2007. 07. 16.

SZÍVÜGYEM A “SZÍVÜGYEK”
Avagy miért (lenne) fontos a házasságtan?
 

 

Az utóbbi időben egyre jobban foglalkoztat a házasság témaköre. Kutatom az okát, miért van ennyire a szívemen, gondolkoztat, milyen igei tanításokban kell elmélyednem ahhoz, hogy azok közreadása valódi segítség lehessen. És miért e sürgető belső kényszer épp az idők végén?! Amikor bármely pillanatban eljöhet az Úr Jézus az övéiért? Ráadásul azt is tudva, hogy a Mennyben nincs is házasság? (Luk. 20,34-36) Minderről megkérdeztem az Urat, és kis idő elteltével jött is a választ. Ha neked is vannak a fenti témában kérdéseid, bátorítalak, hogy te is tedd fel a Mindentudó Istennek. Biztosíthatlak, nem fog elmaradni részéről a felelet. 

Az Általa nyújtott válaszból számomra egyértelmű lett, hogy a házassággal kapcsolatos tanítások két fő síkon mozognak: érintik annak fizikai és szellemi részét is. A legfőbb – döntő fontosságú – célkitűzések, elvárások az alábbiakban fogalmazhatók meg: 

·        Fizikai síkon a házasság célja:  
        – már itt a földön boldogok legyenek az emberek,
        – a testünk és a házaságy hibátlan legyen.

·        Szellemi síkon az alábbiak valósulnak meg a házaspárok életében:
        – az Evangélium hirdetése szabadulást hoz a családokban,
        – a házasság gyógyírját keresők lehetőséget kapnak az üdvösségre.

·        Mindehhez járul még, hogy
    – Krisztus Gyülekezeti Teste szeplőtelen lesz,
    – a házaspárok élvezik az áldások teljességét,
    – birtokolják továbbá a házasság egységének gigantikus erejét, 
    – az Isten Igéjének való engedelmesség elősegíti a Szent Szellem kiáradását, és
    – hatalmat ad a hívőknek az ördög munkái felett. 

Isten kifejezett akarata, hogy áldottak, sikeresek legyünk mindenben, és hogy a családi életünkben is jól menjenek dolgaink. (3Ján. 1,2) Nekem különösen tetszik a Prédikátor 9,9 egy más fordítás szerinti megfogalmazása: „Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz…” Isten egy ágyat, a házaságyat tudja csak megáldani. (Zsid. 13,4) Az Ige több helyütt is óva int a paráznaságtól. Isten vágyakozik arra, hogy az Ő népe szeplőtlen legyen. Ezért őrizzük meg tisztán testünket és házasságunkat e szennyes világban. (Tit. 2,11-12)
    Az Úr Jézus minden kereszténynek feladatául adta, hogy hirdesse az örömhírt, az Evangéliumot! Miért tartotta ezt fontosnak? Mert az Ige hirdetése során csodák történnek. (Csel. 4,30) Az emberek megszabadulnak a különféle kötésekből, szorongatásokból, szenvedélyekből.
    Sok helyütt a házasság is igencsak ’gyógyításra’ szorul. Ehhez alapvető, hogy tudjuk, Isten Igéje az igazság! (Ján. 17,17) Az igazság megismerése pedig szabaddá tesz! (Ján. 8,32) Az Isten Igéjébe vetett hit és annak működtetése által az otthonokban ’hegyként’ tornyosuló problémák megoldódnak. A házassággal kapcsolatos tanítások tanulmányozása során egyúttal megnyílnak, meglágyulnak a szívek, és az üdvösség által új életek is születnek. A jelen időkorszak végén ezért ily nagy horderejű és hangsúlyos terület a házasság!
    Az újjászületett és Szent Szellemmel beteljesedett hívőkre az Ige azt mondja: bennetek él Isten Szelleme, ti vagytok az a ház, ahol a Szent Szellem az Újszövetség időszakában lakozást vett. Ebből eredően ti egy ’templom’ vagytok az Ő számára. (1Kor. 3,16-17; 6,13-19) A ’templomodat’ pedig őrizd meg tisztán, hogy az szeplő nélküli legyen. Ahogy Szodoma és Gomora bűne felett sem hunyt szemet Isten, úgy a mai, erkölcsileg sok tekintetben elferdült világra is ítélet vár.
    Alapvető dolog tudni, hogy Isten egy olyan struktúrát épített fel, amelyben mindenki fölé helyez valakit. Isten előtt kedves dolog az, ha mi alávetjük magunkat annak, akit Isten fölénk helyezett. Erről részletesebben „Az alávetettség gyümölcse” című tanításban olvashatsz. Az engedetlenségünkkel akadályozzuk a Szellem mozdulását, engedelmességünkkel viszont elősegítjük a mennyei erő kiáradását. Az köztudott, hogy az utolsó időkben a Szellem kiáradása szükségszerű. Segítsük hát elő ezt azzal, hogy a családban, házasságban is alávetjük magunkat Isten Szavának.
    Isten áldásainak bőségét azok élvezhetik a kapcsolatukban, akik az Ő színe előtt is megkötik a házasságot. Ő a frigyhez a Szent Szellem pecsétjét adja, amelynek segítségével a házasság áldásokban sokkal gazdagabb lesz, mint nélküle. Így nyerik el a párok a tízezerszeres szellemi erőt is, amelynek birtokában minden lehetséges lesz nékik, amiért egy akaraton hitben járnak. (5Móz. 32,30)
    Ha figyelmesen olvasod a Jakab 4,7 verset, akkor megérted, hogy előbb engedelmeskednünk kell, azaz alávetni magunkat Istennek, majd ezt követően leszünk képesek ellenállni az ördögnek. Az engedelmességünk függvényében lesz hatalmunk minden gonosz munkálkodás felett! Tehát az alávetettségünk mértékétől függ, hogy milyen áldott és mennyire győzedelmes életet élünk.
    Több felekezetnél is megfigyelhető, hogy a házasságkötési szertartás szövegében benne foglaltatik, hogy a házaspárok utasítsák vissza és mondjanak ellent az ördögnek. Ez nagyon fontos eleme úgy a szertartásnak, mint a házasságnak. Az ördög ugyanis a két alappillért igyekszik bombázni: a házasság (család) és a gyülekezet egységét. Az ellenség nagyon jól tudja, hogy az egységben erő rejlik, ezért – a jelen bibliai időkorszak végén mégnagyobb erőbedobással – igyekszik éket verni a kapcsolatokba. Ha nem vagy óvatos, akkor könnyen áldozatul eshet a házasságod is. Ezért mindenkor légy éber, és ne adj egy talpalatnyi helyet sem a sátánnak! Járj szeretetben! 

