2008.07.15.   

A TEREMTŐ EREJE AZ ANYAGI ÉLETBEN

Charles és Annette Capps

 

 

Bevezetés

 

E könyvecske azzal a céllal íródott – miként A Teremtő ereje veled van és A Teremtő ereje meggyógyít címmel korábban megjelentek is – hogy az Isten Igéjében rejlő elvek föltáruljanak előtted, s így együttműködhess azokkal, alkalmazhasd őket minden nap.

Isten Igéje nem valami mesekönyv, nem is történelemkönyv vagy vallásos irat. Isten Igéje teremtő erő. Az Ige ma is hordozza ezt az erőt, ám ahhoz, hogy akcióba lépjen az érdekedben, fel kell szabadítanod: mondd ki hittel! Sajnálatos módon a legtöbb ember a félelem és kudarc szavait szólja, amikor gyakran emlegeti a gazdasági pangást, a munkalehetőségek hiányát és a pénzhiányt. Így az emberek arról beszélnek, amijük van, és azt birtokolják, amit kimondanak.

Arra ösztönözlek, hogy változtass a beszédmódodon – olyan szavakat használj, hogy Isten ellátása alá kerüljön az életed! Ha a megfelelő bibliai verseket naponta szólod és hallod, hit jön létre a szívedben, és kezded meglátni, amint Isten teremtő ereje változást hoz a körülményeidben.

 

Isten társulni kíván veled az anyagi életben

 

A Bibliában mindenütt látjuk, hogy az Úrnak sok mondanivalója van az anyagiakról. Az Ószövetségben az ezüst, az arany, a föld, a termény és a jószágállomány szolgált fizetőeszköz gyanánt. A befektetés eszközei a takarmánnyal teli csűrök, illetve a vetésre és abrakolásra való maggal megtöltött tárházak voltak. 

 

1Mózes 13:2 Ábrám pedig igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal.

                                                                                                   

Akkoriban ezekkel fizettek. Ma papírpénzt, hitelkártyákat és elektronikus banki átutalást használunk, de az eredmény ugyanaz – ezek által szerezzük meg, amire szükségünk van.

 Ábrahám hallgatott Istenre, Ő pedig megáldotta és vagyonossá tette. Közvetlen tapasztalatok útján tanulta meg a bővölködés szellemi elveit. Isten részt akart venni Ábrahám anyagi ügyeiben, miként a tiédben is. Nézzük meg, mi állt Ábrahám gazdasági sikerének a hátterében!

·        Hallgatott Istenre és engedelmeskedett neki. (1Mózes 12:1-4)

·        Tisztelte az Urat, Ő pedig bőségre vezette. (1Mózes 12:7)

·        Ábrahám nagylelkű volt, kerülte a viszályt. (1Mózes 13:5-9)

·        Együttérző volt mások irányában. (1Mózes 18:24-33)

 

Ha azt akarod, hogy Isten betársuljon az anyagi életedbe, és azt sikerre vigye, ezen alapvető elveket neked is tiszteletben kell tartanod. Ha kapzsi vagy, nem mehet jól a sorod. Semmi rossz sincs abban, ha a magad és családod számára jómódot kívánsz, de az ezen a területen érvényes szellemi törvénynek része az is, hogy adsz Istennek, és másokkal is bőkezű vagy.

 

Példabeszédek 11:24-25 Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és van aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jóltevő ember gyarapodik; és aki mást felüdít, maga is felüdül.

                                                                         

Salamon király jól ismerte a bővölködés elveit – ő volt az egyik leggazdagabb ember, aki valaha élt! Példabeszédei sok igazságot tisztáznak az anyagiak körül.

 

Példabeszédek 3:9-10 Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.                  

Példabeszédek 28:27 Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; aki pedig elrejti a szemét, megsokasodnak rajta az átkok.

 

A Királyok 1. könyve 3. fejezetében Isten megjelenik Salamonnak, és ezt mondja neki: "Kérj, amit akarsz, hogy adjak néked!" (5. vers) Ez bizony veszélyes kérdés lenne némelyeknél! Salamon azonban csupán értelmes szívet kért, hogy segíthessen a népén. Válaszul az Úr megajándékozta bölcsességgel, és mert nem volt pénzsóvár, így szólt hozzá: "Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgyhogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben." (1Kir. 3:13)

 

Isten bőségesen be akarja tölteni a szükségeidet! Ám ahhoz, hogy igazi gazdagságot nyerj, szívedben a hajtóerőnek annak kell lennie, hogy másokat is megáldj, és szilárd alapot vess életedben az Istennel való szövetségnek.

 

5Mózes 8:17-18 És ne mondjad ezt a te szívedben: "Az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerezte nékem e   gazdagságot!" Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.                                                                                

 

Mózes első könyvétől Jézus szavainak feljegyzéséig és Pál leveleiben is azt látjuk, hogy Isten valóban részt kíván venni az anyagi életünkben.

 

Máté 6:30,33 Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.                                                                             

3János 1:2 Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.

 

Amikor harmonikussá válik a lelki életünk, és összhangba kerülünk az isteni elvekkel, akkor láthatjuk meg az anyagi felvirágzást is az életünkben.

