztán azon csodálkoztam, hogy ez olyan volt, mint egy prófécia, és hogy egy próféciára prófécia a válasz? Aztán az Úr elvitt egy helyre. (Ez egyébként egy párbeszéd volt köztem és Jézus között, de nem hallható hangon beszéltünk.) Nagyon érdekes volt, mert ami ezután következett, az olyannak tűnt, mint egy látomás.

Ugyan nem láttam Őt, de tudtam, hogy ott van közvetlenül mellettem, és körbe mutatott a kezével. Először egy csupa zöld terület tárult elém. Egy sík mezőhöz tudnám hasonlítani, amin sehol sincs fa, vagy bokor és semmi olyan növény, ami egy picit is kiemelkedne a terepből.

Ahogy jobban szemügyre vettem ezt a zöld területet, azt vettem észre, hogy ez nem egy zöldellő rét, hanem különböző kígyók sokasága, ami a sötétség erőit jelképezi. Többségük egyszínű zöld volt, de láttam barnásat és olyant is, amin körök rajzolódtak ki. Irdatlan mennyiségű, jó nagyra nőtt példányok voltak, egymás hegyén-hátán tekeregtek. Nem féltem, nem ijedtem meg, egy teljes békességben és nyugalomban voltam Jézussal. Ő azt mondta: — Nézd, és értsd meg, így van ez!

Ekkor megláttam Ferit, amint a kígyókat tapossa. Konkrétan ez a szó ‘hangzott’ el: tapossa! Érdekes volt az is, hogy csak a Feri lábát láttam teljesen világosan, körülbelül a térdéig, de a szívemben volt egy bizonyosság arról, hogy ő az. Ez a taposás nem olyan volt, mint amikor itt a fizikai világban rálépsz egy hernyóra és még egy kicsit meg is forgatod a lábad rajta, hogy biztosan ne mászhasson tovább. Ő a Jézus nevében, hatalommal járt!

Illetőleg szépen lassan, de határozottan és bátran a kígyók fölött lépkedett előre. Nem kellett, hogy hozzájuk érjen a talpa. Bár térdtől fölfelé nem láttam őt, tudtam azt is, hogy nem néz lefelé, hanem emelt fővel, a helyzeten uralkodva jár. Ahogy  haladt,  már jóval a lábai előtt a kígyók tekergése abbamaradt és azok tehetetlenül lehanyatlottak! Ahol elhaladt, többé nem mozdultak. Csodálatos volt még az, hogy nemcsak a közvetlen környezetében lettek semmivé és bénává a csúszó-mászók, hanem ahogy ment előre, a ‘mező’ teljes szélességében erejüket vesztették. Aztán Jézus felemelt engem, s elvitt arról a helyről.”

Két dolog volt, amit az Úr teljes bizonyossággal a szívembe adott. Az egyik az, hogy ez az az erő és hatalom, amiben járnotok kell; ez az a kenet, ami fel fog erősödni mindkettőtökben. Ez az, amit fel kell gerjesztenetek, hogy úgy tudjon a Szent Szellem rajtatok keresztül munkálkodni, ahogyan Ő szeretne. Itt van az idő a cselekvésre, merthogy közel az Úr visszajövetele! Az út, amin járnotok kell, előttetek van!

A másik dolog az, hogy bármi történjék is, ti Feri, mindig biztonságban vagytok, és azok a szentek is, akik a kapcsok által az Úrban hozzátok köttettek! Mert ti egy különleges kenetet kaptatok Tőle, és egy szent testvéri kötelékkel lettetek összekapcsolva a nyájjal, a netszolgálat tagjaival és bizonyos szolgálótársakkal. A Feri és Ági szolgálatához tartozók pedig merítsenek ebből és árasszák ki a hitüket abban, hogy a Krisztusban kapott hatalom ellenség feletti gyakorlása az ő életükre is vonatkozik és kiárad! Dicsőség a Királyok királyának!
Kiskőrös, 2011. decembere — Litauszki Józsefné, Judit

 

ÚJAT CSELEKSZEM
Ésaiásból kaptam az Igét, hogy a régiekről ne emlékezzetek, ímé, újat cselekszem, most készül és előjön, és azt te tudni fogod. És utat készít a pusztában és a sivatagban folyóvizeket. Egy nagyon erőteljes kenet van erre. Ajtókat, akadályokat fog letörni az életedben. Ha szeretné valaki ezt az Igét, vegye magához. A vakság el fog távozni a szemekről! Áldott legyen az Úr Jézus neve! Ez a gyümölcstermés ideje. Isten kegyelme és kenete készíti ezt az utat a számunkra, azt az újat, amit az Úr cselekszik.

Bp. 2011-11-13 – Jim Sanders


AZ ÚR SZELLEME SZÓL
Az Úr Szelleme szól a te szívedhez, szól az Úr a szívedhez: Ismerlek téged, ismerem a te helyzetedet, ismerem a te problémáidat, ismerem azt, amiben te benne vagy, ismerem minden lépésedet, szíved minden dobbanását. Elterveztem már neked a jövőt, amely egy jó jövő a számodra. Neked abba bele kell lépned, legyél kitartó abban a hitben, amiben állsz, és ne add fel. Ne add fel, mert úton vagy, ezen az úton be fogsz lépni arra a helyre, amit én már neked adtam, ami a tiéd. Emeld fel a szemed, rám nézzél, ne a láthatókra, ne a körülményekre, emeld fel a szemeidet, emeld fel az elmédet, a látásodat énhozzám. Az idefelvalókkal törődj, ne a földiekkel, és meg fogod látni a szemeiddel, a fizikai szemeiddel az én áldásaimat a te életedben, a családod életében, a szolgálatodban. Mert ez az Úr szolgáinak öröksége. Kedvem lelem benned, örvendezek tebenned, ahogy te sok gyümölcsöt teremsz az én dicsőségemre. Hallelúja!

Bp. 2011-11-27 – Fábián Attila
 

JÁRULJATOK BIZODALOMMAL
Nagyon sok prófécia van, amit ki kell mondani. Hamarosan belemegyünk ebbe a szolgálatba. Mondja az Úr nekünk, hogy járuljatok bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjete és kegyelmet találjatok és a szükség idején segítséghet nyerjetek! Ámen

Bp. 2011-12-10 – Jim Sanders


TÁGAS HELYRE HELYEZ TÉGED AZ ÚR!

A Zsoltárok 31,8 mondja: „És nem rekesztesz be engem az ellenség kezébe, sőt tágas térre állítod lábaimat.”
A hazug ajkakat most megkötjük, akik ellenünk jönnének, a Jézus Nevében!

A 20–21-es vers mondja: „Elrejted őket a Te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől…” Viszálykodás, az embereknek a nyelve. „… sátradban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. Áldott legyen az Úr, mert csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!”

Hallelúja! Sok minden van itt. Ezen érdemes elmélyedni, és elmélkedni az Igén. Istennek békességét és védelmét magunkhoz fogadni, s el nem engedni. Dicsérjük az Urat, hallelúja!

Minden betegséget és minden erőtlenséget megkötünk. Kiárad ez a kenet az internet világába is. A rendellenességeket elátkozzuk a testekben. Megparancsoljuk, hogy ezek menjenek ki a testetekből, és elengedjék azokat; eloldjuk a Szent Szellem megnyilvánulásait Jézus Nevében; kiárasztjuk ezt a Nevet!

