A SZENT SZELLEM AJÁNDÉKAI

 

Bevezető
   A szellemi ajándékok működésének a lehetőségét a Szent Szellem keresztség által kapjuk meg, és a gyülekezeti Test minden egyes tagján (hívőjén) keresztül működniük kellene. A Gyülekezetnek adatott a kilenc szellemi ajándék (1Kor. 12,1-11.). Nagy a tudatlanság e témakörben. Amíg nincs ismeretünk róla, addig nem tudjuk a hitünket kiárasztani ebben. (Nem tévesztendők össze a szolgálati ajándékokkal: az Ószövetségben papok szolgáltak, az Újszövetségben öt hivatal (pásztor, tanító, evangélista, próféta, apostol) működik (Eféz. 4,11-12.)
    A szellemi ajándékok épülésre, előmenetelre adattak (1Kor. 14,26.). A szellemi ajándékok célja a gyülekezeti Test fejlesztése, tökéletesítése.
    Isten Szelleme cselekszi bennünk ezeket az Ő akarata szerint. Ez nem a mi természetes emberi képességünk, hanem Isten képessége bennünk. A Szent Szellem mozdulása minden egyes esetben megegyezik az Igével. A Szent Szellem minden esetben azt mondja, hogy Jézus az Úr, és Ő mindig Jézust magasztalja fel. Nem emberekre irányítja a figyelmet, hanem a Krisztusra.
    A szellemi ajándékok Isten természetfeletti megnyilvánulásai, amelyek csoportosítva az alábbiak:
        1. Kinyilatkoztatás ajándékai - ezek a legmagasabb ajándékok.
                 bölcsesség szava, ismeret, tudás szava, szellemek megkülönböztetése
        2. Erőajándékok - Isten erejét mutatják.
                 hit ajándéka, csodatevő erők ajándéka, gyógyítások ajándéka
        3. Ihletettségi (kiejtés) ajándékok - kimondanak valamit.
                prófécia ajándéka, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata.
    Kívánni, kérni kell ezeket az ajándékokat, és törekedni kell a nagyobb ajándékok elnyerésére (1Kor. 14,1; 12,31.). Egyszerre több szellemi ajándék is működhet együtt.

Tudás szava
   Természetfeletti kinyilatkoztatás a Szent Szellem által, bizonyos tényekről, Isten elméjéből. Ismeret Istentől, a múlt vagy jelen tényeiről, amelyet természetfeletti módon közöl. Jelentkezhet látomás, álom, prófécia (ritkán nyelvek nemei és nyelvek magyarázata) formájában. Néha csak tudja magában az ember, néha szinte hangként hallja. 
    Isten maga a mindentudás, Ő mindent tud, de nem fed fel mindent, csak egy bizonyos részt. A tudás szava által, látomáson keresztül tudott Ananiás Saul vakságáról és imakéréséről (Csel. 9,10-11.); Sámuelt elhívta az Úr és szólt hozzá (1Sám. 3,4-10.); Saul az elveszett szamarakat kereste, s az Úr jelentette ki azok megtalálását (1Sám. 9,20.); Isten képes leleplezni a korrupciót, összeesküvést, csalást (Csel. 5,1-4.); Jézus a tudás szaván keresztül tudta, hogy nincs férje a szamaritánus asszonynak (Ján. 4,16-19.) és, hogy egy asszony 18 évig tartó betegségből gyógyult meg (Luk. 13,12-16.).

