2009.04.28.

A SÁTÁN ÉS JÓB

 

Az alábbi idézetet azzal a szándékkal adjuk közre, hogy az világosságot adjon az igazságról. Jóbot nem Isten csapása sújtotta, hanem a sátán prédájává vált. Ezt azért szükséges a Biblia tanítása alapján egyértelművé tenni, mert elterjedt olyan téves szemlélet, hogy Isten bajokat, problémákat, veszedelmeket hoz az emberre. Sok esetben a tudatlan emberek azt az Istent vádolják gonoszsággal, aki maga a SZERETET! (1János 4,8)

Jób kálváriájának kulcsa a Jób 3,25 igeversben keresendő: „Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.” Valójában Jób odavonzotta magához a rossz dolgokat, mert a félelem úgy működik, mint egy mágnes. Lássuk az Ige fényében Jób és sátán esetét:

 

Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a sátán cselekvési tervét az emberiség ellen, Jób könyvéhez lapozunk, mely pozitív színben tünteti fel Isten indítékát, hogy miért ad szabad kezet a sátánnak, az emberi faj kísértésére.

Különös jelentőséggel bír, hogy a Jób könyve volt a Biblia elsőként megírt könyve. A törvény előtt született, mert aligha lett volna lehetséges, hogy az ebben a könyvben taglalt isteni gondviselés teljes témakörét tárgyalni lehetett volna a törvényre való utalás nélkül, ha az akkor már ismert lett volna. Jób nem csupán a Biblia első könyve, de legnagyobb valószínűség szerint mindenféle írott dokumentum közül is az első, mely még ma is létezik. Így láthatjuk, hogy Jób első fejezetei milyen hatalmas jelentőséggel kell, hogy bírjanak, hiszen ezek Isten első írott szavai az emberhez.

E fejezetek bemutatják, hogy a sátán hogyan folytatta küzdelmét Istennel szemben, miután kivettetett a mennyből. Ugyancsak feltárják e háború jellegét, melynek hadszíntere most már a földre tevődött át. Ennek ismerete fontos a sátán stratégiájának megértéséhez, a korokon átívelő harcában Isten és a hívők ellen. Mialatt ezt áttekintjük, világossá fog válni, mi az oka, hogy Isten szabad kezet adott a sátánnak az emberi faj kísértésének folytatására.
 

A sátán kihívása

A Jób 1,6. elmondja, hogy egy napon, amikor Istennek fiai megjelentek az Úr előtt, a sátán is eljött közöttük. Az Úr felfigyelt a jelenlétére, mikor azt mondja: „Honnét jössz?” Ez a kijelentés elárulja, hogy a sátán már nem az igaz angyalok között élt, mert kérdést váltott ki a jelenléte közöttük. Bár a bukott angyalok nem az igaz angyalokkal éltek, mégis látjuk, hogy magának a sátánnak volt bejárása Isten jelenlétébe.

Egy célja volt az ördögnek a látogatással. Fel akarta hívni Isten figyelmét arra, hogy milyen alapos győzelmet aratott a gonosz a földön, ezzel támasztva alá állítását, mely szerint az ember nem fogja szolgálni Istent, ha a kísértés elég erős ahhoz, hogy máshogy viselkedjen.
 

Jób a viszály középpontjába kerül

Isten válaszában emlékeztette a sátánt, hogy szolgája, Jób: „Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő.” (Jób 1,8) A sátán készen állt a szokásos válasszal. Azzal vádolta Jóbot, hogy engedelmessége Istennek csak annak szól, amit ezáltal megszerezhet. Isten védelmének, hogy gazdaggá és sikeressé tette. A sátán úgy érvelt, hogy amint ezt a jólétet Jób elveszti, szemtől szembe megátkozza majd Istent. Isten elfogadta a kihívást, és engedélyezte a próbát.