Éld szabadságban az életedet. Jöjjenek hozzád új munkahelyek, jövedelmező munkahelyek, megnyilvánulásai a Szent Szellemnek! Minden tervedet látni fogod beteljesedni. Az ellenségnek minden fala leomlik az életedben, Jézus Nevében. És azok az áldások – amelyek eddig úgy tűntek, hogy már teljesen elvesztek az életedben –, előjönnek, feltámadnak. Felkelnek az áldások a Jézus Nevében, és hatalmat vesznek feletted!

Egész héten fogod ezeket látni: megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak vissza az emberek a te öledbe, mert minden adakozásodat feléleszti a Szent Szellem. Bőséges aratásaid jönnek! Tágas térre helyez téged. Ez Isten akarata, hogy tágas térre tegyen téged és kiszélesítse a talajt a lábad alatt, Jézus Nevében!

Ne legyen félelmed, ne habozz, ne hátrálj meg, hanem menj be arra a helyre, amit az Úr mutatott neked! Ne cselekedj félelemből, hanem cselekedj hitből! Még ha el is botlasz, el is esel; kit érdekel?! Lépj ki, menj előre, ne húzódj vissza és ne hátrálj meg! Kövesd a Szellemet, kövesd Istennek békességét. Ne tekints hátra, előre menj, Jézus Nevében! Hatalmas az Ő Neve!

Nagyon különleges idők ezek! Ez az az idő, amelyet Én rendeltem az idő skáláján. Ezért itt az idő számodra, hogy közelebb jöjj Hozzám. Közelebb jöjj Hozzám – jöjj közelebb az Úrhoz, a Mindenhatóhoz, mert így Ő is közelíteni fog tehozzád! Ha te abba az irányba lépsz, hogy közeledsz az Úrhoz, egyre tisztábban és tisztábban látod majd azokat a dolgokat. Egyre világosabb és világosabb lesz, az utad egyre fényesebb és fényesebb lesz, a dolgok egyre könnyebbé és könnyebbé válnak számodra. Minden egyes kötés, a sötétség minden egyes munkája leesik az életedről, és az Úr szabadságában fogsz tudni mozdulni. Arra a helyre fogsz tudni fellépni, amit Ő készített neked – elrendeljük, Jézus Nevében, hogy ez a hely előjöjjön, nagy gyorsasággal! Vedd el Tőle mindazt, amit neked adott, és használd! Mindezt az Úr dicsőségére tedd, a Jézus Nevében!

Ugyanez a helyzet a kenettel és a szolgálattal. Ki kell lépned és meg kell tanulnod használni azt, ugyanúgy, mint ahogyan egy autót tanulsz meg vezetni. Ott is az első lépésektől kezdve kell haladnod abban a tudásban, amid van. Növekedni fogsz a megértésben, növekedni fogsz a bölcsességben. Mindegy, hogy az egy munkahelyi dolog, vagy egy üzleti vállalkozás, vagy egy családi helyzet – növekedni fogsz abban a bölcsességben, míg a végén egy kiszélesedett, tágas helyre nem jutsz.

Mert Én vagyok az, aki a hatalmat adom neked, az erőt adom ahhoz, hogy gazdaggá légy! Fogadd el az Én kegyeltségemet – mondja az Úr. Fogadd el az Én kegyeltségemet, fogadd el az én terveimet, mert abban fogsz növekedni, abban fogsz mozdulni. Amit szólt az Úr, fogadd a szívedbe! Hallelúja! — ezt mondja a Szellem.
Bp. 2011.08.21. - Jim SandersKÖVETKEZŐ SZINTRE LÉPÜNK
Az elmúlt években elég sok mindenen mentünk keresztül; egy következő szellemi szintre léptünk fel. Az Úrban ez egy következő szint, ezt tisztán lehet látni, ahogy a szellemi növekedésünk elrendelt, ahogy dicsőségről dicsőségre, hitről hitre növekszünk. Az Úr áldásai tapasztalhatóak, még akkor is, ha nem mindig tűnik úgy. A pásztoraink és a nyájaink igen áldottak, összegészében. És remélhetőleg mi együtt, egyként felléptünk erre a következő szintre.

Ugye, az a kenet tud leszállni a gyülekezetre, amely aláfolyik Áron szakállán, és lefolyik köntöse prémjére, s ez mindannyiunkat megáld. A sok jó és szép hitharc által nagyon sok minden megsemmisül: az ellenség az ellenállása egyszerűen eltűnik; daganatok, fájdalmak tűnnek el nyom nélkül, ahogyan a problémák és a viszályságok is megszűnnek.

Tehát az Úrban elmozdultunk egy áldott helyre, és tapasztalható ez a békesség. Egy olyan helyre, amit eddig soha nem láttunk. Mert az Úrban felnövekedtünk egy érzékelhetően magasabb helyre, olyan helyre, ahol nagyobb mértékben képes használni minket az Úr, és valami jó előjön ebből. Áldott legyen ezért az Úr, Jézus nevében!
Bp. 2011.07.17. - Jim Sanders

IMAKONFERENCIA — (A nyelvek magyarázatának teljes szövege)

Hatalmas csodatévő erők munkái jönnek — mondja a Szellem —, a csodatévő erők munkái. Testrészek fognak újrateremtődni, még új fogak is. Hatalmas csodák jönnek a földre a Jézus nevében — s ezek már most megvannak. Olaj, gáz: energiaforrások itt, Magyarországon, amelyek soha még nem voltak korábban és ezek mind előjönnek az óriási csodatévő erők munkái által. Istennek hatalmas és lenyűgöző ereje jön elő az utolsó napokban, csodálatos, mindenható módon. Hallelúja!

Csontokban, gerincoszlopban gerincvelő fog életre kelni; a test hiányzó szervei nőnek ki Isten kegyelme által. Mindezek jönnek, mindezek megtörténnek Isten ajándékaként, Jézus nevében, a csodatévő erők munkái által. Csontok nőnek ki: kezek, karok és lábak nőnek ki; a csonkabonkák és sánták lábai kiegyenesednek, és egyforma hosszúvá válnak; rövidebb lábak megnyúlnak; a sánták járni fognak. Hallelúja! A kiműtött szervek újrateremtődnek és megjelennek a testben.

A csodatévő erők a hit ajándékával együtt lépnek működésbe: szíveket teremt újra; új szervek jönnek elő. Szemekben, fülekben, erekben; a testnek minden szervében elfogadjuk ezt a Jézus nevében, a csodatévő erők által. Örök források kerülnek felszínre: olaj és gáz a föld alól — kifogyhatatlan források — és növekszik, és növekszik, és meggazdagítja a földet. Hallelúja. Örvendezünk ebben és köszönjük Istennek.

Budapest 2011. 03. 26. - Jim Sanders

 

 

 

PRÓFÉCIÁK 2010. ÉVRE


AZ ÚR SZELLEME MOZDUL
Az Úrnak a Szelleme mozdul azoknak az életében, akik keresik és kutatják. Keressetek és kopogtassatok, és ajtó nyittatik. És találtok, és az ajtó megnyittatik. Fogadjátok el! Az ajtó nyitva, és ha keresztüllépsz rajta, az Úr dolgaiban növekedni fogsz. Ahogy lépésről lépésre előre haladsz, és a kezedet ráteszed arra, amid van, és azt használod, Isten annak növekedést fog adni. Hallelúja!