Bölcsesség szava
   Isten a teljes bölcsesség és tudás. Ő ebből egy kis részt fed fel, azt, ami éppen aktuális. A bölcsesség szava Isten szent céljait és terveit közli velünk, tehát minden esetben a jövővel kapcsolatos. A bölcsesség szava mindig feltételes, mert az adott személytől, személyektől függ, attól, mennyire engedelmesek az Úrnak. Hang és álom formájában is jelentkezhet. A bölcsesség szava nem azonos a természetes világi bölcsességgel. (Jak. 3,14-16. 1,5.)
    A bölcsesség szava által az Ószövetségben több százszor megjövendölték a Messiás érkezését, az Újszövetségben, János látomásban kapta meg a hét gyülekezet állapotát és a velük kapcsolatos teendőket (Jel.1,10-20.); Mózes törvényt kapott Istentől; József Izrael jövőjéről prófétált; Agabus pedig a közelgő szárazságról szólt (Csel. 11,28.); Ezékiás imája meghallgatásra talált és még tizenöt évet élhetett (2Kir. 20,1-6.); amikor Mózes helyébe Józsué lépett, titkot kapott az Úrtól (Józs.1,8.).

Szellemek megkülönböztetése
   Természetfeletti bepillantást enged a szellemi világba. Az ajándék megkülönböztet, észlel, megnyilvánulhat látás, hallás, ritkán szaglás által. A szellemek minden osztályával – Szent Szellem, démoni szellem, emberi szellem – foglalkozik és felfedi, hogy milyen erő nyilvánul meg, milyen szándékkal, milyen szellem áll egy természetfeletti megnyilvánulás mögött.
    Az, akinél ez az ajándék működik, láthatja a sátánt és seregét, a problémát okozó gonosz szellemeket, de Isten dicsőségét, Jézust, a Szent Szellemet, a kérubokat és az angyalokat is. A három kinyilatkoztatás ajándéka által minden kinyilatkoztatásra kerül. A Bibliában sok példa van a szellemvilágba történő belátásra: Mózesnek az Úr megmutatja a dicsőségét (2Móz. 33,17-23.); Ésaiás látja az Úr dicsőségét (Ésa. 6,1.); Pál a jósló szellemmel foglalkozott (Csel. 16,16-19.). A természetfeletti megnyilvánulások Istentől és a sátántól egyaránt jöhetnek. Az emberek Isten útjai helyett hajlamosak a látványos dolgokat követni, még akkor is, ha azok ördögi praktikák által működnek.

Speciális hit ajándéka
   A speciális hit ajándéka Isten részéről természetfeletti erőt hoz működésbe, illetve csodatevő erőket hoz magával. Ilyen esetben a szellemi ajándékok összekapcsolódó együttműködésének lehetünk tanúi. A hit ajándéka (a passzív oldal) fogadja a csodát, a csodatevő erők ajándéka (az aktív oldal) pedig létrehozza a csodát. Vészhelyzetben a speciális hit nyugalmat, természetfeletti biztonságot ad. A hívő a hosszú kitartásával fogadja a csodát.
    Minden ajándék az egyszerű hit által tud csak működni. Az egyszerű hit mértékét mindenki megkapja az újjászületéskor. Az egyszerű hit az Ige hallása által tud növekedni (Róm. 10,17.), s minden lehetséges annak, aki hisz (Márk 9,23.). Az imakérésekre azért kapunk választ, mert az Ige alapján hitben imádkozunk.
    Akik a speciális hit ajándékában működnek, azok olyan hitben tudnak működni, hogy a kimondott szavaikat Isten megtiszteli, és úgy tekinti, mintha azok az Ő saját szavai lennének. Ezért Isten természetfeletti módon hozza valóságba a szavaikat. A speciális hit működése által nem bántották Dánielt az oroszlánok (Dán. 6,21-23.); Jézus le tudta csendesíteni a tengert (Márk 4,38-39.); Smith Wigglesworth múlt század elejei szolgálatában dokumentálhatóan több mint tíz ember feltámadt. Ő az egyszerű hitének a határáig imádkozott, amikor már bármit elhisz az ember, s akkor jött Isten. A halottak feltámadásakor mindhárom erőajándéknak együtt kell működni, ezért kevés ilyen eset van. A speciális hit szólítja vissza az elhunyt szellemét, a csodatevő erő helyreállítja az oszlásnak indult testet, a gyógyítások ajándéka pedig megszünteti azt a kórt, ami a halált okozta
    A hit ajándéka működött akkor is, amikor a pátriárkák áldást (esetenként átkot) mondtak gyermekeik felett. Hitték, hogy amit kimondanak, vagy Isten mond az Igéjében, az valóságba jön. Ez ma is így működik.
    A démonok kiűzéséhez speciális hit és a tudás szava vagy speciális hit és a szellemek megkülönböztetése kell, hogy működjön. Az Ige azt tanítja, hogy a tisztátalan szellemeket Jézus nevében meg kell kötözni. Az ördöggel nem tudunk hadakozni a saját erőnkből, de az Úr nekünk adta az Ő Szavát, erejét, hatalmát és a szellemi fegyverzetet (Eféz. 6,13-17.). A hatalmunk elegendő arra, hogy a démon ne térjen vissza abba a testbe, amely felett imádkoztunk.