Szeretnék megosztani veled egyet s mást azzal kapcsolatban, amit saját tapasztalatból tanultam meg a bőségről és az anyagiakról.

 

A hit harca a személyes életemben

 

Évekkel ezelőtt jókora összeget fektettem be egy társas vállalkozásba. Az üzlettel kapcsolatban én is ’gyapjút’ tettem ki az Úr előtt, akárcsak Gedeon (Bír. 6:37-40). Csupa biztató jelzést kaptam, a kérésemnek megfelelően – mégis megkopasztottak. Tudod, Pál a következőt mondja a 2Korinthus 4:4-ben: "Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe." A jelenvaló fizikai világ istene a sátán – állítja Pál – aki jól tudta, milyen ’gyapjút’ tettem ki.

Ma már jobb módszert követek Isten akaratának megtalálására: "De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek." (Ján. 16:13)

Eladtam egy kis tanyát, és a pénzt ebbe a vállalkozásba fektettem. Szinte a teljes, eredetileg beruházott összeget elvesztettem, majd még újabb huszonötezer dollárt. Az ellenség okozta fejetlenség közepette elvesztettem a hitemet is, és kezdtem negatív színben látni az életem. Úgy gondoltam, Isten tette ezt velem; a sátán ezt sugallta az elmémbe. Néhány hónap elteltével azután ráébredtem: a negatív gondolataim már nincsenek összhangban Isten Igéjével.

Ezután az ellenség megpróbálta elhitetni velem, hogy elszakadtam az Úrtól, Ő pedig nagyon haragszik rám, és ezért buktam el ezt az összeget.

Tudom, sokak számára ismerősen cseng ez a történet, hiszen az ördög egyik kedvenc hazugsága, hogy kárhoztatást és zűrzavart kelt Isten gyermekeiben.

 

Fejetlenség uralkodott az életemben

 

Zavarodottságomban egyre borúlátóbb lettem. "– Nem számít, mihez kezdek, úgysem jön össze semmi!" – mondogattam.

Még ebben az időben is gazdálkodtam úgy bő háromszáz hektáron, tehát a figyelmemet a földművelésre fordítottam. Tudtam, ez az a dolog, ami jól megy; ebben mindig sikeres voltam.

Ám miután pesszimista lettem, már gyapotot is így ültettem: "– Teljesen mindegy, milyen mélyre ültetem, esik nyolc centi eső, és a gyapotmagnak úgyis vége!"

Valóban esett, és a gyapot tönkrement.

Megint ültettem, ezúttal kevésbé mélyre, olyan három-négy centire a felszíntől, és akivel találkoztam, mindenkinek elmondtam: " – Most száraz idő lesz, legalább három hétig nem esik!"

Pontosan így is történt. És a sekélyen vetett gyapotmag nem kelt ki.

Abban az évben harmadszor is ültettem, további negatív megjegyzések kíséretében. Minél több probléma jelentkezett, annál sötétebb színben láttam a világot (egy ördögi kör ez). Ez a harmadik vetés a gyapotállomány kétharmadát teremte, és ma is a fülembe csengenek a saját szavaim. "– Minden bizonnyal az idén korai fagy lesz, és elpusztítja a gyapotot, mielőtt kinyílik!"

Korai fagy lett, és elpusztította.

Két teljes esztendőn keresztül, ugyanazt mondtam, és pontosan azt kaptam, amit mondtam. Több mind 300 hektár földet műveltem meg, abban a 2 évben, és annyi bevételem sem volt, hogy kiválthattam volna a vezetői engedélyt. Az egykor működő gazdálkodási elvek most csődöt mondtak. Ugyanaz a föld, amely régebben ontotta a termést, most egyszerűen meddő maradt.

Még mindig adakoztam. Hittem a Lukács 6:38 ígéretében: "Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekben. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek."

Valahogy mégsem működött az egész. Imádkoztam, bűnbánatot tartottan, könyörögtem Istenhez, hogy áldjon meg és tegyen sikeressé – mind hasztalan. A viszonyulásom még mindig negatív volt. És a rossz megvallásommal lenulláztam az imákat. Ahová csak néztem, ott csak balsikert láttam – hittem is benne, és minden nap vallást tettem róla. Komplett csődtömeg voltam, anyagi lehetőségem végére értem. Éppen akkor kölcsönöztem 100 ezer dollárt, hogy elmaradt számláimat kifizethessem. Olyan szegény voltam, hogy még szándékom ellenére sem tudtam adózni.

Jártam ugyan gyülekezetben, de az istentiszteletekből semmit nem épültem, mert egyre csak az anyagi helyzetem miatt aggódtam.

Egy nap azután egy baptista ember járt a házamnál, valami könyveket is hozott magával. Emlékszem, az egyiket átlapozgattam, és itt-ott bele is olvasgattam. Helyes és helytelen gondolkodás – ez volt a címe, Kenneth Hagin írta.

Különbözött minden más általam olvasott könyvtől: minden bekezdés tartalmazott valami mondanivalót, és igen lényegre törően fogalmazott. A mai napig emlékszem, az egyik első kijelentésre, ami megragadta a figyelmemet:

"Azoknak az embereknek, akik hibás módon gondolkodnak, a hitük is rossz, és ha téves módon hisznek, helytelen dolgokat is tesznek"

Rám ez bombaként hatott. Pont olyan volt, mintha valaki fényt gyújtott volna bennem. "A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűt." (Zsolt. 119:130)

Abban a pillanatban tudtam: ez az igazság!