Van egy meggyőződésem, amellyel kapcsolatosan a 2007. június 24-i tanításban megerősítést is kaptam. Bármilyen buzgón tanítják is a pásztorok az Igét a hittel, a gyógyulással, a gyarapodással kapcsolatban, hogyha a keresztények a házasságra és a testük tisztán tartására vonatkozó isteni alapelveket figyelmen kívül hagyva ellenszegülésben vannak Istennel. Mert az engedetlenség megakadályozza az áttörést az életükben, legyen az a gyógyulás, az anyagi áldás, vagy bármi más.
   Isten csak azt tudja megpecsételni, ami az Ő terve szerint való! Isten csak azt tudja megáldani, ami Vele azonos elvekre épül! A szolgálók egy része csak részlegesen tanít az engedelmességről, alávetettségről. Oktatják ugyan, hogyan engedelmeskedjenek a keresztények azoknak, akiket Isten föléjük helyezett, de csak ritkán térnek ki arra, hogy milyen formában kell engedelmeskedni az Igének a házasságban, vagy a családi életben.
    A fenti állításra Kenneth Hagin prédikátor példáját hozom fel a „Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez” című könyvéből:
    „Az Úr elkezdett foglalkozni velem, mivel ott [az előző kis gyülekezetben] nem tanítottam az embereket a tizedfizetésről és az adakozásról.
    Egy szót sem szóltam nekik a pénzről soha. Az Úr azt mondta nekem:
    — Te kiraboltad azokat az embereket. Te rosszat tettél velük.
    Meg kellett kérnem az Urat, hogy bocsásson meg nekem. Ő így szólt:
    — Azt akarom, hogy menj vissza, és kérd meg annak a gyülekezetnek a tagjait, hogy bocsássanak meg neked, és azt akarom, hogy ismerd el, hogy tévedtél. Utána pedig azt akarom, hogy tanítsd őket a tizedfizetésről és az adakozásról.”

    Ez egy az egyben igaz minden igei alapelv oktatására. Így a teljes, tiszta és igaz evangéliumhirdetésnek szerves része a házasság és a házasélet témaköre is. (Róm. 10,15) Ezért jól tesszük, ha figyelmezünk arra, milyen továbbképzésben szeretne részesíteni minket e téren a hitvallásunk apostola és főpapja, Krisztus Jézus. (Zsid. 3,1)

Szeretettel: -bf-