Az engedély birtokában a sátán hozzálátott, hogy nagy nyomorúságot hozzon Jóbra. Jöttek a sabeusok, és elhajtották az ökreit és szamarait. A káldeusok elrabolták a tevéit. Szerencsétlensége betetőzéseként egy pusztító viharban odavesztek a gyermekei, amikor rájuk szakadt a ház, amelyben éppen tartózkodtak (ez egyébként mutatja a sátán tevőleges szerepét egy romboló viharban).

De Isten bizalma Jóbban nem volt alaptalan. Az istenfélő pátriárka nem adta fel Istenbe vetett hitét, és imádva Őt azt mondta: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!” (Jób 1,21) Szegény Jób nem tudhatta, és Isten érthető okokból nem fedhette fel előtte a történtek igazi lényegét. Valójában Isten adott Jóbnak, az ördög volt az, aki elvette. Azzal sem volt tisztában, hogy két világ – a pokol és a menny – figyelmének középpontjába került. Isten és az angyalai, valamint az ördög és az ő angyalai feszülten figyelték Jób megpróbáltatásának kimenetelét. Jóllehet Jóbot megalázták, és megtört, de hű maradt Istenhez.

Az ördög ismét Isten elé jött, és Isten újból felhívta a figyelmét Jóbra, aki hűségesen megőrizte tisztességét a tüzes megpróbáltatások és kegyetlen csapások ellenére, melyeket vagyona és gyermekei elvesztése során kiállt. De a sátánt ez még mindig nem hallgattatta el. Szégyentelen válasza az volt: „Bőrt bőrért; de mindent amije van, odaad az ember az életéért. Azért bocsásd ki a Te kezedet, és verd meg őt csontjában és testében: avagy nem átkoz-é meg szemtől szembe téged?” (Jób 2,4–5)

Nyilvánvaló, hogy Istennek fontos célja volt azzal, hogy engedte a sátánnak, hogy Jób testét fekélyekkel borítsa be. Isten egyik legfontosabb alapelve forgott kockán, az az alapelv, amelyet a sátánmegkérdőjelezett. Isten azt állította, hogy függetlenül attól, hogy milyen nagy kísértést gyakorol a sátán, mindig lesznek olyanok, akik bármi áron is, de szolgálni fogják Istent.
 

Isten csatát nyer Jób hűségével

A sátán kijött Isten jelenlétéből és tetőtől talpig beborította Jób testét fekélyekkel. Jób felesége, egy könnyelmű és földhözragadt szemléletű asszony, amikor látta, hogy a férjével mi történt, azt tanácsolta neki: „Átkozd meg az Istent, és halj meg!” Ezt a tanácsot Jób felháborodottan visszautasította, és nagyon is helyénvaló módon megdorgálta hitetlen felesége szentségtörő szavait. Jöttek a barátai, és látták Jób nyomorúságos helyzetét, de nem tudtak magyarázatot adni szerencsétlenségének rejtélyére. Arra a következtetésre jutottak, hogy biztos valamilyen súlyos bűnt követett el. Jób sem tudta megmagyarázni nehéz helyzetét, és azt hitte, hogy Isten veri őt kifürkészhetetlen és titokzatos okok miatt. Semmit sem tudott a folyamatban lévő küzdelem drámai jellegéről, és nem volt tisztában vele, hogy a fekélyeket a sátán hozta rá. De azzal sem, hogy az alacsony ágy, amin a hamuban ült és vakarta magát, két világ figyelmének középpontjában állt.

Mégis Jób a hit fenséges magaslatára jutott, amikor azt mondta: „Még ha meg is öl engem, akkor is Benne bízom.” (Jób 13,15). E szavak bebizonyították, hogy a sátán vádirata hamis, mely azt állította, hogy az ember egy adott ponton túl már nem fogja Istent szolgálni. Jób hűségével méltónak bizonyult Isten bizalmára, továbbá igazolta Isten tervének sérthetetlenségét és tisztaságát. A próba befejeztével Isten meggyógyította Jóbot, és kétszer annyit adott neki, mint amennyit korábban. (Jób 42,12–17) 

 

Forrás:
Gordon Lidsay – Sátán, bukott angyalok, és démonok
című könyv 5. fejezetének idézeteBÉKEVÁR FŐOLDAL