Meg is rendeltem a könyvet, és egy másikat is a megvallásról. Elkezdtem mélyre ásni Isten Igéjében, hogy meglássam, hol hibáztam el a dolgokat. Soha életemben senkit sem hallottam prédikálni a Márk 11:23-24 igazságát: "Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek."

Persze biztos, hogy olvastam már ezeket a verseket azelőtt is, de akkor még nem mondott nekem semmit. Nem hatoltak belém. Fogalmam sem volt arról, hogy amit kimondok, azt valóságos módon birtokolhatom is. Mihelyt azonban az imádkozás szellemében tanulmányozni kezdtem, amit Jézus a SZAVAKRÓL, a szájról és az imáról mondott, Isten is kezdte feltárni számomra e dolgok valóságát.

Emlékszem, egy reggel Istenhez fordulva ezt mondtam: "– Atyám, én imádkoztam, de nem működik."

Világosan hallottam a szellememben a válaszát: – Te mit csinálsz?

– Imádkozom! – feleltem.

– Nem, nem azt teszed! – mondta erre. – Csak panaszkodsz! – majd hozzátette: – Ki mondta neked, hogy nem működik?

Ez aztán fölrázott! Egy percig gondolkodtam, mielőtt válaszoltam: – Gondolom az ördög.

Ezután szólt hozzám néhány dolog felöl a szellememben, ami teljesen átformálta az életemet:

„– Értékelném, ha többé nem közölnéd velem, hogy mit mondott az ördög! Azért imádkoztál, hogy vezesselek téged bőségre, és tartsam távol az ördögöt. Nem én okoztam a problémáidat. A gonosz támadása alatt állsz, én erről nem tehetek. A saját szádból származó szavaiddal kötöttél gúzsba és addig nem is fordul jobbra a sorsod, amíg nem változtatsz a megvallásodon, és nem értesz egyet az én igémmel. Téged a félelem és a hitetlenség mozgat, mert a gonosz szavait ülteted el az életedben. A saját száddal szabadítottad magadra az ördögi erőket. Ha már most tennék valamit ebben az ügyben, a tulajdon SZAVAMAT kellene áthágnom – azt pedig nem tehetem meg."

 Ismertem annyira a Bibliát, hogy az Úr értelmes módon közölhette velem a mondanivalóját a problémámmal kapcsolatban. Addig a pontig nem volt miről beszélni velem, mert elutasítottam a Szavát, és az ellenség véleményét szajkóztam.

Ám a következő néhány hónap folyamán sok mindent mondott nekem szellemben, ami teljességgel a feje tetejére állította a gondolkodásmódomat.

 "– Veled vagyok – mondta – akarom, hogy bővölködj, de olyan módon, ami örök értékeket munkál benned; miközben hittel engedelmeskedsz az Igének. Az oldás és kötés hatalmával nem a mennyben élnek, hanem a földön, és ha te nem élsz vele, akkor nem érvényesül.

Így folytatta: – Tanulmányozd, kutasd a Bibliában azokat az ígéreteket, amelyek a tiéid, mert hívő vagy. Készíts róluk listát, és naponta valld meg azokat hangosan.  Egy bizonyos idő múlva hitet építenek ki a szellemedben.

Akkor azután, mihelyt ezek az igazságok alappal bírnak a szellemedben, valóra vállnak az életedben.

 

Birtokba veheted, amit kimondasz

 

A legtöbb anyagi területen kudarcot vallott keresztény azért nem sikeres, mert rossz dolgokban hisznek, és rossz dolgokról beszélnek. Az ellenség ad szavakat a szájukba, s e szavak kötelékben tartják őket. Jézus ezt mondta: "...Mert bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: – Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek." (Máté 17:20)

A Márk 11:23-ban pedig ez áll: "Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, MEG LESZ NÉKI, AMIT MONDOTT."

E bibliai versekben Jézus közli velünk, hogy amit hiszünk, és amiről beszélünk, befolyásolja a természetes világot, anyagi helyzetünket is beleértve.

Isten nekünk adta Igéjét, hogy megérthessük a világegyetemet kormányzó szellemi törvényeket. Vannak szellemi törvények, miként vannak fizikai törvények is, például a gravitáció, vagy a felhajtóerő. Ha együttműködsz e törvényekkel, a hasznodra válnak.  Ha viszont Isten szellemi törvényeivel ellentétesen cselekszel, ellenerőként fognak megnyilvánulni.

Ha negatív módon beszélsz a gazdasági helyzetedről, megkapod, amiben hiszel, és amit mondasz.

Íme egy igen fontos szellemi törvény: Birtokba veheted, amit mondasz!

A szavaiddal választhatsz az élet és a halál, a gazdagság és a nyomorgás, az egészség és a betegség között. Tizedet fizethetsz (a bevételed 10%-át az egyháznak adhatod), keményen dolgozhatsz, és mindennap imádkozhatsz anyagi áldásért – ha negatív beszédeddel Isten Igéje ellen hatsz, ott maradsz nyakig adósságban, és küszködhetsz, hogy épphogy kijöjj a fizetésedből.

