2005. 02. 08.

VÁLÁS

       Isten szótárában nem található meg a válás szó. Ő a házasságot egy egész életre tervezte, s nem arra, hogy felbontsuk. A Biblia egy esetben engedi meg a válást: ha világi házassággal te az Úrba kerültél (szellemedben újjászülettél és beteljesedtél Isten Szellemével), akkor a hitetlen párod, ha akar, elválhat tőled. (1Kor. 7,15)

A másik eset az, amikor az egyik fél – általában az asszony – hosszan tűr, pokol az élete, a Bibliát dugdosnia kell társa elől, és napi brutalitásokban van része. Hol a határ? Joga van-e a feleségnek azt mondani, hogy ebből elég, elválok, és új életet kezdek? Minden bizonnyal Isten nem akarja, hogy az Ő gyermeke egy percig is egy elmérgesedett helyzetben tovább maradjon.

A válás mindig sebeket okoz, úgy a házastársakban, mint a gyermekeiben, és nem Istentől van. De Ő szabad akaratot adott szeretett teremtményének, hogy súlyos helyzetben úgy döntsön, kilép a házasságból. Több éves gyötrődés helyett kevesebb seb keletkezik, ha hamarabb rászánja magát erre a lépésre a szenvedő fél. És Isten meg fogja őt segíteni. Az elválás után a sebek idővel begyógyulnak. Egy hitetlen ördöggel nem jó együtt élni. Rajtad múlik, hogy mikor fogy el a türelmed.

Ha minden kötél szakad, és alapos mérlegelés után válásra kerül a sor, akkor átkerülsz Isten tökéletes akaratából a megengedő akaratába. Miután elváltál, számolnod kell azzal, hogy elkezd megbélyegezni a világ, az ismerőseid, sőt egyes felekezetek is. Egy igei gyülekezetben az elváltnak vigaszt, bíztatást, támaszt kell kapnia. Az Úr továbbra is ugyanúgy szereti az elváltat, mert az Atya kötelékéből nem esett ki.

Mózes, Jézus és Pál apostol egyaránt foglalkozik a válás témájával. A farizeusok Jézust sarokba akarták szorítani, ezért megkérdezték a válásról, ami nagyon kényes téma volt akkoriban. A zsidók tudták, hogy akármilyen okért nem lehet elküldeni az asszonyt. De a szokás az volt, ha akármilyen kis hibát találtak a feleségükben, elküldték. Válólevelet írtak, és az asszonyt eltávolították a házból.  

Mát. 19,3-9. És hozzá menének a farizeusok, kísértvén őt és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.

 Ha Isten úgy rendelte, akkor nem küldjük el a feleségeinket – válaszolták. De miért mondta Mózes, hogy válólevelet kell adni? Hiszen Isten nem válásra tervezte a házasságot! Ha nem jön közbe a kígyó (1Móz. 1-2 fej.), akkor a Szent Szellem pecsétjével összeragasztott házasság egy életre szól.

A házasság Isten előtt szentség, és nincs másik verzió. Isten így rendelte: ketten lettek egy testté! Jézus kiigazította a farizeusokat: akármilyen okkal nem bocsátható el a feleség. Ők megjegyezték, akkor nem jó dolog megházasodni, és lassan elszéledtek. Nem Isten engedte meg nekik a válást. Mózes a szívük keménysége miatt volt kénytelen megengedni, különben szétesett volna kezében az uralom. Nem lehet minden apró-cseprő dolog miatt válólevéllel elküldeni az asszonyt, csakis paráznaság miatt. Jézus azt mondta, hogy Ő irgalmasságot gyakorolni jött, és nem ítéletet tartani. Megjegyzem, hogy egészen addig a paráznákat megkövezték, és nem válólevelet írtak nekik.

Minden szakadás, válás gyűlöletes Isten előtt. Ilyenkor szívek szakadnak meg, életek törnek ketté, és sok seb keletkezik. A válás, a megtört szív nem Istentől származik, de van rá bűnbocsánat. Itt gyakran eltévesztik az emberek. Ha valaki hosszú mérlegelés után úgy dönt, hogy elválik, s végigjárja azt a nehéz utat, még ha rosszul jár is, nem jókedvéből teszi. Isten, aki látja a szívedet, mindent tud. A bűnbocsánat a válásra is vonatkozik, bármikor az Atya elé járulhatsz Jézus nevében, bármit vétettél el, és Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Miért mondják mégis azt, hogy a válás halálos bűn? Jézus vére talán nem elég jó arra, hogy megtisztítson a botlástól? Jól jegyezd meg ezt és vigasztaljon Isten Igéje. 

    1Ján. 2,1-2. 1,9. 1,7. Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért… Ha [elismerjük rossz cselekedeteinket] megvalljuk bűneinket, [Jézus] hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minden bűntől.

Kinek kell megvallani a ballépésedet? Egyedül Jézusnak, aki képes arra, hogy megbocsásson és megtisztítson. A ’minden’ magába foglal kicsi és nagy bűnt egyaránt. A ’megtisztít’ azt jelenti, hogy nyom nélkül eltüntet, és ismét szeplőtelen leszel Isten szemében. A válás nem Istentől van, de vajon az elvált keresztény elszakad-e Istentől? Nem, ugyanúgy Isten gyermeke. A mennyei Atyád a legnagyobb bajban áll legközelebb hozzád. Akkor segít leginkább, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Isten nem hagy el soha. Ő átsegít a nehézségeken. Nem az Úr az, aki a válás miatt kirekeszt.  

   Ésa. 43,1-4. És most ... így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te Alkotód, ... : Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te Megváltód, ... Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek:   ...  

Jézus azért jött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsa. (Luk. 4,18.) Ki tud ilyenkor segíteni legjobban? Jézus Krisztus az egyetlen! Egy elváltat nem megítélni kell és kirekeszteni, hanem Jézushoz közelebb vezetni. Ádám bűnesete után Isten nem hagyta el a bukott embert, hanem azonnal a teremtménye után nyúlt, és kigondolta a megoldást – a megváltást! Isten első mozdulata az alábbi próféciában rejlik: Az asszonynak magva a te fejedre tapos. (1Móz. 3,15) Azaz, a megígért Messiás az ördög fejére lép, lerontva annak minden munkáját. Ezzel Isten megprófétálta az újjászületett keresztények győzelmét a Krisztusban. 

    Józs. 1,9. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. 

Isten nem hagy el, bármin is kell végigmenned! Nem az a fontos, mi rosszat tettél az életben, hanem az, hogy ki vagy a Krisztusban. Belső tartást ad neked, ha megérted és tudatosítod magadban azt, hogy te győztes és áldott vagy Krisztusban! 

    1Ján. 4,4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert NAGYOBB Ő, AKI BENNETEK VAN, mint az, aki e világban van.
    Fil. 3,13. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN, aki engem megerősít.

 

Az írás főként Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanítására támaszkodik.

 

-bf-