A csodatevő erők munkái
   A természet rendjébe természetfeletti módon történő beavatkozás, amely időlegesen felfüggeszti a természeti szabályokat, rendet. A csodatevő erő természetfeletti jelenség Istentől, a természetes síkon. A csodatevő erők munkái során Isten szent ereje áramlik át a hívőn, aki ugyanabban az erőben részesül, mint ami a világ teremtésénél jelen volt. Isten csodát tett, amikor a hitével és a szavával teremtette a világot.
    A bor erjesztése egy természetes folyamat, de a kánai menyegzőn Jézus természetfeletti módon változtatta a vizet borrá (Ján. 2,1-10.). Áron vesszeje kígyóvá vált, és elnyelte a varázslók kígyóit (2Móz. 7,8-12.); a sareptai özvegy edényei természetfeletti módon folyamatosan telve voltak liszttel és olajjal (1Kir. 17,14-16.); Jézus mintegy ötezer családot (kb. 15.000 embert) lakatott jól öt kenyérből és két halból (Ján. 6,5-14.); Isten sok csodát tett népe szabadítására Egyiptomban (2Móz. 7-14. fejezet). A Vörös tenger kettéválásánál a csodatevő erő kettéválasztotta a vizet, s a speciális hit ajándéka tartotta meg, amíg átkeltek (2Móz. 14,15-31.)
    Csodák mai is vannak, mert Isten nem változik.

Gyógyítások ajándékai
   A gyógyítások ajándékai többes számban szerepel (1Kor. 12,9. 28. 30.). Ez egy sokszoros ajándék, ami sok ajándékból tevődik össze. Valószínűleg azért szerepel többes számban, mert több fajta betegségről van szó, és egy gyógyító ajándék nem tudna minden betegséget gyógyítani.
    A gyógyítások ajándéka a gyógyulást természetfeletti módon hozza valóságba. Lukács orvos volt, de nem orvoslás által gyógyította a betegeket. Minden betegség közvetve vagy közvetlenül a sátántól ered. Ha valaki hosszú évekig beteg, akkor azt a betegség szelleme okozza (Luk. 13,16.). Jézus nevében a beteg felett meg kell kötözni a gonosz szellemet, és fel kell oldani a kötésből. Jézus először tanított, majd utána gyógyított (Luk. 6,17-19.). A kenet minden gyengeséget és gonosz szellemet eltávolít a testből.
    Ahhoz, hogy magasabb fokozatú gyógyító erő nyilvánuljon meg, magasabb hitszinten kell működni. A gyógyító kenet érzékelhető, és látható jelenséggel jár. A gyógyító kenet kelmében tárolható (Csel. 19,11-12.).
A gyógyulás két feltétele:
                    1. a gyógyító erő
                    2. a beteg hite, ami működésbe hozza.
    A speciális kenet - más néven gyógyító kenet - a hitetlenek számára van, ami Istennek egy külön irgalmassága és szeretete azok felé, akik alázattal jönnek Őhozzá. Tanítani kell róla, hogy az embereknek hitük legyen benne. Isten Igéjén kenet van, amely megtöri az igát. Fontos gyülekezethez tartozni, mert ott hallod a tiszta Igét, amely által növekszik a hited. Összevont kenetben könnyebb elfogadni Istentől az áldásokat. A gyógyító kenet megnyilvánulása nem függ a helytől, távolságtól és időtől, de függ az illető beteg hitétől. Minden betegség meggyógyulhat, de nem minden beteg gyógyítható meg!