Igen, a szavak erőteljesek, Isten Igéje viszont egyenesen teremtő erővel telített. Ha egyetértesz azzal, amit Isten Igéje veled kapcsolatban kijelentett, és szólod is a Beszédét, a körülményeid kezdenek megváltozni, és harmóniába kerülnek az Ő életedre vonatkozó akaratával.

 

Isten akarata pedig az, hogy bővölködj!

 

3János 1:2 Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.

 

Ha szemernyi kétely van a szívedben afelől, hogy Isten akarata számodra a bővölködés, nem tudsz hitet gyakorolni ezen a területen. Amit hiszel és szólsz, meghatározza az anyagi helyzetedet. Kezd el megvallani, amit Isten Igéje kijelent róla!

– Isten akarata számomra, hogy bőségben éljek, egészséges legyek, és a lelkemnek is jól menjen a dolga! (3Ján. 1:2)

Isten örömét leli abban, ha a szolgájának jó dolga van. Ábrahám áldása az enyém! (Zsolt. 35:27; Gal. 3:14)

Miközben vallást teszel arról, amit a Biblia rólad mond, megváltozol te magad is, és a körülményeid is. Ha kételkedsz Isten akaratában, a bővölködéseddel kapcsolatban, olvasd el Mózes 5. könyvének 28. fejezetét! Isten megmondta Mózesnek és Izrael gyermekeinek, hogy választhatnak az áldás és az átok között. Ha úgy döntenek, hogy szorgalmasan hallgatnak az Úr hangjára, és minden parancsának eleget tesznek, akkor minden területen áldottak lesznek (1. vers), amihez nyúlnak, az virágzásnak indul.

Ha ellenben azt választják, hogy nem hallgatnak az Úr hangjára, akkor az ínség, a nyavalyák és a szellemi halál átka alatt nyögnek majd (15. vers).

A szegénység ugyanis átok, ez éppen olyan bizonyos, mint a betegség és a szellemi halál is az. Ám de Krisztus megváltott minket a törvény átkától!

 

Galata 3:13-14 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.

 

5Mózes 28-ban olvasható átkok egyike a szegénység, és az anyagi romlás, csakhogy mi meg lettünk váltva az anyagi romlástól! Jelentsd ki, hogy ezen a területen is érvényes a megváltás az életedben. Isten ezt már megtette. Ábrahám áldása a gazdasági jólétet is magába foglalta – ő igen gazdag ember lett. Jézusnak hála, Ábrahám áldásai már a miénk is, amint a Szentírásban foglalt ígéreteket hittel elfogadjuk!

Nagyon sok keresztény viszont úgy gondolkodik, mintha a bővölködés lenne átok. Ez azonban nem igaz. Ezek az emberek megcsalattatásban élnek. Egyszer beszélgetés közben egy keresztény hölgy megjegyezte: "– Én már csak szegény vagyok, nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan dolgokat vásároljak, mint mások!" Aktuális anyagi helyzetére nézve ez a megállapítás ugyan igaz lehetett, de amin elcsodálkoztam, az az volt, hogy milyen büszkén és önigazult módon mondta. Nyilvánvaló volt: ő úgy gondolja, a szegénység jobb kereszténnyé teszi.

Csakhogy Isten Igéje kijelenti, hogy a szegénység átok. A következő versben föltárul az Úr igazi szándéka:

 

5Mózes 8:18 Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen a mai napon van.

 

Ha hagyod magad meggyőzni arról, hogy a szűkölködés áldás, rajtad keresztül Isten nem tudja megerősíteni a szövetségét. Ha szegénységben élsz, anyagi szükséget látsz. Ezek a szavak nem ítélnek el. Lehetsz szegény, csak ne légy rá büszke!

Ha fel akarod számolni az életedben az ínséget, szabadulj meg az ilyen mentalitástól, és ne gondold, hogy az bármiféle előnnyel jár a számodra!

 

Változtass a szavaidon!

 

Ne engedd meg, hogy a gyászos végzet és a kudarc szavai vereségre kárhoztassanak! Figyelj a szádra, és vess véget a kétségekkel terhelt negatív szavaknak, mert azok nem tisztelik Istent.

Amikor a dolgok sötétnek látszanak, jobb, ha meg sem szólalsz. Mintha gazdasági keserveiddel traktálnád az ismerőseidet – különben olyan mély gödröt ásol magadnak, hogy soha sem jutsz ki belőle. Ám ha beprogramozod a szívedet, és azt mondod, amit Ő állít rólad, a nyilvánvaló pénzügyi vereségből is diadalmasan kerülsz ki!

 

Máté 21:21 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen.

Márk 11:23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

 

Gondold csak meg: valóban szeretnéd, hogy minden beteljesedjen, amit kimondasz? Egy szellemi törvényről van szó! Ha Isten Igéjét szólod, mígcsak hitre nem jutsz, úgy, hogy többé nem kételkedsz a szívedben, akkor – Jézus ezt ígérte – meglesz neked, amit mondasz.

 Töröld a szótáradból ezeket a sűrűn hallott kifejezéseket:

·        "A pénz nem fán terem."

