MEGVÁLTÁS A SZELLEMI HALÁL ÁTKÁTÓL

 Ez egy háromrészes tanítás, amelynek további részeit a gyógyulás, illetve a bővölködés címszó alatt találod meg.

 Jézus Krisztus a Golgotán megváltotta az embert a háromszoros átok alól: a szellemi halál, a betegség és a szegénység alól. Így az újjászületett keresztényekhez az Ige szerint a szent örökség és az áldások tartoznak.

Gal. 3,13-14. 29. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Ádám és Éva engedélyt kapott, hogy az Éden gyümölcseiből egyenek, kivéve a jó és gonosz tudás fájának gyümölcse. Ez volt a törvény, de az ember felségárulást követett el. Engedetlenségük miatt a szellemi halál átkának kellett rájuk szállni.

1 Móz. 2.17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról,  bizony meghalsz.

Az ember nem engedelmeskedett Istennek, az Ő törvényének. Ádám kiűzetett a Kertből, hogy többé nem ehessen az élet fájáról, nehogy a sátán Ádámon keresztül ne tudja megszerezni az élet fáját. Ha az ember a bukás után hozzájutott volna az élet fájához, örökké élt volna bűnös állapotában. Az ember  bukásával a bűn és a halál rabszolgájává vált. A halál mindig is rejtély volt az ember számára. Apró gyerekként féltem a haláltól, és nehezteltem Ádámra: miért kellett ilyet tennie. A halál nem szerepelt Isten teremtési tervében. A fizikai halál ellensége Istennek és az embernek (1Kor.15.26).

1Móz. 3.22-24 És monda az Úr Isten: Ímé, az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett vala. És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.

A halál megértéséhez, meg kell értenünk, hogy az ember nem csupán fizikai lény. Az ember szellem, akinek van lelke (értelem, érzelem, akarat) és testben él. (1Thes. 5,23.). Jézus azt mondta Nikodémusnak: „Szükség néktek újonnan születnetek!” Nikodémus a természeti síkon gondolkodott, amikor megkérdezte: „Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” Jézus megmagyarázta: „Ami testtől született test az, és ami Szellemtől született szellem az.” (Ján. 3.7, 4, 6)

Amikor napvilágra jöttünk, megszülettünk fizikailag. De a szellemünknek is újjá kell születnie, hogy Istenhez tartozzunk. Egy gyermek születése mindig Isten áldása, ajándéka. Ha a kicsik elköltöznek az élők sorából, a mennybe jutnak. A gyerekek szelleme Istennel van kapcsolatban egy bizonyos korig. A határvonal az, amikor meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Innentől fogva szükséges és hangsúlyos a szellemi újjászületés. Az újjászületés tehát az emberi szellem újjászületése.

A valódi ember a szellem, más néven a belső ember. A szellem a lelken, a lélek pedig a testen keresztül működik. Az igazi valós lényed – ami a szellemed – és a lelked, fizikai testben él. Az elhunytak szelleme és lelke elhagyják a testet, és az örök otthonukba mennek. A szellemvilágban csupán két hely létezik: a menny és a pokol (Luk. 16,19-24.)

Három fajta halált különböztetünk meg:

§ szellemi halál – elkülönülés Istentől,

§ fizikai halál – a test pusztulása, ami a szellemi halál következménye,

§ örök halál vagy második halál – a szellemi halottak otthonába, ami a tűzzel és kénkővel égő tóba való vettetést jelenti.

Elsőként a szellemi halál jött a földre, aminek a következménye lett a fizikai halál. Isten azt mondta Ádámnak: Meghalsz, ha eszel a fáról! (1Móz.2.17) Nem a fizikai halálra utalt, hanem a szellemi halálra. Hisz Ádám a bűnbeesés után még sokáig élt, 930 éves korában halt meg (1Móz.5.5) Ha az ember nem halt volna meg szellemileg, akkor fizikailag sem. Abban a pillanatban, amikor Ádám bűnbe esett, szellemben elkülönült Istentől. Amikor Isten sétált a Kertben, megkérdezte: Ádám, hol vagy? Ádám így válaszolt: Elrejtőztem! Akkor ő már el volt választva Istentől. (1Móz.3.8-10)

Amikor Ádám és Éva az ellenségre hallgatott, az ördög vált a szellemi atyjukká, s így az ő természete került a szellemükbe. Ez a szellemi halál. Az ember egységre lépett az ördöggel. Az Édenből kiűzve száműzött és kivetett lett. Nem volt meg a joga, hogy Isten előtt megálljon. Csak az új, ördögi természetének engedelmeskedett. Az ember több mint törvényszegő és bűnös: elvesztette mindenét.