Ez az az idő, a gyógyulás ideje, ez az az idő, amikor csodák történnek. Ez az a hely és idő, ahol elfogadhatod, ahol szolgálhatsz. A növekedés most a miénk a friss kenet, amelyben mozdulhatunk! A friss útmutatások, az új tervek előjönnek, ahogy az első lépést megteszed. Ki lesz jelentve neked. Hitről hitre lépsz, dicsőségről dicsőségre és kegyelemről kegyelemre. Nyúlj ki és lépj előre! Mindazt, amid van, használd! A megértés, az ajándékok növekedni fognak. Több, és több, és több lesz! Hallelúja! Áldott legyen az Úr neve!

Látsz engem az Igében, mert az Ige a tükör. Ahogy a tükörbe nézel, az Igébe nézel; úgy változol el, hogy egyre inkább hozzám hasonlóvá leszel belül és kívül. Belül már olyan vagy, mint én. Ahogy a tükörbe nézel, úgy elváltozol az én képemre a Jézus képére, a Jézus képére!

Mi az, amit az Úr végez? Mit végez ebben az időben? Mindazt, amit mindig is tett, keresi és kutatja, ami elveszett! Mert meg van írva: azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És kövess engem, és én emberek halászaivá teszlek téged! Ezt teszi ma is az Úr! Azokat használja, akik követik Őt. Kövess engem, és én teszlek téged emberek halászaivá. Ámen! Dicsérjük az Urat!

És ahogy látod majd, hogy egyre magasabbra és magasabbra jutsz, és ahogy elmozdítod a korlátokat, korlátok nélkülivé válsz, mert a korlátok csak az elmédben vannak meg. Vedd le ezeket a határokat az elmédről. Engem keress, én adok egy látást neked. Elvész az én népem, mert látás nélkül való. Ezért közeledjél hozzám, és én is közeledni fogok hozzád.
Közeledj Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzánk! Töltsd Vele azt az időt, keresd azt a látást, keresd azt a célt, és el fogod érni azt a célt. Hallelúja!
Budapest, 2010. november 13. - Jim Sanders


MIKÉNT PRÓFÉTÁLKUNK
Mennyei Atyám, dicsérünk és áldunk téged, Jézus nevében! Köszönetet adunk azért, hogy a gyermekeink mind az Úrtól tanítottak lesznek, Jézus nevében. Az Úr tanítványai lesznek és betöltik Isten tökéletes akaratát az életükben. Köszönjük Atyám, hogy beteljesedünk Isten akaratának a megismerésével, és annak engedelmes megcselekedésével. Hozsanna Neked a magasságban!

Az Efézus 1,3 szerint minden szellemi áldással megáldottál bennünket, Atyám! Ezek az áldások beteljesednek az életekben, Jézus nevében, az angyali seregek segítsége által. Megdorgáljuk a pusztítót Jézus nevében, megparancsoljuk Jézus hatalmával, hogy visszahozza hétszeresen, amit ellopott. A hatalmi helyünkön állunk Atyám!

Atyám hozzál nekünk világosságot arról, hogy mint újszövetségi hívők, hogyan és miként prófétáljunk, hogy az Neked kedves legyen. A te dicsőséged Atyám betölti az egész földet, a földkerekséget. Dicsérlek ezért Atyám Jézus nevében! Az evangélisták kezei által meggyógyulnak mindazok, akiket csak elhoznak! Mindenki, aki részt vesz az istentiszteleteken, gyógyult lesz, Jézus nevében! Hallelúja!

Előszólítjuk az új munkahelyeket, prófétálunk ennek a halott gazdaságnak, hogy: — Kelj fel, Jézus nevében és járj! Bátran felemeljük a hangunkat a trón előtt! Az igazakat kimenti az Úr valamennyi bajából! A Te tüzed elégeti az ellenségeinket!

A peres ügyekben kedvező megoldást szólunk, adósságeltörléseket. A szívek megbocsátanak, a testek meggyógyulnak. Váratlan pénzek, nagy összegek jönnek a gyülekezet tagjaihoz. A pásztorok felett kettős bölcsességet szólunk Uram, a kettős mértékét a kenetnek, és a szellemi ajándékokat. Minden családi nézeteltérésnek, versengésnek, viszálynak ellene megyünk. Te vagy drága Jézusom a Békesség Hercege! Tömegek jönnek az Úrhoz! Megköszönjük Atyám! Dicsőség az Úrnak! Ámen!
Budapest, 2010-06-20 - Sandersné dr. Kovács Erzsébet

 

A SZELLEM MONDJA

Oh, ahogy a Te Szellemed mondja: sok-sok változás jön! Ne legyetek rajta megdöbbenve sem elámulva, hanem legyetek felkészülve: egyre inkább el lesztek különítve az Úr számára. Életetekbe változások jönnek – olyan területeken is, amelyeket állandósultnak véltetek. Sok-sok változás lesz az életetekben; legyetek ezekre felkészülve! Áradjatok ezekkel, és ne botránkozzatok meg, ne ütközzetek meg semmiben! És ha elveszítitek a barátaitokat – akik eddig veletek voltak –, csak menjetek tovább! Sok minden történik majd, de ti menjetek tovább! Elküldtem az Igémet… Mások tovább mennek. Még ez a kenet is megváltozik az életetek felett, és nagyobb dolgokban fogtok áradni. Lesznek, akik lemaradnak, mert inkább az életükhöz ragaszkodnak, mint az Úrhoz – ezért elvesztik az életüket. De azokhoz, akik előrenyomulnak, akik a tervekhez ragaszkodnak, amiket én készítettem a számukra; az élet és a világosság és a kijelentés jön hozzájuk és csodálatos élet vár rájuk. Ez az idő eljön. Ne botránkozzatok meg a változásokon, mert sok-sok változás jön! Jézus nevében, ámen.

2010. április 5. – pásztorkonferencia, Budapest

 

ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR NEVE MINDÖRÖKKÉ!

Egy másik küldetés is jön elő – mindenki számára. Az Úrtól van ez. Az Úr munkáit fogod végezni, mert felkészültél. Kimész és üdvösségre vezeted őket. A kezedet teszed rájuk. A te hited szerint legyen neked! És te erre ki vagy rendelve, hogy ezt elvégezd. Emeld fel a kezedet, és mond:
„Ez én vagyok! Én a Krisztus Testének a tagja vagyok. Az Úr Jézus Krisztushoz tartozom. Mert meghaltam Vele. És Vele feltámadtam a halálból. És Vele együtt felmagasztaltattam. Én Őbenne vagyok. Én Krisztus Jézusban vagyok. És legyőzött minden ellenséget, az ellenség minden erejét; mind a lábam alatt van – fejedelemségek és hatalmasságok mind. Bennem van a Szent Szellem, Isten felkenetése, és Ő fog vezetni engem, Ő fog irányítani engem, ezért sok gyümölcsöt termek. Felmagasztalom az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézust! Áldott legyen az Úr Jézus neve!” Ámen.

2010. március 14. – központi istentisztelet, Budapest

 

DICSŐSÉGES ÉV!