·        "Én nem engedhetem meg magamnak..."

·        "Fix fizetésből élek."

 Az ilyen állításokkal csak megkötözöd magad – a nélkülözésben fogsz hinni, és nem tudsz kitörni anyagi nehézségeidből.

 

Vesd el a bővölködés magját

 

Amikor Isten Igéjét szólod az anyagi helyzetedre vonatkozóan, magokat vetsz – növekedni fognak, és bőséges termést hoznak majd. Márk evangéliumának 4. fejezetében Jézus a magvetőről mond példázatot. A 14. versben elmondja, mi az a mag, amit itt elvetnek: "A magvető az Igét hinti."

Ha Isten Igéjének magvát megvallás útján elveted a szíved jó földjébe, teremni fog az életedben.

 

Máté 4:20 A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az Igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincannyit, némely hatvanannyit, némely százannyit.                                                                                                                    

 

Amit vetsz, azt le is aratod – ez is szellemi törvény! Ha a kétkedés és a félelem szavait veted el az anyagiakra vonatkozóan, éppen azt kapod, amitől félsz: nélkülözést. Ne engedd, hogy tulajdon szavaid ejtsenek verembe! Az élet és halál a nyelv hatalmában vannak. Olyan magot vess, amelynek a gyümölcsét látni szeretnéd az életben, s ne a nyomor magvait!

Jézus a következőt mondja a Lukács 6:38-ban: "Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek."

Az anyagi áldás aratásához adakozással vetünk magot. Hittel tedd minden szükségedre vonatkozóan! Az aratáshoz magra van szükség. Bármi megteszi, ami felett rendelkezel – ha egy kétszázas bankjegy, hát vesd el azt – és százszoros termést hozhat. Ha annyid sincsen, adj bármit, ami a birtokodban van; tedd ezt azzal a szándékkal, hogy valakin segíts, és egyben magot vess az anyagi bőségre nézve!

A Malakiás 3:10 szerint "Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen."

A tizedfizetés és adakozás útján gazdasági kapcsolatot teremtesz Istennel és az Ő Szavával, ez pedig korlátlan lehetőségeket tár eléd. Jézus mondta "...minden lehetséges a hívőnek". (Márk 9:23)

 

Szólj a hegynek, amely utadat állja!

 

Évekkel ezelőtt városfejlesztésbe fektettem be az Arkansas állambeli Landtől északra. Kölcsönöket vettem fel, majd beruháztam a víz- és csatornahálózat kiépítésébe, utcák létesítésébe. Valóságos adóssághegyeket halmoztam fel, de Jézus azt mondta: szóljunk a hegynek, és az félreáll az útból. Az összes jelzálogot kitettem a konyhaasztalra, majd szóltam a lányomnak, Annette-nek, és így szóltam: "Azt akarom, légy a tanúm: most azt fogom tenni, amit Jézus mondott." Azzal kijelentettem: "Ti papírok, figyeljetek rám, hozzátok beszélek! Jézus azt mondta, hogy engednetek kell nekem. Az Úr Jézus Krisztus nevében megparancsolom nektek: LEGYETEK TELJESEN KIFIZETVE... VÁLJATOK ANYAGTALANNÁ... TŰNJETEK EL... JÉZUS NEVÉBEN ENGEDELMESKEDNI FOGTOK!"

Azzal sarkon fordultam, és kimentem onnan, otthagyva a lányomat. Ami azt illeti, ő már korábban is látott tőlem pár furcsaságot. Valaki megkérdezte tőlem: "Nem volt kissé furcsa érzés így benned?" Nagyon is az volt! Csakhogy az érzések nem játszanak szerepet az efféle dolgokban. Jézus azt mondta: szóljunk a hegynek, szóljunk a fügefának, és azok engedelmeskedni fognak. Sokan próbálják elszellemiesíteni Isten Szavát, pedig az olyan gyakorlatias!

Én két házat is építettem itt, hogy eladjam őket. Imádkoztam, kértem Istent, hogy küldjön vevőt, de csak nem adtam túl rajtuk. Egy nap, amikor kimentem a helyszínre, megkérdeztem Istent: "Uram, miért nem veszik meg ezeket a házakat?" Ezt felelte: "Mert nem azt teszed, amit megmondtam neked. Tedd azt, amire másokat is tanítasz!" Kiszálltam a teherautóból, és megszólítottam a házakat: "Ti házak, figyeljetek rám, hozzátok szólok! Valaki fel fog fedezni magának benneteket, és ti áldás lesztek a számára. Jézus nevében felszólítalak: Keljetek el!"

Persze a házakat nem egy nap alatt vették meg, és a testi értelmem hangja megszólalt: "Akkor most mihez kezdesz?" "Tudom, mit teszek!" - mondtam.

Úgy fejezem ki a hitemet, hogy nevetni fogok! "Elkocsikáztam az egyikhez, kinyitottam az ablakot, kihajolva mindkét oldalban szétnéztem az utcán, és nevettem: Hahaha!" Utána becsuktam az ablakot, majd ugyanezt megtettem a másik házban is. Azután hazarobogtam.

