2006. 07. 25.

KÉTFÉLE IMÁDSÁG

 
Röviden a nyelveken szólásról

Az ima a keresztény élet egyik alapeleme, hiszen az imánkkal adunk felhatalmazást Istennek arra, hogy szerető karját kinyújtva a segítségünkre siethessen. Az imádkozás során az ember Istenhez szól. Az imának két fő típusa van:
   – Elmondhatjuk kérésünket, problémánkat, örömünket az Atyának a
saját szavainkkal. (Ján. 16,23-24) Ilyenkor az értelmünk imádkozik, és tudatában vagyunk annak, amit mondunk. A Biblia azt tanítja, hogy az Úr Jézus a közbenjáró ember és Isten között (1Tim. 2,5), és hogy az imáinkat Jézus nevében kell elmondanunk, amiket Ő terjeszt az Atya elé. Az értelemmel mondott imának több fajtája létezik, amelyet itt most nem részletezünk.
   –
Szellemben is szólhatunk az Atyához, így imánk közvetlenül az Ő trónja elé kerül, az Úr Jézus közvetítése nélkül. A nyelveken szólás és a szellemi ima fogalma ugyanazt jelenti, ilyenkor az ember szelleme imádkozik egy angyali nyelven. (1Kor. 13,1) A nyelveken szólás fizikálisan nem tanulható meg. A Szent Szellem (Szentlélek) betöltekezése után az ember bensőjében lakozó Isten Szelleme tör fel, és Ő adja a kiejtést, a szótagokat az ajkunkra. A nyelvek imáját egyedül az Atya érti. Fontos tudni, hogy hármas felépítésű szellemi lények vagyunk: az ember szellem, van lelke és testben él. (1Thes. 5,23)
   1Kor. 13,1 Ha EMBEREKNEK [saját szavaimmal] vagy ANGYALOKNAK nyelvén [szellemben] szólok is…
    1Kor. 14,2 Mert aki NYELVEKEN SZÓL
[szellemben imádkozik], nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.
    A nyelveken szólás Isten szellemi ajándéka (1Kor. 12,10), a Szent Szellem ihletésére tör fel a bensőnkből. Az eredeti héber és görög szöveg a Szentháromság harmadik tagját Szent Szellemnek nevezi, de a magyar fordítások némelyikében Szent Lélek áll. Nyelveken csak az újjászületett, és Szent Szellemmel betöltekezett hívők képesek imádkozni. Mivel a Szent Szellem keresztségnek feltétele az üdvösséget hozó szellemi újjászületés, ezért nem cserélhető fel a sorrend. Az üdvösség Isten kegyelmi ajándéka mindazok számára, akik elfogadják az Ő Fiát életük Urának. (Ef. 2,8-9) A Szent Szellem szintén Isten ajándéka újjászületett gyermekei számára. Isten ajándékait és ígéreteit hit által nyerhetjük el. 

Nézzük meg, milyen lépéseket kell megtennünk ahhoz, hogy nyelveken imádkozhassunk:
   
(1) ÚJJÁSZÜLETÉS – A Krisztusba vetett hitünkről megvallást kell tennünk Isten előtt. Abban a pillanapban, amikor befogadjuk a szívünkbe Jézust életünk Urának és Megváltójának, Isten újjáteremti a belső emberünket, a szellemünket, és azonnal az Ő gyermekévé, a Menny állampolgárává válunk. Ezt nevezi a Biblia szellemi újjászületésnek. A Mennybe csak azok juthatnak be, akik így üdvösséget nyertek. Az engedetlenek pedig a pokol örök fogságába kerülnek a haláluk után.
   Ján. 3,3 Felele Jézus [Nikodémusnak] és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki ÚJONNAN NEM SZÜLETIK [nem születik újjá], NEM LÁTHATJA AZ ISTEN ORSZÁGÁT [nem juthat a Mennybe].
    Ján. 3,7 Ne csodáld, hogy azt mondám néked: SZÜKSÉG NÉKTEK ÚJONNAN SZÜLETNETEK
[újjá kell születnetek Istentől!].
    Róm. 10,9-10 Mert ha a TE SZÁDDAL
[meg]VALLÁST TESZEL AZ ÚR JÉZUSRÓL, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, ÜDVÖZÜLSZ. Mert SZÍVVEL hiszünk a megigazulásra, SZÁJJAL teszünk pedig [meg]vallást az üdvösségre.
   Ima az üdvösségét: Hiszem, hogy Jézus Istennek a Fia, Aki meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, s legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm! Hiszem a szívemben és kimondom a számmal: Jézus, ettől a pillanattól Te vagy az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Hiszem, hogy ebben a pillanatban megváltást nyertem Jézus drága, szent vére által, újjászülettem Krisztusban, Isten gyermeke vagyok. Ez az igazság, mert hiszem, hogy a Biblia Igéje igazság. Köszönöm Neked Jézusom az örök életet. Ámen.
   