A nagyobb világosságok éve, a gyarapodás éve, a növekedés éve ez. A több és a mégtöbb éve, mint valaha. Hatalmas dolgok történnek idén Atyám! Nagy változások lesznek: előléptetések, magasabb pozíciók, növekedés az életünk minden területén. Köszönjük Atyám, hogy az áldottjaid lehetünk. Köszönjük a Szent Szellemet, akit kiöntöttél a szívünkbe, mindazt, amit tettél és elvégeztél értünk!
Jim Sanders, 2010. január 03., vasárnap 

 

PRÓFÉCIÁK 2009. ÉVRE 

AZ URAT HELYEZZÜK AZ ELSŐ HELYRE

„Hadd hallja meg a menny a hangunkat. A hatalmad helyét elfoglaltuk drága Úr Jézus itt a földön. Az ellenségnek parancsolunk, és nemet és álljt parancsolunk a Jézus nevében! Az Úr ereje jöjjön elő az életünkben, a Jézus nevében! Szabadság az életünkben. A Szellem szabadságában léphessünk. Erősek legyetek az Úrban, az Ő hatalmas erejében! Változások ideje jön az életünkben az Ige által. A Szent Szellem, a Szent végzi el a munkát. Minden dicsőség az Övé legyen! A Nagyobb, aki bennünk lakozik, Ő visz minket győzelemre. Magasztalunk Téged, Uram; hódolattal, hódolattal áldozunk Előtted. A kenet növekszik az életed felett! Impartálások jönnek a Szellem által a Jézus nevében. Sok gyümölcsöt fogtok teremni a Jézus Krisztus szent, hatalmas nevében. Szemeid meglátják az Úr dicsőségét. Az Úr béketűréssel várja a föld drága gyümölcsét…”

Sok üdvösség jön a földre. Követeljük az elveszetteket Uram, Neked, a Jézus nevében. Követeljük a gyógyulásokat a Te dicsőségedre. Megtörjük az ellenség minden erejét akadályozó erejét az életünkben. Levágjuk a magaslatokról az ellenséget. Az elménket szorgalmasan megújítjuk. Dicsőség legyen Neked, Uram! Hatalmas folyam árad.”
„Hallelúja, a Szellem mondja: Itt az idő, hogy elmozdítsunk mindent, ami az Igét helyettesíti az életünkben. Itt az idő, hogy az Úr Jézus Krisztust helyezzük újra az életünkben az első helyre. Itt az idő, hogy az Úr Jézus elhívását helyezzük az első helyre; az életünk feletti kenetet helyezzük az első helyre. Itt az idő, hogy elmozdítsuk a bálványokat, minden helyettesítést, amivel Isten Igéjét helyettesítettük, az időt, amit nem az Úrral töltöttünk, az Ige olvasása helyett, amivel töltöttük; minden helyettesítést, amit az Isten szellemi imája helyett tettünk. Itt az idő, hogy ezeket mind elmozdítsuk az életünkből, s visszajöjjünk az Úrhoz. És Neki adjuk az első helyet az életünkben. Itt az idő, hogy kikapcsoljuk a számítógépeket. S itt az idő, hogy a Szent Szellemet bekapcsoljuk. És ahogy közelítesz Istenhez, úgy fog hozzád Ő is közelebb kerülni. Gyere vissza az Úrhoz, gyere közelebb az Úrhoz. Ezt mondja a Szellem ma.
„Amikor bálványaink vannak, ne is hazudjunk magunknak, mert helyettesítettük az Igazságot, ez az igazság. Mindannyiunknak vannak hústesti dolgai. Mindannyiunknak vannak gyenge oldalaink. De tudjátok, az a Nagyobb, aki bennünk van, az visz minket győzelemre; nem a tanultságunk, nem az akadémiai képességeink, nem az, hogy mennyit tudnánk a Bibliából: hanem az Igének ismerete és annak alkalmazása. Ezek vagyunk, az Igének a cselekvői vagyunk. És amit tudunk, azt cselekesszük is, és akkor növeszti Isten meg a tudást, az ismeretet. De először, amennyit már tudunk, azt cselekednünk is kell. És akkor ad hozzánk az Úr növekedést, bölcsességet, megismerést. És az Úrnak a hangját tisztán fogjuk meghallani. Az Úr Jézus Krisztusnak a követői vagyunk. ‘Kövess engem, és én azt teszem veled, hogy emberek halászaivá leszel. Engem kövess!’ – ezt mondja az Úr. Ámen.”
2009. augusztus 20. – pásztorkonferencia, Budapest

 

ÁLDÁS JÖN!

A prófécia szelleme itt van. És az Ige működik. Vállalkozások jönnek elő. Gyarapodások jönnek az életetekbe. Ez most jelen van, ragadd meg a Jézus nevében, fogadd el. A zűrzavarnak és a zavartságnak vége az életedben, a problémáknak vége – ezek megoldódtak. A bölcsesség jön, a vezetés jön hozzád, és te szabad vagy a mai naptól. Ebben fogsz járni. nem lesznek szükségeid, minden szükséged betöltetik. És szabad vagy minden zavartól, minden zűrzavartól az életedben. Békesség jön az életedre, és a családodra. Békességben leszel a munkahelyeden. Békesség lesz a családodon. Békesség az ország dolgain. Áldott legyen az Úr neve. Annyira áldott lesz az életünk, hogy még az ellenségeinkkel is békét szerez nekünk az Úr.

2009. május 10. – Budapest, Konferenciaközpont

 

A DICSŐSÉG RAGYOGNI FOG! – 2009 

Mi a helyzet 2009-cel? A sötétség ideje lesz? Vagy olyan időszak lesz, amikor a Dicsőség ragyog? Igen, a Dicsőség itt van. A Dicsőség eljött és 2009-ben olyan dolgok, amelyekről azt gondoltad, hogy soha, semmiképpen nem fognak valóra válni, annyira simán, és olyan könnyedén fognak megtörténni, hogy azt mondod majd „Nem is értem, miért zavart ez engem valaha is. Dicsőség legyen Istennek!”

És ez növekedni fog, és növekedni, és növekedni. Mielőtt véget ér a 2009-es év, nem fogsz magadra ismerni, sem a nemzetedre, mert az Élő Isten Szelleme olyan utakon fog mozdulni, amiről eddig csak álmodtál, te pedig még csodálatosabb és hatalmasabb dolgok felé fogsz haladni. Ez az Úr szava, ami hozzám jött. Dicsérjük az Urat! 

„Figyelmezzetek Rám… az én rendszerem erősebb, mint valaha!” 

Ne arra figyeljetek, és ne az alapján tervezzetek, amit a média vagy a politikusok mondanak. Álljatok meg az én Igémen, a János 16 szavain. Rám figyeljetek. Én (a Szent Szellem) engedelmeskedni fogok a 13–15-ös verseknek. Meg fogom mutatni nektek a bekövetkezendőket. Keresztül foglak vezetni titeket a nehéz időkön. Már megvan A TERVEM számotokra, és az egy nagyon jó terv. Kövessétek azt! Nem csak hogy keresztül fog vinni titeket, hanem egy nagyon magas helyre is fog helyezni – egy gazdag helyre –, a győzelem erős helyére.

Meg kell fegyelmeznetek magatokat, és szorgalmasan hallgatnotok kell Rám. Az összes többi hangnak is lesz terve, szava, elképzelése a jövőtökre és biztonságotokra vonatkozóan. Ne hallgassatok Babilon rendszerére! Az már széthullott. Az én rendszerem erősebb, mint valaha. Az én Királyságom virágzik, és AZ ÁLDÁS az a hely, ahol lennünk kell.

Tartsátok a szemeteket az én Igémen!

