2005. 04. 17. 

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS

 Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba.”

 Beleszületni Isten családjába

    Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak: „...Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát”. (Ján. 3,3)
    Az ÚJJÁSZÜLETÉS elengedhetetlen ahhoz, hogy ÜDVÖZÜLJ. Az újjászületés által kerülsz igaz kapcsolatba Istennel. Az újjászületés szükséges, mielőtt a Biblia áldásaiból akár egyet is igényelhetnél.
    Az újjászületés: nem konfirmáció, nem gyülekezeti tagság, nem vízkeresztség, nem szentségek felvétele (áldozás), nem vallási előírások betartása,  nem a kereszténység intellektuális felvétele, nem a hagyományokhoz való merev ragaszkodás a hitben, nem templomba járás, nem imádkozás, nem bibliaolvasás, nem erkölcsös életmód, nem kultúráltság vagy kifinomultság, nem jó cselekedetek véghezvitele, nem “a tőled telhető legjobb”, sem pedig az a többi dolog, amelyben némelyek bizakodnak, megváltást remélve azoktól.
    Nikodémus, akihez Jézus az újjászületéssel kapcsolatban beszélt, rendelkezett az imént felsoroltak legtöbbjével, Jézus mégis azt mondta neki: „Szükség néktek újonnan születnetek”. (Ján. 3,7)
    Aki újjászületik, azon automatikusan észrevehetők az újjászületés által létrejött új élet külső bizonyítékai. Szomorú, hogy mégis milliók vannak, akik abban bíznak, hogy a jó cselekedeteik váltják meg őket. És milliók halnak meg és vesznek el az újjászületés nélkül, mert félrevezették őket az újjászületés megtapasztalásával kapcsolatban.
    Ne úgy állj hozzá, hogy téged nem lehet megtéveszteni. Ne úgy állj hozzá, hogy a te gyülekezeted az egyetlen igaz gyülekezet, és nem vezethet félre téged. Lehet, hogy a gyülekezeted helyesen tanít az újjászületésről. De győződj meg erről magad, az által, hogy saját szemeiddel látod a Bibliában, és tudod a szíveddel, hogy rendben vagy Istennel – hogy a valóságos újjászületésed megvan – és hogy Istennel élsz életed minden napján.
    Semmi értelme becsapni magad. Vagy újjászülettél – vagy nem. Vagy tényleg üdvösséget nyertél – vagy be vagy csapva, mert azt hiszed, hogy igen, holott elveszett vagy. Te ismered az életedet és a kapcsolatodat Istennel. Úgyhogy bizonyosodj meg róla, hogy te valóban egy megváltott személy vagy-e, és személyes kapcsolatban állsz-e Istennel.
    A baj a szívben van; a belső emberben, a szellemben. (Márk 7,21-23) A csupán kívülről helyesnek látszó, Krisztus nélküli élet csak mesterséges, és nem más, mint képmutatás. (Máté 23,27)
    Az ember nem fizikai lény. Az ember szellem. Valójában az ember szellem, van lelke és testben él. (1Thess. 5,23)
    Amikor Jézus azt mondta Nikodémusnak: „Szükség néktek újonnan születnetek” (Ján. 3,7), Nikodémus a természetes síkon gondolkodott, és megkérdezte: „...Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ô anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” Jézus elmagyarázta: „Ami testtôl született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az”. (Ján. 3,4-6)