Meg kell tanulnod kinevetni a problémáidat. Az önsajnálat és bánat könnyei sohasem fakasztanak hitet. Egyszerűen azt tettem, amire Isten Szelleme utasított.

A következő néhány hónap során nemcsak a házak keltek el, hanem az egész üzletrészemet is eladtam, és a földterületet is, amelyek még nem vontak fejlesztés alá. Minden tartozást kifizettem!

 

Végy hatalmat a pénzügyeid fölött!

 

Ha adósságod van, Isten gyermekeként hatalmat gyakorolhatsz annak érdekében, hogy azt fölszámolod. Jézus ezt mondta: "Ha annyi hitetek [Istenbe vetett bizalmatok] volna, [olyan kicsike] mint a mustármag, ezt mondanátok íme ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe!; és engedne néktek." (Luk. 17:6)

Gondolj csak bele: a papírpénz, az adóslevél és a jelzálogról való papír mind fából készülnek – Jézus pedig azt mondta: a fának engednie kell a hittel teljes szavaknak. A Filippi levél 2:9 szerint Isten felmagasztalta Jézust, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való. A 10. vers így szól: "Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké."

 Jézus adta jogunknál fogva használhatjuk az Ő nevét! Szólj a pénzügyeidnek, parancsold meg, hogy kerüljenek összhangba Isten Igéjével! Az alábbi kijelentések segíteni fognak abban, hogy hatalmat vehess az anyagi helyzeted fölött, mert Isten Szavának teremtő erejét helyezik a szívedbe és a szádba. Te is szólhatsz a hegynek, s meglátod: félreáll!

 

Isten Igéjének hatalmát közvetítő kijelentések

 

Adósság felszámolása

Fogd a jelzálogról, fizetési kötelezettségekről, hitelkártya-adósságról és adóhátralékról szóló hivatalos papírjaidat, lejárt fizetési határidejű számláidat és egyéb, adósságot dokumentáló irataidat, és terítsd ki őket magad elé! Ezután Isten Igéjének tekintélyével bátran jelentsd ki:

– Jézus nevében és Isten Igéjének tekintélyével fölszólítom ezen adósságokat, hogy LEGYENEK TELJES MÉRTÉKBEN TÖRLESZTVE! Adósság, a Jézus nevében mondom neked: LEGYÉL KIFIZETVE és SEMMISÜLJ MEG! Többé ne légy érvényes, SZŰNJ MEG! Ezennel kijelentem, hogy minden adósságom, jelzálog-kötelezettségem, tartozásom TELJES MÉRTÉKBEN KI VAN EGYENLÍTVE, ELTÖRÖLTETETT, MEGSZŰNT!

 

Kinnlevőségek, követelések behívása

Ha vannak adósaid vagy üzletfeleid, akik tartoznak neked, fölszabadíthatod azt a pénzt, hogy befolyjon hozzád. Készíts névsort ezekről az emberekről, vállalkozásokról, szervezetekről, helyezd magad elé a listát, és kezed rátéve jelentsd ki:

– Jézus azt mondta, hogy amit eloldok a földön, a mennyben is el van oldva, tehát FÖLSZABADÍTOM a bevételeimet, amelyekkel tartoznak nekem. Most bekérem ezt a pénzt, Jézus nevében minden követelésem legyen KIFIZETVE! (Mát. 18:18)

 

Havi számlák kifizetése időben

Rakd magad elé a számláidat egy kupacba! Tedd rájuk a kezedet, és hangosan jelentsd ki:

– Isten minden szükségemet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen Krisztus Jézusban. Isten az ellátásom forrása, és ez a forrás több mint elegendő ahhoz, hogy a számláimat időben kifizessem. LEGYETEK TÖRLESZTVE AZ UTOLSÓ FILLÉRIG! (Fil. 4:19)

 

Ingatlan eladása

Győződj meg arról, hogy korrekt árat kérsz a Példabeszédek 20:23 szerint, ugyanis az érték megállapításában Isten utálja a kétféle súlyt és a hamis fontokat. Ezután már szólhatsz az ingatlanhoz:

– Figyelj rám, hozzád beszélek! Jézus azt mondta, hogy engedelmeskedned kell nekem. Valaki számára áldás leszel, és most felszólítalak: KELJ EL JÉZUS NEVÉBEN!

 

Ingatlan vásárlása

– A nem láthatókat a látható tulajdonomba szólítom! JÉZUS NEVÉBEN MAGAMHOZ RENDELEM a szükségemnek és igényeimnek megfelelő ingatlant, amely áldás lesz a számomra! Kijelentem: az Istentől való legnagyszerűbbet és legjobbat kapom, és az angyalok már munkába léptek, érdekeimet képviselve. (Róm. 4:17)

 

Akadályoztatás elmozdítása az útból

– Isten, a te Igéd azt mondja, hogy amit megkötök a földön, a mennyben is meg van kötve, amit pedig eloldok a földön, a mennyben is el van oldva. Ezért a te Igéd hatalmával megkötözök minden erőt, amely az anyagi bőségem ellen tör! EZENNEL MINDEN ELLENEM TÖRŐ ÁTKOT SEMMISNEK ÉS HATÁSTALANNAK NYÍLVÁNÍTOK! MEG VAGYOK VÁLTVA A SZEGÉNYSÉG ÁTKÁTÓL! FÖLSZABADULTAM AZ ELNYOMÁS ALÓL! Most eloldom az isteni bővölködést, és mindaz, ami jog szerint az enyém, kegyelem által tökéletes módon a birtokomba is kerül.