Hallgassátok! Vezérelni fog titeket, és én be fogom teljesíteni azt. Szeressetek engem. Szeressétek az én népemet, ahogy én szerettelek titeket. Járjatok ebben. A szeretet soha nem vall kudarcot, és az én tervem sem.

Nagyon figyeljetek arra, hogy teljesen tiszták maradjatok a kapzsiságtól. Az 1Timótheus 6,10-et előtérben kell tartsátok a gondolkodásotokban. Ha ezeket a dolgokat cselekszitek, és megmaradtok bennük, el fogtok jutni a gazdag helyetekre. Egy felemeltetett helyre. Egy helyre Bennem, ami már el van tervezve és készítve számotokra. Itt. Nem a mennyben – még nem. De úgy fog tűnni, mint a mennyország – az összes gond kellős közepette –, és képesek lesztek szenvedő emberek megszámlálhatatlan sokaságához elérni az Evangélium Örömhírével.

Nagyon hamar eljövök. Hamarabb, mint gondolnátok. Tartsátok Rajtam a szemeteket, és el fogjátok végezni a munkát.

Kenneth Copeland, 2008. október 19.

A VILÁGOSSÁG FOG JÖNNI… 

…és a világosság áttör a sötétségen, a Jézus nevében! Az Urat fogod szolgálni teljes erőbedobással, teljes odaadással, a Jézus nevében! Ami eddig akadályozva volt, az eltűnik az utadból, a Jézus nevében! A bűneidből megtisztultál, megbocsátatott neked, a Jézus nevében. Előre nézz, egyenesen előre menj, a Jézus nevében. Új ajtók nyílnak neked, új ajtók nyílnak. Az ajtók nem zárultak be előtted, az ajtók még mindig nyitva állnak a számodra, a Jézus nevében.

Jim Sanders, 2008. december 27., pásztorkonferencia 

A HÉTSZERES NÖVEKEDÉS ÉVE 

Mit hoz nekünk a 2009-es év? Elváró reménységgel legyünk, hogy ez tényleg jó év lesz a számunkra! A világban lévő összes rossz hírrel ellentétben a mi Istenünk HÉTSZERES NÖVEKEDÉST szólt szolgáján, Chris Oyakhilome pásztoron keresztül azoknak, akik az Igével meghitt és mély kapcsolatban vannak!

1. Növekedés lesz a kegyelemben, sokszorosára növekszik a kegyelem az életünkben. Ez a különleges kegyelem lehetővé teszi majd, hogy véghez tudjunk vinni olyan dolgokat, amiket a saját erőnkből nem tudnánk. Mindenki meglátja majd rajtunk, hogy Isten kedvességet ad nekünk, és a Szellem szépségével öltöztet fel minket. Olyan kegyeltséget ad nekünk, amely ajtókat nyit számunkra.

2. Növekedés lesz a képességeinkben, új képességek jönnek elő. Amiről nem is tudtuk, hogy képesek vagyunk rá, a Szent Szellem ereje által képesek leszünk megtenni. Isten így fogja megmutatni, hogy különbség van azok között, akik szolgálják Őt, és azok között, akik nem! Ezek természetfeletti képességek lesznek!

3. Növekedés lesz a tudásban és az ismeretben. Növekedés lesz Isten Igéjének az ismeretében, de növekedni fogunk a tudományokban, a találmányok, az orvostudomány és a rákkutatás területén is. Mindezek természetfeletti módon jönnek elő Isten dicsőségére, az újjászületett hívőkön, Krisztus Testén keresztül.

4. Növekedés lesz a vagyoni javainkban, a kincsestárházunkban, az anyagiakban, és mindez természetfeletti lesz. Az elvetett magoknak óriási, természetfeletti növekedése lesz az idén: olyan helyekről és olyan módokon, amire nem is számítottunk, és ezt csak Isten tudja megcselekedni! Megismerjük az adakozás és a segítségnyújtás örömét. Isten nem csak megáld minket, hanem áldássá tesz mások számára.

5. Növekedés lesz a bölcsességben, amely minden érvelést megszégyenítve jön hozzánk. A legmagasabb szintű bölcsesség ez. A földi, világi érvelés, magyarázkodás felett Istennek egy olyan bölcsessége, ami megmutatja nekünk, hogy mit kell tennünk. Megtéveszthetetlenül fogjuk tudni, hogy mit tegyünk. Krisztus Teste ebben a bölcsességben fog járni 2009-ben!

6. Növekedés lesz a gyorsaságban és a sebességben. Az Ige nem csak növekszik az életünkben, hanem hatalmat vesz, és egyszer csak megjelenik a látható világban, és győzedelmeskedik a helyzetek felett. Ez az Ige egyik tulajdonsága. Lesznek természetfeletti áthelyezések, ahogy Illés prófétával is megtörtént. Észre fogjuk venni, hogy több lesz az időnk, mert Isten felgyorsít számunkra helyzeteket: amik eddig órákba, napokba teltek, azokat percek alatt fogjuk tudni elrendezni. Így több időnk marad Istenre, mert kívánunk Istennel lenni, az Igével több időt tölteni. Ez is mutatja, hogy az utolsó napokban felgyorsul az idő, közeledünk az elragadtatáshoz.

7. Növekedés lesz a pontosságban és a tökéletességben. Természetfeletti növekedés! Nem fogunk hibázni, téveszteni, késlekedni, ezeket az Úr mind letörli rólunk. A szellemünkben fogjuk tudni, és nem tévesztünk. Óriási áldása ez Istennek.

Mindezeket meg fogjuk látni az életünkben, a gyermekeink életében, a családtagjaink életében, a gyülekezeteink életében, a gyülekezeti tagok életében. Siker, gyarapodás, erő, gyógyulás, kiválóságra való jutás jön el hozzánk 2009-ben. Ez a hívők öröksége az idén az Úr Jézus Krisztus Testében!

Részlet Chris Oyakhilome 2008. december 31-i próféciájából,
Sandersné Erzsébet 2009. január 11-i tanítása alapján.  

 Forrás: Örömhíradó újság 2009. februári száma

 

„VESZÉLYES IDŐK”

Kenneth Copeland prófécia
2008. szeptember

 

Szinte bármerre nézel napjainkban, látod a hiány, szerencsétlenségek és általános elkeseredés jeleit. Hála legyen Istennek, hogy azoknak a hívőknek, akik ténylegesen hit által élnek, nem ilyen a hozzáállásuk. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne a körülményeinkre, hanem Isten Igéjére figyeljünk és reagáljunk, és az erőnket Istenből merítsük.

Észrevetted, hogy amikor az emberek telve vannak a hiánytól való félelemmel, elkezdenek felhalmozni? Aztán kicsinyessé válnak. Olyan dolgokat tesznek, amit egyébként nem tennének. Képesek hosszú sorokban várakozni olyasmikért, amiket egyébként meg sem vennének. Néhány napja a családommal egy kis környékbeli étteremben ebédeltünk és a tulajdonossal ezekről a dolgokról beszélgettünk. Elmondta, hogy a nagykereskedésnél húst vásárló emberek olyanok lettek, mint a felbőszített tömeg. Nem szívesen ment közéjük a vásárolt áruval.