Az ember az Édenben elkövetett bűn következtében örökölte az ádámi természetet. Az ember szellemi értelemben az ördög gyermekévé vált, és attól kezdve ’új atyjának’ természetével, tulajdonságaival rendelkezik. A Biblia a hazugság atyjának nevezi az ördögöt. Isten gyermekeinek és örököseinek nem volna szabad hazudniuk (Róm. 9.1) A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a hazudik: tudatosan valótlant mond. hazug: 1. Aki rendszeresen valótlant mond. 2. Megtévesztő. Ha hazudik valaki, nem embereknek hazudik, hanem Istennek (Zsolt. 78.36, Ap.Csel.5.4).

Ján. 8.44: Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

A farizeusokról Jézus mondta: az ördög gyermekei és az ő tulajdonságait hordozzák. Ezért nem lehet üdvösséget kapni példás életvitel és jó cselekedetek által. Újjá kell születnie a szellemnek, hogy ezektől megválhasson. Ha az ember nem lenne az ördög gyermeke, elég lenne jól viselkednie. Mivel az ördög gyermeke, a jó cselekedetek sem képesek megmenteni. Hiába cselekszik helyesen, attól még örökre a pokolba kerül. Miért? Mert az ember szellemi halottként nem tud megállni Isten jelenlétében. Mert az ördög rossz természete van a szellemében. Nem számit az ember képzettsége, pénze, vallásossága, ha szellemileg halott.

Megkereszteltek, első áldozó voltam, bérmálkoztam, egyszer ministráltam, és hiába voltam anyukám szerint jó gyerek, akkor is az ördög gyermeke voltam. Kijártam az iskoláimat, munkahelyem lett, de még mindig az ördögöt szolgáltam. És elmúltam 30 éves, mire üdvözültem, Isten gyermeke lettem. Szomorú, hogy szolgálók között is akad olyan, aki úgy éli le az életét és úgy szolgál, hogy nincs üdvössége, nem Isten az atyja, nem a menny családjába tartozik. Az ember elveszett, nem azért, amit tesz, hanem azért, ami ő valójában. Amit tesz az ember, az annak az eredménye, ami ő maga (ördög gyermeke).

Az ember csak úgy üdvözülhet, ha Valaki megfizeti az árat helyette. Megfizeti a bűneiért járó büntetést és új természetet ad neki. Egy öszvérrel hiába mész lóversenyre, soha nem lesz belőle versenyló. De az ember, aki testben élő szellem, újjá tud születni, meg tud változni! Új teremtménnyé válhat Jézus elfogadásával! Az embernek életre van szüksége Istentől, mivel szellemileg halott. Dicsőség Istennek, Krisztus minket megváltott a szellemi halál átkától!

Jézus nem úgy született, ahogy mi, Isten Szellemétől fogant, bűntelenül (Ján. 5,26.). Benne nem volt ott a halál szellemi természete – az ördög. Az orvostudomány szerint a gyermek az apa vérét örökli. Jézusban Isten vére, az élet áramlott. Krisztus megízlelte a szellemi halált, amikor három napot töltött a pokolban (Zsid.2.9) Áldozatával eltörölte az ádámi bűnt – nem bűnöket! (Zsid.9.26) Ezért nem vagyunk bűnösök, s ha vétkezünk, van bűnbocsánat (1Ján.1.9). Jézus önmagára vette a mi bűn-természetünket, a szellemi halál állapotát, hogy ennek árán örök szellemi életünk lehessen. (Ján.5.24)

Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy megváltson a szellemi haláltól   (Ján.10.10). Ádám elűzetett az élet fájától Isten Igéjének elutasítása miatt. (1Móz.3.23) Aki elfogadja Isten Igéjét, és engedelmes annak, visszakerül az élet fájához (Jel.2.7). A szellemi újjászületés nem fokozatosan történik meg, hanem egy pillanat alatt. Isten kegyelmi ajándéka ez, és abban a pillanatban megkapjuk, ahogy hisszük. Jézus megelevenített, élővé tett bennünket, akik szellemileg halottak voltunk (Eféz. 2.1.). Kegyelemből, hit által, ajándékként kaptuk az üdvösséget.

Eféz. 2.8-9. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Jó cselekedetek alapján nem lehet üdvözülni, mert nem lehet megdolgozni érte. Az ember elveszett, bűnös, akinek el kell fogadnia Krisztus megváltását ahhoz, hogy üdvözüljön.

Átmentél már a szellemi halálból a szellemi életbe? Isten a te Atyád? Igen lesz a válaszod akkor, ha újjászülettél. Csak az újjászületett tudja Istent Atyának hívni (Róm.8.14-16.). Ha még nincs üdvösséged, valld meg Jézust életed Urának, és fogadd a szívedbe Őt (Róm.10.9-10). Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül (Róm.10.13)  Jézus az ajtó, csak rajta keresztül mehetünk az Atyához (Ján.10.7,9). Még a fizikai halálunk előtt kell meghozni a döntést, hogy örök életünk legyen, és a mennybe juthassunk. A bölcs ember felkészül a halálra. Jézus a szíved ajtaja előtt áll, és zörget. Nyisd meg a szíved és fogadd be Őt az alábbi imával:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.

Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.

Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!

Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!

Meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban.

Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.

Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet! Ámen