 

A nem láthatók előszólítása, hogy nagyobb összeg kerüljön a fizetési szelvényre

Ha alkalmazott vagy, gyakorold a hitet, és a lehető leghűségesebben és legnagyobb szorgalommal végezd a munkád! Tégy úgy, mintha kiemelt fizetésű alkalmazott volnál!  Ha lehetséges, hittel már most fizesd a fizetésemelés vagy az előléptetésed után esedékes tizedet! Fogd a kezedbe a fizetési szelvényedet, és mondd ezt:

– Mennyei Atyám, fizetésemelésért kiáltok, minthogy tisztellek téged a jövedelmem zsengéjéből! Hálát adok a munkámért, és kérlek, áldd meg a főnökömet! Most kijelentem, hogy a fizetési szelvényeim szaporodni fognak, és nagyobb összeg szerepel rajtuk. A munkámért gazdag jutalmat kapok, szellemi és anyagi értelemben egyaránt. (Péld 3:9-10)

 

Befektetések és bankszámlák növelése

Készíts listát a befektetéseidről és bankszámláidról, vagy használd a banki bizonylatokat! Helyezd ezeket magad elé, majd jelentsd ki:

– Bővölködésért kiáltok, mert tisztelem az Urat vagyonomból és jövedelmemből. Tárházaim (befektetéseim és bankszámláim) bőséges hasznot hoznak, sajtóim új bort ontanak. Szükségeim felett való ellátásban részesülők. (Péld 3:9-10)

 

Álláskeresés

– Most szétoszlatok és félrevetek minden olyan hiedelmet, ami csak korlátozna leendő munkahelyemet és álláslehetőségeimet illetően. Készen állok elfogadni minden lehetőséget, amelyet Isten kínál. Egy ideális, jól fizető állásért kiáltok, amellyel elégedett leszek. Isten Szelleme vezérli a lépteimet, ezért mindig a megfelelő helyen vagyok a kellő időben. (Péld. 16:9)

 

Ügyelj a szavaidra!

Nagyon fontos, hogy csak a kívánatos végeredményről beszélj. Ne rombold le a hittel kimondott szavaidat – ragaszkodj a megvallásodhoz! Ne mondj ellent magadnak, és vesd el a bolond szavakat! Úgy szólj, ahogy valóban gondolod, és amit mondasz, gondold is úgy! Úgy szólj, mint aki várja, hogy minden szava beteljesedik! Teletöltheted a szívedet és a szádat hittel – naponta valld meg az Igét! (Zsid. 10:23; Róm. 10:8)

 

Programozd be a szellemed a sikerre!

Valld meg minden nap az alábbiakat, míg hit nem ébred a szívedben:

Beteljesedtem Isten akaratának ismeretével minden szellemi bölcsességben és értelemben. Számomra az Ő akarata jelenti a boldogulást. (Kol. 1:9)

Isten örömét találja abban, hogy én bőségben éljek. Ő ad erőt nekem a meggazdagodásra, hogy megszilárdítsa szövetséget a földön. (5Móz. 8:18; 11:12)

Azonnal és hittel engedelmeskedem a Szent Szellem vezetésének, aki bennem él. Mindig a megfelelő helyen vagyok a kellő időben, mert lépteimet az Úr rendeli. (Zsolt. 37:23)

Isten mindent megadott nekem, ami az Istenfélő életre való, és képes vagyok mindent megszerezni, amiről Ő gondoskodott a számomra. (2Pét. 1:3-4)

Isten az én ellátásom kiapadhatatlan és korlátlan forrása. Amint az Ő áldásai elborítanak, az anyagi bevételem növekedik. (5Móz. 28:2)

Mivel adakozom, nekem is adatik, megnyomott, megrázott, túlcsorduló mértékkel. (Luk. 6:38)

Tisztelem az Urat vagyonomból, és jövedelmem zsengéjéből. Csűreim megteltek, sajtóimból új bor ömlik. (Péld. 3:9-10)

A folyó mellé ültetett fához vagyok hasonló. Igéjében megtermem gyümölcseimet, leveleim nem hervadnak el, és bármit teszek, az felvirágzik a kezem alatt. Isten a kegyelme folytán még a tévedéseimet is jóra fordítja. (Zsolt. 1:3)

Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a mezőn, áldott vagyok bejöttömben, és kimentemben. Áldott a kosaram, áldott vagyok a bevásárlóközpontban. Bankszámláim gyarapodnak, befektetéseim, egészségem és kapcsolatom felvirágoznak. Az Úr áldása borítja el az életemet mindenben. (5Móz. 28:1-14)

Az Úr áldása valóban meggazdagít, és Ő az áldáshoz nem vegyít bánatot. (Péld. 10:22)

Az én Istenem minden kegyelmét rám árasztja, hogy mindenben és mindenkor elégedett legyek, bőségben minden jótéteményre készen álljak. (2Kor. 9:8)