Ezek az emberek általában nem ilyenek. Néhányan a szomszédjaink vagy akár barátaink. Alárendelték magukat a felhalmozás ősi szellemének. Ez valójában kapzsiság, csak egy kicsit más köntösben – először félelem, majd kapzsiság, majd valami olyan sajnálatos dolog, mint amikor a másik embert megrövidítjük, stb. Ez a légkör olyan gyalázatos dolgokhoz vezet, mint például a feketézés vagy bármilyen törvénytelenség.

Mit tehetünk? Hogyan őrizhetjük meg magunkat, hogy a gonosz ne érinthessen minket? (Lásd: 1Ján. 5,18).

Először is jusson eszünkbe, hogy mi nem ebből a világból valók vagyunk és nem e világ hiánya irányít minket. A mi Istenünk az Ő dicsőséges gazdagsága szerint tölti be a szükségeinket. Nagyon figyelnünk kell az adakozáshoz való viszonyulásunkat. Ez az az idő, amikor adakozónak kell lennünk, ahelyett, hogy megnyitnánk magunkat a harácsolás szellemének – és nem csak a mi jólétünk érdekében, hanem a környezetünk miatt is.  Lehet, hogy épp a te félelem nélküli, adakozó viselkedésed bizonysága által tudja a Szent Szellem megtörni a felhalmozás szellemét a környékeden.

A másik dolgunk, hogy megvédelmezzük magunkat a félelemtől. A félelem az első lépés az ilyen kapzsiság felé. A Példabeszédek 4,23 utasít minket, hogy szorgalmasan őrizzük, azaz védelmezzük a szívünket. Néhány héttel ezelőtt egy szolgálati ima-összejövetelen a Szent Szellem szólt hozzánk és adott néhány utasítást ezzel kapcsolatban. A következő volt az üzenet. Olvassátok nagyon figyelmesen!

„Figyeljetek ezekre a szavakra, úgy hallgassátok őket, mint az útmutatás szavait – a bölcsesség szava ajándékának szavait – a Mindenható Istentől. Mostantól fogva Jézus visszajöveteléig nagyon veszélyes lesz sok időt tölteni a televíziós híradások nézésével, vagy újságolvasással, vagy egyéb tudósítások figyelésével. Ismétlem: veszélyes lesz ezeket tenni. Azért lesz veszélyes, mert olyan sok tragédia, olyan sok katasztrófa fog történni a földön ebben a rövid időszakban, hogy egyetlen ember elméje sem lenne képes mind befogadni. Nem leszel képes mentálisan feldolgozni, nem leszel képes mentálisan megítélni vagy megérteni a saját elmédben, ami az egész világon történik. Túl sok lesz belőle túlságosan rövid idő alatt, és mindez annyira tömény és az ember számára olyan borzasztó, hogy egyetlen ember sem tudná mindet befogadni. Úgy lesz ismeretes ez az időszak, mint »A rossz hírek tudósításának fénykora«. A rossz hírek közvetítésének legkiemelkedőbb órája lesz, amit a világ valaha is látott.”

„Ha ezeken a dolgokon időztök, a hústestbe fogtok kerülni és ez hatással lesz rátok. Az Én Igém azt mondja, hogy az emberek szíve megolvad a földre következő dolgoktól való félelem miatt. Figyelmesen hallgassátok e szavakat: ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK, mondja az Seregek Ura, Istene. Amikor a világnak nincs pénze, nekem akkor is van egy utam. Amikor a világnak nincs egészsége, nekem akkor is van egy utam. Mert az én nevem AZ ÚT; és ahol nincs út, én vagyok az út” – mondja az ÚR.

„Figyeljetek rám. Ezek nem üres, könnyelmű szavak. Hallgassatok Rám. Rám nézzetek. Az Én hangomra figyelmezzetek, és ti bőségben lesztek, amikor a világ elcsügged. Az emberek rátok néznek majd és megkérdezik: »Honnan szerzik mindezt? Honnan van nekik?« Ti pedig azt válaszoljátok: »Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.« (Lásd: Fil. 4,19)

„A Szavamat adom nektek” – mondja az Úr – „hogy amikor a földön olyan lesz a helyzet, hogy már az Én népem sem tudna győzedelmeskedni felette, Én fogom legyőzni azt a Feltámadás által. Kiragadlak benneteket az oroszlán szájából. Ez Isten bölcsessége (ez a bölcsesség szavának ajándéka). Figyeljetek rá. Hallgassatok rá. Fordítsatok hátat a világ kolduló mentalitásának. Ne a rossz hírek tudósításából szerezzétek az információitokat, hanem az Evangélium jó híreiből! Függetlenül attól, hogy a földön milyen rosszra fordulnak a dolgok, Én megrövidítem az időt” mondja az Úr „és titeket nem fog felemészteni. Nem fog! Egyetlen hajszálatoknak sem lesz bántódása, és nem fogtok elveszni, mert én egy dicsőséges és erőteljes és megigazult Testért térek vissza. Így fog történni” – mondja az Úr. „Ez így lesz. Mert már majdnem bevégeztetett. Ez az üzenet, amit adtam nektek, Krisztus egész Testének (az egész Egyháznak) szól.”

 

Olvassátok el újra és újra. Ne felejtsétek: Ő azt mondta, hogy nagyon figyeljünk arra, amit mondott. Határozd el, hogy hitben fogsz reagálni erre, nem pedig félelemben.

 

Forrás: a 2008. szeptemberi Believer's Voice of Victory magazin

 

Betelt az idő

Betelt az idő! Betelt az idő, elérkezett Isten országa. Fújjátok meg a trombitát! Fújjátok meg a kürtöt, és hirdessétek mindenkinek, mert ha ti nem hirdetitek, a kövek fogják hirdetni az én dicsőségemet. Betelt az idő, bezárul a kegyelem kapuja. Kevés az idő, kezdjetek hozzá az aratáshoz. Elküldtem rátok az én Szellememet. Az én hatalmas, erős, csodálatos Szellememet. Aki vezet titeket. Használjátok az Igét!

Nektek már tudnotok kell, értenetek kell: az Ige én vagyok.

Az Ige Jézus! Ha ti az Igét szóljátok, ugyanazzal a hatalommal bírtok, amivel én. Használjátok az Igét, menjetek el a világba, mondjátok el mindenkinek, hogy jövök. Elérkezett az időszak vége.

Még nyitva a kegyelem kapuja. Még sokan elfogadhatják az üdvösséget, még újjászülethetnek, még választhatnak engem. Válasszanak engem! Mondjátok el a világnak, hogy én élek, várom őket. Mondjátok el, hogy az, ami a világban van, egy megállíthatatlan folyamat. Ez az idők vége. Ez meg van írva. Ezen ember nem változtathat.

Én vagyok az élet, én vagyok az Isten! Enyém a dicsőség! Az országot én emelem fel egyedül. Semmilyen párt, semmilyen politika. Nem adom másnak a dicsőségemet, az ember nem teremthet. Az ember ismerje el végre, hogy én vagyok az Isten! Ismerjétek el végre, hogy én vagyok az Isten! Ha most nem ismeritek fel, hogy nélkülem elvesztek, akkor elvesztek.

Értsétek meg, mondjátok el az embereknek: Nincs idő a bolondozásra, nincs idő a kibontakozásra, ne gondolkozzatok hosszú távú tervekben! Itt az idő, fogjátok meg a kaszát, fogjátok meg a kardot, a fegyvereket, arassatok, arassatok… hozzátok be a csűrömbe a jó gabonát. A szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja.