    AZ ÚJJÁSZÜLETÉS AZ EMBERI SZELLEM ÚJRASZÜLETÉSE. A valódi ember szellem. A szellem a lelken (az ember intellektusa, érzelmei és akarata) keresztül működik, a lélek pedig a fizikai testen keresztül. Tehát az ember (aki szellem) és az ő lelke fizikai testben él. A fizikai halál bekövetkeztekor az ember és lelke elhagyja a fizikai testet, és megtér örök otthonába. [A Lukács 16,19-24-ben Lázár és a gazdag ember testen kívüli megtapasztalásairól olvashatsz.]
    Amikor Isten azt mondta Ádámnak az Édenben: „amely napon eszel arról, bizony meghalsz,” Isten nem a fizikai, hanem a szellemi halálra utalt. Ha az ember nem halt volna meg szellemileg, akkor nem kellett volna meghalnia fizikailag sem.
    A SZELLEMI HALÁL ISTENTŐL VALÓ ELKÜLÖNÜLTSÉGET JELENT. Abban a pillanatban, amikor Ádám bűnbe esett, elkülönült Istentől. Mikor Isten hűvös alkonyatkor a Kertben járt, mivel szokása volt, hogy Ádámmal sétál és beszélget, és szólította őt: „Hol vagy?”, Ádám így felelt: „Elrejtezém.” Elkülönült Istentől.
    Az ember most az ördöggel van közösségben. Számkivetett, ki van taszítva Édenből, és nincs legális alapja arra, hogy Istenhez közeledjen. Már nem válaszol Isten hívására. Csak a megváltozott természetének, illetve a hamis mesterének felel. Az ember több, mint vétkes. Több, mint törvényszegő vagy bűnös. Az ember szellemileg az ördög gyermeke, és mostohaatyja természetének a részese.
    Ez megmagyarázza, hogy az ember miért nem üdvözülhet jó magaviselet által. Újjá kell születnie. Ha az ember nem az ördög gyermeke lenne, akkor elegendő volna, hogy elkezd helyesen viselkedni, és minden rendben is lenne. De még ha helyesen viselkedik is, továbbra is az ördög gyermeke, és a pokolba megy, miután meghal – a kénkővel égő tüzes tóba, amely a Második Halál.
    Az ember nem állhat meg Isten jelenlétében, amint van – mert mostohaapja, az ördög természete van a bensőjében. Csak úgy üdvözülhet, ha valaki megváltja őt azáltal, hogy kifizeti a büntetést a bűneiért, és új természetet ad neki. Azonban az ember, aki szellem, és testben él, újjászülethet. Az ő természete megváltozhat. Új teremtménnyé válhat Krisztus Jézusban.
    Nem számít, mennyire tanult, hány rendfokozat áll a neve mögött, hány dollárja van, milyen jó szociális munkás, sem az, mennyire vallásos – az ember nem tud megállni Isten jelenlétében. A természete rossz. Az ember elveszett ma, nem azért, amit tesz – hanem azért, ami ő maga. (Amit tesz, az annak az eredménye, ami ő valójában.) Az embernek szüksége van életre Istentől, mert szellemileg halott. Köszönet Istennek, amiért Krisztus megváltott minket a szellemi halál alól.
    Az új Ember, Jézus Krisztus, Őbenne nem volt meg a halál. Ő nem úgy született, ahogy mi, és a halál szellemi természete – az ördög – nem volt meg Őbenne. A Biblia mégis azt mondja a Zsidó 2,9-ben, hogy Ő minden emberért megízlelte a halált.
    Az újjászületés nem fokozatosan megy végbe. Egy pillanat műve! Ez egy ajándék Istentől, melyet abban a pillanatban kapunk meg, amikor hiszünk. Az Efézus 2,1 azt mondja, hogy titeket, kik holtak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt – ez a szellemi halál – Ő megelevenített, élővé tett. A 8-as és 9-es vers elmondja, hogyan történt ez:

    Efézus 2,8-9. Mert kegyelemből tartattatok meg, HIT által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; NEM CSELEKEDETEKBŐL, hogy senki ne kérkedjék.


    Nem cselekedetekből! Ez romba dönti az ego fellegvárát. Az ember tenni akar valamit, hogy megváltsa magát. Azt akarja, hogy neki is része legyen benne. De ez lehetetlen. Egyszerűen el kell ismerned a tehetetlenségedet és reménytelenségedet. El kell ismerned, hogy pontosan az vagy, aminek a Biblia mond – egy elveszett bűnös. Ezután gyere és fogadd el, amit Krisztus megtett érted – ajándékba!
    Átmentél már a szellemi halálból a szellemi életbe? Isten az Atyád? Fel tudsz nézni az égre ezt mondva: „Atyám, Isten”? Tanúságot tesz a Szellem a te szellemedben, hogy Isten gyermeke vagy? Ott van a Szent Szellem a te szellemedben, kiáltva: „Abbá, Atyám”? (Róm. 8,14-16) A válasz igen, hogyha újjászülettél. Ha nem születtél újjá, fogadd el Krisztust, mint Megváltódat még ma! 

Az újjászületés

   2Korinthus 5,17. Azért ha valaki Krisztusban van, ÚJ TEREMTÉS [új teremtmény] az; a régiek elmúltak, ímé, ÚJJÁ LETT minden.

    Az Újjászületés egy fentről jövő újjáteremtés – Isten Igéjének és Isten Szellemének a közvetlen működése az életed felett – teljesen megváltoztatva az életedet, mikor igazán megtérsz, és Istenhez fordulsz. Ez az újjáteremtés a következő módon történik:
•   Fedezd fel, hogy bűnös vagy; elveszett, Isten nélkül és remény nélkül. (Róma 3,23)
•  
Ismerd el, hogy Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy megváltson téged a bűntől az Ő drága vére által.
•  
Jöjj Istenhez, elfordulva a bűntől, és valld meg, hogy Jézus az Urad – és újjá fogsz születni. (A Szent Szellem tesz új teremtéssé – új teremtménnyé – megtisztítva minden bűntől Isten Igéjének hatalma és Krisztus vére által, amely a te bűnöd kiengeszteléséért ontatott ki.)
•  
Hidd a szívedből és valld meg a száddal, hogy Isten eltörli a bűneidet, és hogy újjászülettél.
   Most néhány igevers következik, mely megmutatja neked, mihez van jogod, hogy hidd és megvalld:

    Róma 10,9-10. Mert ha a te SZÁDDAL vallást teszel az Úr Jézusról, és SZÍVEDBEN hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, ÜDVÖZÜLSZ. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

    János 1,12-13. Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat ada azoknak, hogy ISTEN FIAIVÁ legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem ISTENTŐL SZÜLETTEK.

    Ó, micsoda alap a hitre! Nincs olyan, hogy valaki Őhozzá jön, és ki lesz vetve! Jézus mondta: „...aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.” (Ján. 6,37)

IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
(Mondd el hangosan, a szíved mélyéből.)

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt az én megigazulásomért, a Biblia tanítása szerint!
Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!
Meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm Úr Jézus az örök életet! Ámen.

    Isten gyermeke vagy! Az egész Bibliában nincs még egy olyan igazság, amely olyannyira elérhető lenne, mint az a bizonyos áldott tény, amikor újjászületünk Isten családjába – az Atya Isten a mi Atyánk. Ő gondoskodik rólunk! Mindannyian személyesen, egyenként érdekeljük Őt, – nem csak mint egy csoport, egy Test vagy egy Gyülekezet. Minden egyes gyermeke érdekli, és mindannyiunkat ugyanazzal a szeretettel szeret.
    Isten a te saját Atyád. Te az Ő saját gyermeke vagy. És ha Ő az Atyád, biztos lehetsz, hogy be fogja tölteni az apa szerepét, és teljesíti az apa részét. Biztos lehetsz, hogy mint Atyád, Ő szeret téged, és gondoskodni fog rólad. (Lásd: Ján. 14,23; Ján. 16,23.27; Mát. 6,8.9.26.30-34; Mát. 7,11)
    Az Igéből ismerjük meg Atyánkat, az Ő szeretetét, az Ő természetét, azt, hogyan visel gondot rólunk, és hogy mennyire szeret bennünket. Ő mindaz, amit az Ige mond róla. Megtesz mindent, ami felől az Ige azt állítja, hogy megteszi.« 

A fenti tanítás idézet Kenneth E. Hagin:
 “Az újjászületés (The New Birth)”című kiskönyvéből.

-bf-