(2) SZENT SZELLEM KERESZTSÉG – Az üdvösség elnyerését követően Jézus nevében kérhetjük Istentől, hogy kereszteljen meg az Ő Szent Szellemével. Hittel elmondott imakérés (Csel. 19,1-3) vagy kézrátétel (Csel. 19,6) útján kaphatjuk meg a Szent Szellem keresztséget, ha a szívünk mélyéből vágyódunk rá. A Szent Szellemmel való betöltekezésre sem kell várakozni, azonnal megkaphatjuk, amint kérjük, illetve elfogadjuk. Mert aki kér, az kap – tanítja az Úr Jézus! (Mát. 7,8) Isten akarata, hogy az Ő gyermekei betöltekezzenek Szent Szellemmel, hogy teljesek legyenek Isten természetfeletti erejével.
   Luk. 11.13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ÁD A TI MENNYEI ATYÁTOK SZENT SZELLEMET AZOKNAK, AKIK TŐLE KÉRIK.
   Ima a Szent Szellem keresztségért: Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt.  Ezért drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet és keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, megválaszolod és kérésemre Te most betöltöttél engem a Szellemeddel. Ezért hitben megvallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szellem adja a kiejtést. Köszönöm drága Mennyei Atyám. Köszönöm Jézusom. A Szent Szellemed örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen.
  
(3) NYELVEKEN SZÓLÁS – Amennyiben a fenti imákat hittel és hangosan elmondtad, újjászülettél és teljes lettél Isten Szellemével. Nincs más hátra, mint bátran megnyitni a szád, mert csukott szájjal semmilyen nyelven nem tudsz beszélni. Kezdheted így is: Jézus nevében, nyelveken akarok imádkozni! S végy egy mély levegőt, kezdd el kimondani a szellemedből feltörő – ugyan értelmetlennek látszó – szótagokat. Ne zavarjon, hogy az értelmed nem lesz képes felfogni! (1Kor. 14,14) Ne törődj semmivel, csak hallasd ami a bensődből jön. Csodálatos dolog, hogy nyelveken azokért is tudunk imádkozni, akikről úgy érezzük, hogy bajba kerültek, de nincs róluk információnk. A belső emberünk, a szellemünk sok mindenről értesül a mindentudás Istene révén. Ne engedd magad megfosztani Isten ajándékától! Az ördög, mivel a nyelvek imáját nem érti, szeretne meglopni tőle. De ne engedd kirabolni magad! Nézzük meg azokat a bibliai igazságokat, amik alátámasztják a nyelvek imájának használatát. 

A nyelveken szólás:
- a Szent Szellemmel való betöltekezés ténye (Csel. 2,4)
- a szellemi épülésünket szolgálja, kijelentést kaphatunk az Igéből általa (1Kor. 14,4)
- emlékeztet bennünket arra, hogy a Szent Szellem bennünk lakik (Ján. 14,16-17)
- Isten imádásában és dicsőítésében segít (Ján. 4,24)
- megegyezik Isten akaratával, kizárja az önzést, hiszen a Szent Szellem ihletésére végezzük (Róm. 8,26-27)
- serkenti a hitünket (Júd. 1,20)
- olyan dolgokért is imádkozhatunk ilyenkor, amit az értelmünk nem tud (1Kor. 14,2)
- minden hívő keresztényért is imádkozunk ilyen módon (Ef. 6,18)
- szellemi felüdülést ad, oldja a stresszt, nyugtalanságot, aggodalmat, és segít a tisztánlátásban (Ésa. 28,11-12)
- szellemi hálaadás is egyben (1Kor. 14,15) 

A Szent Szellem az újszövetség első Pünkösdjén áradt ki, és azóta is itt van a földön Isten képviselőjeként.  
   Csel. 1,14 És mikor […] felmenének a felső házba […] Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az Ő atyjafiaival együtt.
    Csel. 2,1-4 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És MEGTELÉNEK MINDNYÁJAN SZENT SZELLEMMEL, ÉS KEZDÉNEK SZÓLNI MÁS NYELVEKEN, AMINT A SZELLEM ADTA NÉKIK SZÓLNIOK. 

Élj Isten ajándékéval, a nyelvek imájának lehetőségével, és imádkozz gyakran szellemben! Hiszen maga az Úr Jézus mondta: „Azokat pedig, akik hisznek [a hívőket], ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; ÚJ NYELVEKEN SZÓLNAK…” (Márk 16,17) 

A nyelveken szólás gyakorlásához kövesd az alábbi hangfelvételt: http://users.atw.hu/sagvar-2014-1/nyelveken_szolas.mp3

-bf-