Íme, megérett minden. Arassátok le, mert ha nem aratjátok le, kárbavész! Megrothad, elenyészik a tűzben, arassátok le, itt az ideje. Arassatok le mindent, ne hagyjatok ki egy helyet sem. Legyetek éberek, legyen szemetek, járjatok körbe-körbe. A sötétség elkerül titeket. Tudjátok, a nép sötétségben ül. Látja a fényt. Ti vagytok a világosság, de a sötétség nem akar világosságra jönni, hogy ne fedessék fel az ő gonoszsága. De ti menjetek el a sötétségbe, és hívjátok őket a fényre, amíg nem késő.

Gyors aratást végzünk. Nagyon gyors aratást és utána hazamegyünk! Megyünk haza, jöttök haza, jövök elétek. Nincs sok idő. Nincs sok idő, mondjátok el a világnak, hogy ha nem akarnak hazajönni, ha nem jönnek hozzám, elvesznek. Kegyetlen időszak következik! Amilyen nem volt és nem lesz soha a világ alapítása óta.

Titeket kiemellek onnan, kiemellek ebből a világból hamarosan. És mindenkit kiemelek, aki elfogadott engem. Még ha nem is jár az Ige fényében, ha nem fejlődött, ha azóta sem keresett a szívében, akkor is elviszem magammal, hogy ne legyen lehetősége ellenem fordulni, megtagadni engem, hogy ne legyen lehetősége elkárhozni.

Aki csak egy kicsi hitet érzett is irántam és megvallott Urának, ha csak egy pillanatnyi érintés hatására is, azokat én elviszem, azok az én gyermekeim, és ragaszkodom hozzájuk, nem engedem őket elveszni. Nem hagyom őket itt a világban, hogy megbotránkozzanak, hogy szenvedjenek, hogy elvesszenek. Hozzatok mindenkit, nincs sok idő, hozzatok mindenkit.

Parancsolhatnék nektek, de könyörgök nektek, kérlek titeket. Nagyon szeretlek titeket és nagyon szeretem őket is, akik még bűnben vannak, akik még nem ismernek engem, akik nem akarnak ismerni engem, őket is szeretem. Őket is én teremtettem. Ők is az én gyermekeim, ha el nem vetélnek. Segítsétek világra őket, szüljétek meg őket. Hozzátok el őket. Hozzátok el! Ti már nálam vagytok, ti már az enyémek vagytok, ti már várjátok a találkozást, de ők még ott vannak, és én őket is várom. Lássátok őket azzal a szeretettel, azzal a szánalommal, ahogy én vagyok irántuk. Fakadjatok könnyekre, ha meglátjátok őket. Gondoljatok arra, hogy elvesznek, ha nem hozzátok be őket hozzám.

Kérlek titeket, ne csak magatokra gondoljatok. Gondoljátok meg, nemrég még ti is ott voltatok. Én szeretem őket, őket is hazavárom. És már nagyon kevés az idő. Nagyon kevés. Nem is tudjátok felfogni, mennyire kevés. Engedelmeskedjetek nekem. Tudjátok az akaratomat. Tudjátok a tervemet. Nektek megmutattam, kijelentettem, tudjátok. Ne csak várjátok, hogy megyünk haza, hanem akit csak tudtok, hozzatok magatokkal!

Tudjátok, soha nem teszek semmit anélkül, hogy megjelenteném és most szólok! Készüljetek fel, legyetek tettre készen, legyetek útra készen! Legyetek útra készen, de ne gyertek egyedül!

Mindenhol mutassatok be engem, ragyogtassátok az én dicsőségemet. Veletek lesz a Szellemem. Hatalmas, kimondhatatlan, soha nem látott erővel! Csak rajtatok múlik, hogy az embereket meg tudjam érinteni. Hatalmas méretű ébredést várok! A jelenlétetekkel hívjátok fel a figyelmet rám. A létezésetek, hogy az emberek lássanak titeket, és akkor engem lássanak, engem érezzenek, engem akarjanak.

Gondoljátok meg ebben a zűrzavaros világban, ami most van, a pártharcokban, hatalmi harcokban, mikor az emberek azt hiszik, hogy teremtővé válhatnak. Azt hiszik, hogy minden az ő tehetségükön, tanultságukon, képességeiken, zsenialitásukon múlik, mert eljutottak egy pozícióba az én kegyelmemből, amiről megfeledkeztek, és hálát nem adnak, engem nem dicsőítenek. Ebben a zűrzavaros világban ti ragyogjatok és legyetek szentek, tiszták. Az emberek ne találjanak bennetek botránkozásra valót…

Az a szeretet legyen bennetek irántuk, amilyen szeretettel én szeretlek titeket, ahogy az Atya szeret engem. Őket ugyanúgy szeretem, ahogy titeket, és titeket ugyanúgy szeretlek, ahogy az Atya szeret engem. A szeretetemet nem lehet fokozni, a szeretet soha el nem fogy. Ezt a szeretetet adjátok tovább.

Mondjátok el, hogy Isten szereti őket. Jézus szereti őket. Megbocsáttattak a bűneik, eltöröltettek a bűneik. Forduljanak meg, jöjjenek ki ebből a zűrzavarból, ebből a káoszból, ebből az összeomlásból, ami a küszöbön áll. Ne bízzanak többé a pénzben, ne bízzanak többé saját magukban. Egyedül bennem bízzanak. Nincs más kiút, nincs sok idő, nincs más lehetőség.

Vége, vége.

  Mondjátok el az embereknek, hogy van kiút. Van jövő a számukra. Van boldogság a számukra. Van élet a számukra, mindez én vagyok: JÉZUS KRISZTUS!

Egy időszerű prófécia
az Örömhíradó újság
egy korábbi számából

Minden rendben lesz 

Ne töltsd minden idődet a természetes dolgokkal. Jó néhány közülük elfogadott, megengedhető, és még jó is lehet egy ideig azokban időzni, de gondoskodjál arról is, hogy figyelmet fordíts – nézz, hallgass, figyelmezz – a szellemedre. Így lehetőséget adsz a szellemednek, hogy táplálkozzon Isten Igéjével, lehetőséget adsz a szellemednek, hogy bensőséges viszonyba kerüljön a mennyei Atyával, és fölépíted magadban a legmagasabb szent hitet. Nem rengeteg időről van szó – csak egy vagy két óráról a napi huszonnégyből. Csak fizesd meg a tizedet az idődből, azt mondja az Úr, és minden rendben lesz. Az életed meg fog változni. Felruháztatik hatalommal, és Isten mennyei erejévé válsz. 

Kenneth Hagin prófécia
1982 Annual Prayer Seminar

 

Az év, amit az Úr tervezett meg 

    Még soha sem volt a menny és a föld történelmében olyan év, mint ez; mert ezt az évet Én terveztem meg. Ez az az idő, amikor Izraelnek az Ígéret Földjén kell járnia. Ez az a mód, ahogy az Édenkertben kellett lennie – növekedés, és növekedés, és növekedés, és növekedés, megerősödés és a jelenlétemben való közösség erősebbé válása, sokkal valóságosabbá válása – azt mondja az Úr.  

                                                                   Kenneth Copeland prófécia

                                                                   2007. dec. 31.