Nyelvek nemei
   Természetfeletti kiejtés a Szent Szellem által nyelveken, olyan ismeretlen nyelven, amelyet a beszélő soha nem tanult. Ez a nyelv nem megérthető a beszélő által, és nem feltétlenül érthető a hallgatók számára. Ez az ajándék egy ajtó, amely megnyit bennünket a természetfeletti felé. Semmi köze nincs a tanult nyelvi képességhez.
Célja: 1. A nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezés jele (Csel. 2,4; 19,1-7.).
              A Szellem által természetfeletti módon szólunk így Istenhez (1Kor. 14,2. és 14-15.).
          2. Eszköz Isten magasztalására (Csel. 10,45-46.).
          3. Önmagunkat építjük fel általa (1Kor. 14,4. és 14,18; Júd. 1,20.).
          4. Folyamatosan összeköt természetfeletti módon az Atyával a Szellem által (Róm. 8,26.).
              Ésaiás megprófétálta: szellemi megnyugvást és felfrissülést hoz (Ésa. 28,11-12.).
    Jézus tanítja, hogy a keresztények új nyelveken fognak szólni (Márk 16,17.). A nyelvek imájának mindig jelen kellene lenni a hívők személyes, egyéni imaéletében. Az ördög ettől meg akar lopni, mert ő ezt nem érti.
A nyelvek nemeit használhatjuk:
        1. az egyéni imaéletünkben, amikor közvetlenül Istenhez imádkozunk.
        2. nyilvános alkalmon, amikor Isten szól a gyülekezethez ezen ajándék által.

Nyelvek magyarázata
   Olyan természetfeletti ajándék, ami a Szent Szellem által jön, s megmutatja az értelmét és jelentését az elhangzott nyelvek nemeinek. Ez a legkisebb ajándék, mert egy másik ajándéktól függ a működése.
A nyelvek magyarázata nem fordítása a nyelveknek, hanem magyarázata. A Szent Szellem mutatja meg a magyarázónak, hogy mi volt az üzenet, ezért nem fordításról van szó. A cél az, hogy az elhangzott különböző nyelvek nemeit érthetővé tegye és így a gyülekezet épülésére legyen (1Kor. 14,13. és 26.).

Prófétálás ajándéka
   Természetfeletti kiejtés ajándék ismert nyelven. A három kiejtés ajándék közül a legfontosabb. A prófécia meghaladja az intellektuális (értelmi) tudásból származó beszédet. A prófécia a gyülekezetet építi (1Kor. 14,4.). Kellemetlen, ha hibákra utal, de Isten célja népének kiigazítása.
    Az egyszerű prófétálás ajándéka épülésre, vigasztalásra, bátorításra szolgál. Nincs mellé kinyilatkoztatott, felfedett tudás. A prófétálás nem jövendőmondás, de a bölcsesség szava által a jövőre is ad utalást. A prófétálás ajándéka nem azonos a prófétai hivatallal.
    Az ószövetségi próféták a jövőről szóltak, az új szövetségben kimondják az Istentől származó felemelő üzenetet. A prófécia a hívők figyelmét Isten felé fordítja. Téves használata zavart okoz, és kötésben tarthat embereket, mert akár egy rossz szellem (rászedés szelleme) hatása alá is kerülhetnek.
    A próféciát minden esetben szükséges megítélni, hogy az Ige vonalában van-e.  Csak azt a próféciát szabad elfogadnod, ami már ismerős a szívednek.

-bf-