Az Úr megnyitotta nekem az Ő hatalma kincstárát, s megáldotta kezem munkáját. Áldást parancsolt mellém, hogy a raktáraim megteljenek, és minden vállalkozásomban sikeres legyek. (5Móz. 28:8,12)

Az Úrban gyönyörködöm, és Ő megadja szívem kéréseit. (Zsolt. 37:4)

Az Úr megdorgálja értem a kártevőket, és egyetlen, az anyagi életem ellen készült fegyver sem lesz szerencsés. A bővölködésemet fenyegető minden akadály és hátráztatás megszűnik. (Mal. 3:10-11; Ésa. 54:17)

Isten Igéje megújította az értelmemet, ezért elűzöm a kudarc, és vereség gondolatát. (Eféz. 4:23)

Megszabadultam a sötétség erejétől és hatalmától. Az Isten ismerete fölé magasodó okoskodásokat és képzelődéseket lerombolom, és minden gondolatot foglyul ejtek az Isten Igéjének való engedelmességre. (2Kor. 10:3-5)

Beteljesedtem Isten bölcsességével, és Ő bölcs és sikeres gazdasági döntésekre vezet engem. Isten szelleme minden igazságra elvezet engem a pénzügyek területén is. (Ján. 16:13)

Az Úr összhangba hozza gondolataimat az Ő akaratával, ezért terveim megalapozottak, és sikerülni fognak. (Péld. 16:3)

Nem szenvedek hiányt, mert Isten minden szükségemet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézus által. (Fil. 4:19)

Az Úr az én pásztorom és nem látok szükséget. Jézus azért jött, hogy életem legyen, és bővölködjem. (Zsolt. 23:1; Ján. 10:10)

A kegyelem és igazság ajándékában részesültem bőséges módon, és így királyként uralkodom az életben Jézus Krisztus által. (Róm. 5:17)

Az Úr kedvét leli abban, ha szolgájának jól megy a sora, én pedig Ábrahám áldását birtoklom. (Zsolt. 35:27; Gal. 3:14)

 

Az angyalok figyelnek rád

Isten trónja szilárd alapokon áll a mennyben, és az Ő birodalma uralkodik minden felett. (Zsolt. 103:19)

Az angyalok szolgálatra teremtett szellemi lények; azokat szolgálják, akik üdvösséget nyertek. (Zsidó 1:14)

Szolgálatuk egyik módja abból áll, hogy figyelnek a szavainkra, amikor Isten Igéjét szóljuk. Ha mi hirdetjük a Szentírásban foglalt ígéreteket, akkor az angyalok Istentől kapott megbízatásuk szerint ügyelni fognak arra, hogy azok végül is beteljesedjenek az életünkben. Jól tudják: Jézus azt mondta, hogy mindazt birtokba veheted, amiről beszélsz, ha szívből hiszel, és nem kételkedsz. Ők viszik véghez Isten akaratát. (Zsolt. 103:21)

Az Úr pedig örömét leli szolgái virágzásában.

 

Természetfeletti segítség áll rendelkezésedre

Ha naponta szólod Isten Igéjét, az angyalok a Szent Szellemmel együtt szolgalmasan munkálják a boldogulásodat. Ügyelnek rá, hogy mindig épen, jó helyen legyél, és birtokba vehesd az ígéreteket, amelyek beteljesedéséről vallást teszel. Soha ne feledd: Isten élvezi, ha jó dolga van a szolgáinak, márpedig az Ábramám áldásai a tiéid, mert Jézus Krisztus a mi Urunk bőséges kegyelmet hozott a számunkra.

Miközben minden nap gyakorlod a fenti megvallásokat, talán úgy érzed, mintha nem lennének igazak, ám az Isten Igéjének hallgatása – amikor hallgatod, hogy Ő mit jelent ki felőled – hitet ébreszt a szívedben. (Róma 10:17)

Bizony a hit jelentkezni fog, és eljön a napja, amikor arra ébredsz, hogy gazdag ember lettél, pedig talán egy vasad sincs az erszényedben. Ez az érzés azonban egybe esik Isten Igéjével.

Isten ugyanazzal a módszerrel teremtette az univerzumot, mint amit te is alkalmazni kezdtél: SZAVAINAK EREJE ÁLTAL. Az embert Isten a maga képére alkotta: mi is a szavainkkal szabadítjuk fel a hitünket. Isten Igéje – ha az emberi szellemben már megfogant, a nyelv szavakká formálta, és a száj kimondta – teremtő erő, amely a te érdekedben hat.

 

 

 

 

 

 

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS IMÁJA

Hiszem, hogy Jézus Isten Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneim miatt.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból,
hogy igazzá válhassak Isten előtt.
Jézus, kérlek, te legyél az életem ura, megváltója!
Költözz a szívembe, teremts újjá!
Jézus, hiszek Benned, és megvallom:
Te vagy az életem ura, megváltója, gyógyítója és szabadítója!
Új életem van Krisztusban!
Köszönöm neked Istenem! Ámen

Ha hittel a szívedben, teljes meggyőződéssel és odaszánással
hangosan elmondtad a fenti megvallást,
Isten gyermekévé váltál, Isten családjához tartozol.

 BÉKEVÁR FŐOLDAL