                                                                   New Years Eve Service

 

2008 - a beteljesedés éve

    Az Úr azt mutatja:

    „hogy lesz egy új nap, meg fogod tapasztalni és tudni is fogod, és nem csak a gyülekezetben lesz, hanem a mindennapjaidban. Változás lesz az életedben és ez azt jelenti, hogy jobbra fordul minden. Nagyobb jelenlét és egy nagyobb tanú-bizonyságtétel lesz ez az Úrnak. És az emberek észre fogják venni, akik körülötted vannak ezt a jelenlétet, hogy ez valami más, mint ami eddig volt. És az Úrnak a csodálatos szeretet bábjában fogsz tudni élni minden nap, és ott áldott leszel.”

    „És valóban föllépünk a következő szintre mindannyian, együtt. A vállalkozásainkban áldottak leszünk és felemelkedünk, az egészségünkben fölemelkedünk, a gyarapodásunkban fölemelkedünk, a szellemi megértéseinkben fölemelkedünk. Egyik szintről a következő szintre. Minket az Úrnak egy örömteli jelenléte kísér a mindennapjainkban.” 

    „A szegénységnek minden átkát megtörjük feletted, minden szűkséget levágunk az életedről Jézus nevében. Megsemmisítjük az ördög minden tervét és kiárasztjuk Isten akaratát feletted.”

                                                                                              Jim Sanders prófécia
2007. december 23.
Konferencia Központ

A beteljesülés ideje 

    Mert ez az idők vége. Ez a beteljesülés ideje - azt mondja az Úr -, és ahogy járunk – kelünk, hallani fogjuk a trombita hangját. És amint a következő lépést tesszük, egy szempillantás alatt elváltozunk és azt fogjuk folytatni, amire Ő valaha is elhívott bennünket, hogy megtegyük. Ezután az Ő szavának hangjára találkozunk Vele a levegőben. Amikor pedig ezt tesszük, azt fogjuk mondani, bevégeztetett.

                                                                   Kenneth Copeland prófécia

                                                                   2007. okt. 28.

                                                                   Prayer Mountin in the Ozarks

 

Új utakra lépünk  

Dicsőség Istennek. Ezeket a szavakat hallottam: Új utakra lépünk. Oh, nem újak ezek az Úrnak, de nektek újak. Új útjai a szolgálatnak. Új formái a működésnek. Oh, ezek már régóta léteznek, de még újak nektek. Újak nektek, hatékonyak, és erőteljesek. A Szellem ajándékainak megnyilvánulása egy új szinten, egy megújított szinten, egy növekvő szinten; a látás és tudás szelleme, a megkülönböztetés és megértés szelleme, a hit és a kimondott szó erejének szelleme. A szellem megnyilvánulása, új és erősebb útjai a szolgálatnak. Halleluja.

A dicsőség hatalmas lesz, az eredmények pedig csodálatosak. Halleluja. Isten Királysága pedig magasztaltatik Jézus Nevében. Köszönjük Urunk. 

                                                                                              Keith Moore prófécia
                                                                                               2007. Szeptember 17.
                                                                                              Days of Refreshing Konferencia 

Kelj fel, és foglald el a helyed! 

Kelj fel, és foglald el a helyed! Kelj fel, állj közém és a pokol erői közé, támogatni foglak téged, szilárdan fogok veled állni. Felszerellek téged. Meg fogok tenni mindent, amit mondtam, hogy megteszek. És ha megragadod ezt a hatalmat, és hited lesz a Nevemben, akkor meg tudod tenni az Igében leírt dolgokat, és azokat, amiket a szolgálóm ma este tolmácsolt nektek.

            Mert ez a te órád, és ez a te időd. Az érdekedben fogok mozdulni, és az ördög nem teheti meg, hogy azt mondja neked: „nem”, mert Én már megmondtam, hogy engedelmeskedni kell neki, amikor a Nevemben szólsz. Ezért állj elő határozottan, erőben és hatalomban. Vegyél hatalmat az anyagiak fölött. Vegyél hatalmat a betegség és a szenvedés fölött. Vegyél hatalmat azon területek felett, amelyektől korábban féltél. Lépj feljebb, legyél bátor, űzd ki a félelmet és járj a Szeretetem árnyékában. És együtt látjuk majd, hogy ez sikeres lesz – azt mondja az Úr –, mert adok neked egy megbízatást ebben az időben, hogy vigyed előre a Nevemet, és tegyed azokat a dolgokat, amik kedvesek a Szemeimnek – azt mondja az Úr. Halleluja.  

                                                                                              Kenneth Copeland prófécia
                                                                                              2007. Augusztus 24.
                                                                                              „Nagy Tavak” Hívő Konferencia

Ezek azok a napok

    Ezek azok a napok, amelyekről a régi próféták beszéltek. Ezek azok a napok, amelyek olyan távolinak tűntek az elmúlt nemzedékeknek. Ezek azok a napok, amelyekre úgy vágyódtam, mint a ti Uratok és Megmentőtök. Ezek az utolsó napok. Ezek a végső idők. Ti vagytok az a nemzedék, akik a szellemi csatározás utolsó óráit megvívják és győzelmet aratnak, győzelmet győzelem után, amit az elődeitek csak homályosan láthattak a szellemi birodalomban, de számotokra ez már nem egy homályos dolog.

    Ti ebben a világosságban jártok. Úgy jártok, mint az a nemzedék, amelyik előttetek járt és magokat vetett nektek. Ők előre hittek bennetek, és most drukkolnak nektek. Úgy hogy keljetek fel a hit szavaival, az öröm szavaival és töltsétek meg szájatokat a győzelem szavaival. Telítsétek a kezeiteket az Igémmel. Telítsétek az életeteket hittel. Töltsétek meg az Én dolgaimmal, az Én Igémmel, és az Én Istenem, az Istenem, az Istenem legyőzi és ledönti az összes ellenfelet, akik felvonulnak ellenetek. Mert mindannyian tudják, hogy térdet kell hajtaniuk, és megértik – jobban, mint ahogy ti tudjátok –, hogy ti vagytok az a nemzedék, amelyik győzelmet arat felettük és kíméletlenül átgázol rajtuk. Úgy hogy gázoljatok át – ne csak járjatok felettük –, gázoljatok át az ellenségeteken és győzedelmesen dicsérjétek az Urat! – azt mondja az Úr. Halleluja.  

Kenneth Copeland prófécia
2007. augusztus 20.
„Nagy Tavak” Hívő Konferencia

These Are the Days

    “These are the days prophesied by prophets of old. These are the days that looked so far distant and way in the future by generations that have gone by. These are the days that I have longed for as your Lord and your Savior. These are the last days. These are the times of the end. You’re the generation that will do final hours of combat in the spirit and wrought victory, after victory, after victory, that your ancestors before you could see dimly in the realm of the spirit, but it is not dim to you.

    “You are walking in that light. You are walking as that generation and they’ve gone before you and they’ve sown seed for you. And they have believed for you and they’re pulling for you right now. So rise up in words of faith and words of joy and fill your mouth with victory. Fill your hand with My Word. Fill your life with faith. Fill up on My things, and My Word and My God, My God, My God shall overwhelm and overthrow all of the opponents that will array themselves against you. For all of them know that they have to bow their knee, and they understand—more than you know—that you are the generation that will wrought victory over them and you will run roughshot over them. So run—don’t walk—run over your enemy and victoriously give your Lord praise!” saith the Lord. Hallelujah.

—Prophecy given by Kenneth Copeland
August 20, 2007
2007 Great Lakes Believers’ Convention


BÉKEVÁR FŐOLDAL